Kapcsolat


 

Kapcsolatfelvétel

Kérlek, olvasd el a "Áldás és áldozat" c. dolgozatomat, és ha úgy érzed, áldozataidat a Teremtő és az Ember Szövetségének újjáteremtése érdekében kell hoznod, vedd fel velem a kapcsolatot, a mellékelt üzenettel, e-mail-ben, vagy Facebook-on..

Kövess engem

Facebook

A liberális-kapitalista diktatúra emberellenes társadalompolitikája alapozta meg az Eurostat alábbi nemzet-elsorvasztást előrevetítő tervét:

(Forrás: Main scenario - Population on 1st January by sex and single year age [proj_13npms] - https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do?switchdimensions=true)

Különösen súlyos ez az előrejelzés, ha figyelembe vesszük a négy liberális alapelvben szereplő "személyek szabad áramlása" elvet, ami lehetővé teszi idegenek magyar állampolgárrá válását, akár migráns betelepítésként, akár az Állampolgársági törvény adta lehetőséggel, akár a "Letelepedési államkötvény" révén. Ennek figyelembe vételével Magyarországon 2030-ban már a 8 és fél millió lakos közül meghatározó számban lesznek azok, akik nem az államalapító vagy államalkotó nemzetek tagjai. Ez maga után vonja a hatalomgyakorlás személyi összetételének torzulását, ami a magyar érdekek háttérbe szorítását jelenti.

Amennyiben Ön, tisztelt Polgármester- vagy önkormányzati képviselő jelölt, a liberális-kapitalista diktatúra továbbélését, vagy netán szocialista-kommunista diktatúra-formára váltását támogatja, szembe kell néznie azzal, hogy választóik elégedetlenségüknek fognak kifejezést adni, annak ellenére, hogy ez - a szabad (vagyis a választóknak tett ígéret beváltásának kötelezettsége nélküli) mandátum miatt - visszahívással jogilag nem lehetséges.

____________________________

Tisztelt Polgármesterjelölt!

Tisztelt Önkormányzati képviselő jelölt!

A fentiek alapján, kérem, érezze: Önnek a diktatúra továbbélésének támogatása helyett a közszabadság érvényre juttatásával kell választói érdekeit képviselni!

A közszabadság szellemiségét őseink hagyományozták ránk az Isteni Iránymutatást közvetítő Szent Korona Értékrenddel.

Ez örök és változtathatatlan Alkotmány (az Alkotó Alkotásának működtetésére vonatkozó leírása).

Szakaszai szabadságharcaink céljaként is megfogalmazódtak, pl. 1956-ban "sajátos magyar útként" - Pongrátz Gergely megfogalmazásában.

Ezek:

1. Magyarország örökké szabad.

2. A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja (vagyis az államalapító és államalkotó nemzetek minden tagja) egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

3. Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

4. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5. Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

Ezeket bontja le a mindennapi élet szabályozásaként az "Önkormányzati Társadalomszervezés" rendszere (https://szkertekrend.hu/Onkormanyzati_tarsadalomszervezes.pdf), tényadatokkal alátámasztva azokat az elméleti megállapításokat, amelyeket a föderatív és konföderatív társadalomszerezés összehasonlításként az EU felkérésére készített két tanulmány tartalmaz4.

Az Önkormányzati társadalomszerezés Megye név megyére vonatkozó változata is nyilvános (https://szkertekrend.hu/Onkormanyzati_tarsadalomszervezes_Pest.pdf).

Tisztelettel kérem, tanulmányozza át ezeket!

Mint látja,

  • az Önkormányzati társadalomszervezés a települési (kerület) önkormányzatok független irányítási és vezetési jogának gyakorlására épül5,
  • a települési (kerületi) önkormányzatokat az érdekcsoportok (kerületek) - és nem pártok - képviselői alkotják6,

- alulról épülve hozza létre a hatalomgyakorlás országos szervezeteit7,

- megszűnik a kiszolgáltatottság, helyébe lép az összehangolt önellátás8,

- a gazdaságközpontúságot felváltja az emberközpontúság9,

- a "kínálat által manipulált kereslet" elve helyére az igény-lehetőség összhang lép10,

- a pénz visszatisztul természetes feladatára: értékközvetítővé válik, megszűnik értékteremtő jelege (szabályozva az Alaptörvény-tervezetben11),

- az életminőség mérésére a boldogság-mutató kerül a GDP helyére12,

- felelős képviselő-rendszer alakul ki, a kötött (vagyis a választók által felügyelt) mandátummal5.

