A 2019-ben Megújuló Pusztaszeri Szövetség

2019.06.09

A sumír gyökerű szkíta - hun nemzetség jelen lévő megbízottjai az Isteni Iránymutatás alkotmányossága mellett hitet téve Szövetséget kötnek ott és azon a napon, ahol és amikor eleink ugyanezen célból az Első Pusztaszeri Szövetséget a Betlehemi Csillagálláskor megkötötték, az uruki-mani, vagyis jézusi egyisten hit követéseként.

A Megújult Szövetség Önvédelmi Összefogásként, vezető nélküli szervezetként működik.

A Megújult Szövetség az Isteni Iránymutatás alapján a Világtörténelmi korszak első idejére Irányelveket határoz meg.

1. Amíg Nimród-Gilgames és Álmos maradéka él, a sumír gyökerű szkíta - hun nemzetség Megújult Szövetsége csakis atyai ősei véréből választ érdekeit képviselő megbízottakat.

A sumír gyökereket az Isten és Ember közötti Szövetség közvetíti a Szent Koronán keresztül, így mi, atyai őseink vérei, mindannyian a Szent Korona Tagjai vagyunk, bárhol éljünk is a Földkerekségen.

Azok, akik az Isteni Iránymutatás szerint élő, az emberiségnek mintát adó Szent Korona Országának területén élnek, de nem tagjai a Szent Koronának, vendégként tartózkodnak Hazánkban.

2. Minden évben, a Betlehemi Csillagálláskor, az Első Pusztaszeri Szövetség és ezen Megújult Szövetség megkötésének helyén, a Szent Korona testét alkotó területi és érdekegységi részek megbízottjai kötelesek Nemzetgyűlésen megjelenni, hogy a közösen teremtett értékek birtoklásában hibák ne keletkezzenek. Az értékekben mindenki kötelessége teljesítésének mértéke szerint részesedjen.

A Nemzetgyűlés minden Szent Korona Tag - sérelmet szenvedett, vagy annak veszélyével fenyegető, vagy arról döntést hozó - érdekeit képviselő megbízottakból áll, ezért a Nemzetgyűlés a legfőbb hatalomgyakorló Szervezet.

A társadalmi együttélés mindennapi életre vonatkozó szabályozását a területi (alsóházi) és érdekegységi (felsőházi) felépítettségű Országgyűlés végzi, a sumír gyökerek által közvetített Isteni Iránymutatás (Alkotmány) szerint.

3. Azoknak a megbízottaknak, akik településük és megyéjük vagy érdekegységük nevében most megjelentek, sem területük, sem érdekegységük képviselete a közös tanácskozásból ki ne rekesztessenek, mert ezért a földért a sumír gyökeret továbbéltető, magyarságukban egyetemes véreink a Szent Korona Országának 973-as erőszakos elfoglalása óta szabadságuktól megfosztottságukat elszenvedték, életüket áldozták az ősi értékek védelmében. Itt az Első Pusztaszeri Szövetséggel egymást testvérnek elfogadó nemzetek minden tagjának joga van élni, és a hatalmat kizárólagosan gyakorolni.

A települési és megyei megbízottakat általános tizedes rendszerben, míg az érdekegységek megbízottjait feladat-központú tizedes rendszerben választják a Szent Korona Tagjai.

Ha a megbízott hűtlenné válik az általa képviseltek érdekeihez, visszahívható azok által, akik neki a megbízatást adták.

A visszahívott megbízott örökre elveszíti megbízottsághoz való jogát.

4. A mindennapi élet feltételeit megteremtőkkel való bánásmód legyen az általuk teremtett értékkel azonos, mert minden lelki-, szellemi- és anyagi jólét az ő munkájukból ered. Ezért a Megújult Szövetség ezen pontjához való hűtlenség a legsúlyosabbak közé tartozik, mert a Szövetség fennmaradását veszélyezteti.

Ha valaki a Szent Korona Tagok közül ezt a határozatot megszegi, a Szent Korona hűséget megőrző tagjaitól örökre elkülöníttessék.

Ha pedig a hűtlenséget vendég követi el, a Szent Korona Országából - élő eleivel és utódaival együtt - örökre kitiltassék, és visszatoloncoltassék anyaországába.

5. Ha valaki a megbízottak választásán nem vesz részt - és elmaradásának okát nem tudja a tizedesi intézménynél igazolni -, az nem gyakorolhatja sérelmei orvoslási jogátés a lakhelyéhez, illetve személyéhez kapcsolódó település- vagy érdekegység megbízottjának visszahívásához fűződő jogát.

Aki a Betlehemi Csillagállás és a vele egységes Boldogasszony Szeren, Pusztaszeren, vagy saját településén nem vesz részt - és elmaradásának okát nem tudja a tizedesi intézménynél igazolni -, az ellenére tör az Öreg-Östennek, ezért az Ő kegyelméből gyakorolt jogokat (az életfenntartáshoz szükséges jogok kivételével) egy évig nem gyakorolhatja.

Az a Szent Korona Tag, aki a Nemzetgyűlés hadbaszólítására önként nem jelenik meg - és elmaradásának okát nem tudja a tizedesi intézménynél igazolni -, az ellene van a Megújított Szövetség fennmaradásának. Ha valaki a Szent Korona Tagok közül ezt a határozatot megszegi, a Szent Korona hűséget megőrző tagjaitól örökre elkülöníttessék.

Ha pedig a hűtlenséget vendég követi el, a Szent Korona Országából - élő eleivel és utódaival együtt - örökre kitiltassék, és visszatoloncoltassék anyaországába.

6. A feltételek kiemelt biztosítása illeti meg azokat a Szent Korona Tagokat, akik 1. a Szent Korona Tagok lelki- és szellemi fejlesztésére, 2. a Szent Korona Országának területi, valamint Tagjainak személyi- és vagyoni biztonságára, 3. a fejlődés lehetősége megismerésére kaptak kegyelmet.

Az a Szent Korona Tag, aki visszaél a Teremtő kegyelmével, örökre eltiltandó annak a tevékenységnek a gyakorlásától, amelyhez hűtlenné vált. Ezen kívül a Szent Korona hűséget megőrző tagjaitól egy időre elkülöníttessék, hogy ott arról gondolkozzon, hogy milyen módon térhet vissza az Isteni Iránymutatáshoz. Ha pedig utána is hűtlen lenne népéhez, vére ontassék.

7. Azok a Szent Korona Tagok, akik érdekérvényesítés-összehangolási szerződés alapján más államokban érvényesítik a magyar érdekeket, kötelesek jelentést tenni a tapasztalt fejlődésről az igény- és lehetőség-változások terén.

Az a Szent Korona Tag, aki ezt a kötelességét megszegi, a Szent Korona hűséget megőrző tagjaitól egy időre elkülöníttessék, hogy ott arról gondolkozzon, hogy milyen módon térhet vissza az Isteni Iránymutatáshoz. Ha pedig utána is hűtlen lenne népéhez, vére ontassék.

8. Az uruki-mani, vagyis a jézusi egyisten hiten lévők kötelesek a sumír hagyományok alapján a Trianoni Szerződéssel megcsonkított Hazát húsz közigazgatási egységre felosztani és a terület, valamint a rajta élő Szent Korona Tagok érdekegységei összehangolásával irányítani és vezetni, valamint az államalapító magyar nemzet Csonkaországon kívül élő tagjainak érdekeit képviselni.

A közigazgatási egységek:

1. Baranya, 2. Bács-Kiskun, 3. Békés, 4. Borsod-Abaúj-Zemplén, 5. Budapest, 6. Csongrád, 7. Fejér, 8. Győr-Moson-Sopron, 9. Hajdú, 10. Heves, 11. Jász-Nagykun-Szolnok, 12. Komárom-Esztergom, 13. Nógrád, 14. Pest, 15. Somogy, 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg, 17. Tolna, 18. Vas, 19. Veszprém, 20. Zala.

A Szent Korona Országának őslakósai a Szent Korona Tagok, akiknek a szent-ősi Kárpát-medencében, a Szent Korona Országában kell élni és meghalni!

Érdekegységek:

1. Fiatalok, 2. Aktív korban lévők, 3. Idősek, 4. Nők, 5. Férfiak, 6. Nemzetiségek, 7. Istenhit-követő csoportok, 8. Szabályozásban, közigazgatásban dolgozók, 9. Nevelők, oktatók, 10. Egészségőrzők, 11. Tudósok, 12. Művészek, 13. Védők, őrzők, 14. Környezetvédők, 15. Mezőgazdászok, 16. Élelmiszer-feldolgozók, 17. Iparosok, 18. Szolgáltatók, 19. Vendéglátók, 20. Kereskedők, 21. Szállítók

A Csonkaországon kívül élő Szent Korona Tagok:

1. Felvidéki magyarok, 2. Kárpátaljai magyarok, 3. Székelyföldi, erdélyi magyarok, 4. Délvidéki magyarok, 5. Őrvidéki magyarok, 6. Kárpát-medencén kívül élő magyarok.

9. Elrendeljük, hogyha mi vagy utódaink közül valaki valamely időkben ezen rendelkezések ellen akarna cselekedni, annak a sumír értékendet közvetítő Szent Korona törvénye szerint ma és minden időben az irányított szabadság jegyében bűnhődnie kell. Az ősiség törvényei nem tűrik a szolgaságot és mindenkinek örök szent szabadság biztosíttassék! Égből eredő életre mindenkinek joga van mindaddig, míg hűtlenné nem lesz a sumír értékrendhez. Ezért kötöttünk örök Szövetséget!

Mindazzal szemben, aki ezen rendelkezéseket megsérti, a Szent Korona minden Tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

A rendelkezések megsértését jelenti:

1. az állam szabadságának, 2. a Szent Korona tagjai egyéni vagy érdekegységet érintő szabadságának, 3. a birtoklás szabályának, 4. a vendégjog szabályainak, 5. a tevékenységek végzésével kapcsolatos szabályoknak a

megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

10. Ha valaki a Szent Korona Tagjai közül hűtlenné lenne a Megújult Pusztaszeri Szövetséghez, a Szent Korona hűséget megőrző Tagjaitól egy időre elkülöníttessék, hogy ott arról gondolkozzon, hogy milyen módon térhet vissza az Isteni Iránymutatáshoz. Ha pedig utána is hűtlen lenne a népéhez, vére ontassék.

Ha valaki a vendégek közül megszegi a Megújult Pusztaszeri Szövetség határozatait, a Szent Korona Országából - élő eleivel és utódaival együtt - örökre kitiltassék, és visszatoloncoltassék anyaországába.

Kelt Pusztaszeren, 2019-ben, a Betlehemi Csillagállás napján.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.