Az az adatbázis, amely a tényadatokat szolgáltatta, településenként (kerületenként) 986 adatelemet tartalmaz. Az Önkormányzati társadalomszervezés települési (kerületi) változata azoknak a kézikönyve, akik a konföderatív társadalomszervezést képviselik választói nevében.

Az Ön kézikönyve ez lesz, vagy egy párt vagy egyéb megosztó csoport diktátuma?

__________________________________

Befejező gondolatként utalok a Magyar Küldetésre.

Németh László szerint: "Mintát kell adnunk az emberiségnek az emberi életre."

Molnárffi Tibor így fogalmaz: "A Szent Koronával a magyarság az Istenszülő feladatának egy részét kapta kegyelemként. Ez a Magyar Küldetés. Ez akkor is van, ha akarjuk, akkor is, ha nem. Akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem." (Megjegyzés: A Szent Korona alatt a Paralel Biblia13 Szövetség fejezetében leírt fogalmat kell érteni: "A Termető az ember fejére tette Szent Koronáját, hogy azon keresztül a Lélek Fénye uralja és irányítsa az anyagot.")

A Magyar Küldetés első részét teljesítjük, amikor az Isteni Iránymutatás, mint történelmi Alkotmány jogfolytonosságát visszaállítjuk, amely hatályát Géza a 973. Húsvétján a Quedlinburgi Szerződéssel erőszakos módon felfüggesztette, helyére állítva a félrabszolgaságot bevezető történeti alkotmányosságot.

A Magyar Küldetés akkor válik teljessé, amikor a mintaadás más nemzetekre társadalomszervezésére is kihat. Ennek előkészítése a Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet14, amely a magyar mintát általánossá teszi.

Tisztelettel:

dr. Halász József

______________________

[1] Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte - https://mek.oszk.hu/02000/02043/html/699.html

2 Pl. "A dollár összeomlik, új pénzügyi rendszer alakul ki" - Sophie Shevardnadze beszélgetése Karen Hudes-szal a Világbank volt vezető jogtanácsosával - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tMFxP-DZOww#t=13

3 Forrás: "Osztálylétszám 2014" c. tanulmány (GfK Piackutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja, 2014. június 12.) - https://politologia.tk.mta.hu/hirek/2014/06/osztalyletszam-a-magyar-tarsadalom-szerkezet) - 2014-es népesség-adat: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt001b.html

4 Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe -

https://szkertekrend.hu/AzEukonfEuropajovokepe.pdf

Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá -https://szkertekrend.hu/Kiutavalsagbol.pdf

5 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Választási főtörvény - 191 - 230. oldal -

https://szkertekrend.hu/Ujparadigma.pdf

6 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Az államhatalom gyakorlásáról szóló, 1. főtörvény - 119 - 190. oldal -

https://szkertekrend.hu/Ujparadigma.pdf

7 ld. még: "A hatalomgyakorlás kettős egysége" - https://szkertekrend.hu/Hatgyakindex.html

8 bővebben ld. "Nemzetállam Magyarország a Nemzetállamok Szövetségében" - https://www.nemzetiegyseg.com/Nemzetallam/index_NA.html

9 Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás -

https://szkertekrend.hu/Emberkozpontu.pdf

Emberközpontú közgazdaságtan -

https://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf

10 Emberközpontú társadalomszervezés -

https://szkertekrend.hu/Emberkozpontu_tarsadalomszervezes.pdf

11 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Magyarország Alaptörvénye 128 - 130 §§ - 103 - 106. oldal -

https://szkertekrend.hu/Ujparadigma.pdf

12 "Önkormányzati Társadalomszervezés" - https://szkertekrend.hu/Onkormanyzati_tarsadalomszervezes.pdf,

13 A Világosság beszéde - Magyar (Első sumír, Paralel) Biblia - 13 - 40. oldal -(https://szkertekrend.hu/A_Vilagossag_Beszede.pdf)

11 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet - 243 - 344. oldal - az interneten lévő változatban német nyelven: 345 - 451. oldal, angol nyelven: 451 - 542. oldal

https://szkertekrend.hu/Ujparadigma.pdf

A "Tisztaforrás" hírlevélre itt íratozhat fel: