A rendszerváltás lépésről lépésre – az első lépés 2.

2018.01.15

Az Egyetemista második kérdésére (A tényleges rendszerváltás hogyan képzelhető el a pártrendszerben?) válaszolok ebben a bejegyzésben.

Az Egyetemista kérdései:

1. Az EU átalakítható-e Európai Konföderációvá?

A válasz részletesen: https://www.halasz-naplo.com/l/a-rendszervaltas-lepesrol-lepesre-az-elso-lepesek-1/

A válasz összefoglalása:

Az Európai Unió jelenleg egy fél-rabszolgatartó államszövetség, amely általánosan föderatív jellegű, kivételesen alkalmazott konföderatív elemekkel, vagyis nem tisztán föderatív és nem tisztán konföderatív.

A jelenlegi Európai Parlament többsége (amely az "európai polgárok" 20 %-ának érdekeit képviseli) tiszta föderatív szövetségi állammá, Európai Egyesült Államokká akarja átalakítani.

Ennek a célnak a meghiúsítása nemcsak Magyarország, nemcsak Európa, de az emberiség 98 %-ának érdeke.

Az EU Európai Konföderációvá átalakítása (és ezzel a vészhelyzet elhárítása) lehetséges azzal a folyamattal, amit leírtam.

2. A tényleges rendszerváltás hogyan képzelhető el a pártrendszerben?

3. A törvényhozás (alsó- és felsőház) választása és felépítése és tagjainak kötött mandátuma hogyan akadályozza meg a korrupciót?

4. Az önellátás milyen céllal és formában alkalmazható?

A kérdésekre külön - külön írásban adok választ.

Az Egyetemista második kérdése is összetett, mert a többi kérdéssel összefüggésben értékelhető.

Így itt csak a szűken vett kérdésre (a pártrendszer és a Szent Korona Értékrend viszonyára) adok választ.


A teljes második kérdés így hangzik:


"Azzal is egyet értek önnel, hogy pártot kellene alapítani, vannak, akik szerint ezt nem tehető meg a szent korona eszme értelmében, de szerintem más út nincs. A pártban pénz van, pénz nélkül pedig ez nem végrehajtható. A másik lehetőség, már csak az lehetne, ha fegyvert, kapát, kaszát ragadunk, de abban "elvesznénk" szerintem, más lehetőséget pedig nem tudok és másoktól sem hallani.

De a létrehozott pártnak hátat kell fordítania az EU felé. Úgy gondolom, ez csak így fejezhető ki legőszintébben, legtisztábban, talán úgy is fogalmazhatnám egy fenékkel nem szabad két lovat megülni (Föderatív EU <> Konföderatív EU koncepció).

Nagyra tartom, tisztelem és becsülöm önt. Én fiatal egyetemista vagyok. Nem régen kezdett el érdekelni a szent korona eszme, tan, értékrend. Sajnálom, hogy nagyon kevés ember tud róla és azok közül is csak az idősebb korosztály. Igazából megszakad a szívem a hazámért, tudom, hogy valamit tenni kellene, és mielőtt olvastam volna az Ön internetes oldalát, bennem is megfogalmazódott korábban, hogy az önellátás az egyetlen lehetőség, ahol elindulhatunk + ebbe bevonni a "kisebbséget" is. A hitet már csak így lehet visszaadni az emberek számára!!! Keresem a lehetőséget, hátha tudnék egyszer én is tenni valamit hazámért. Ezt azért írom, mert kérdésem célja nem a támadáson, hanem felvilágosításon alapszik, amire szeretnék Öntől választ kapni.

Sajnálom, hogy bár sok egyéni kezdeményezés van és Önnek is van egy kidolgozott programja (másnak nem is nagyon tudom, hogy ennyire le lenne írva), mégsem folyik róla érdemi vita és sajnálom, hogy az ilyen embereknek, mint Ön, nem sikerült még egy nagyobb nyilvánosságot meggyőzni, hirdetni, vagy valamely településen elkezdeni valamit... mert nem tudok ilyenről."


A természetes érdek-összehangolás és a mózesi átok, a megosztottság közötti kibékíthetetlen ellentét jelenti a békés paradigmaváltás megvalósításának legnagyobb akadályát.

A két koreszme közötti különbség alapja (ez a további válaszoknál is igaz) az alkalmazott mátrix(tábla)-elméletek közötti alapvető eltérés[i].

Legfontosabb fogalmak:

A mátrix (tábla) két kiterjedésű alakzat.

A nyugati civilizáció mátrix-értelmezését Samuelsen fektette le.

A változó elemeket nem az emberiség alkotja, amely önmaga igényeinek kielégítésére lehetőségeket határoz meg az állandó élettér adottságai szerint, hanem egy, önmagát kiválasztottnak minősítő embercsoport tagjai, akik önmaguk érdekeinek megfelelő termék- és szolgáltatás kínálatot erőszakolnak a kirekesztettekre.

Az állandó elemek nem az igényeket kielégíteni képes lehetőségek alapját jelentik, hanem a kirekesztett emberek és kordába zárt életterük önmaguk elleni terroreszközeit.

Az ősi civilizáció a természetes táblaelméletet követi. Ennek alapját Kmety Károly 1926-ban megjelent könyve[ii] tartalmazza, a kettős hatalomgyakorlás alapjaként: A Szent Korona testének két része van: a terület és az ember.

Ezért mondható, hogy a természetes táblaelméletet a Szent Korona Értékrend jelenti, amelyben az állandó (statikus) elem a terület, amely településekből felépülő elidegeníthetetlen egység, a változó elem pedig a társadalmi csoportokból alkotott szerves egységben élő ember.

Lényege, hogy az irányítás-vezetés a tábla oszlopainak és sorainak találkozási pontjain keresztül működik (folyamatba épített ellenőrzés, visszacsatolás).

1. A föderatív társadalomszervezés eszköze az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítés (szenvedően szabad választás)[iii]

A nyugati civilizáció taktikájának XVIII-tól történt átalakulása a diktatúra fennmaradásának két fő feltételét határozta meg: az anyagi és a katonai érdekek érvényesülésének fölé rendelését minden ember és nemzet érdekeinek. Ennek rendelődött alá fokozatosan a XVIII. század végéig elsődlegességet élvező "oltár és trón egysége".

Ez a szemlélet a II. világháború után a diktatúra két válfaja, a szocialista-kommunista és a liberális kapitalista rendszer szerinti két - uralkodó osztályok által meghatározott - érdekkör tömörítette szekértáborokba az európai országokat: a NATO - EGK páros az egyik oldalon, a Varsói Szerződés - KGST kettős a másikon.

A két csoport lényegi azonosságát mutatja[iv], hogy mindkettő az anyagi eszközöket (amelyet a pénz hoz létre és tart fenn) tartotta értékmérőnek. Ezt bizonyítja, hogy Magyarország (a "keleti blokk" tagjaként) 1982-től tagja az IMF-nek.

A (földrajzi értelemben vett) nyugati civilizáció mutatkozott erősebbnek Európában, ezért - a rendszerváltásnak nevezett diktatúra-egyesüléssel - a Varsói Szerződés beolvadt a NATO-ba, a KGST pedig az EGK jogutódjába, az EU-ba.

Bizonyítva Bibó István igazát az a tény, hogy a világpolitika kétpólúsultsága nem szűnt meg: a dollár olaj-alapjának nagysága egy USA-központot és egy Oroszország-Kína központot alakított ki, anyagi (pénz) és katonai szövetségekkel.

A két oldal közötti vetélkedést eldöntheti Oroszország és Kína pénzalap-reformja, amely bevezetését 2017. novemberétől "lebegtetik". Ez a reform-terv vissza kívánja a pénz arany-fedezetét állítani. Ezzel az USA (és az olaj-fedezetű dollárhoz kötődő államok) olyan válság-helyzetbe kerülnek, ami az egész (földrajzilag) nyugati társadalmi rendszert megbuktatja. A "lebegtetés" érezhető feszültséget okoz, amelynek meghatározó szerepe van a különböző válsághelyzetek kialakulásában, és kezelési módjában. (Ezeket az eseményeket elemzem - egyelőre havi gyakorisággal - a napló-sorozatomban.)

Erre a vázlatos áttekintésre[v] azért volt szükség, hogy érzékelhető legyen a (nem földrajzi, hanem eszmei) nyugati civilizáció hatalom-megszerzési és -megtartási módszere, amit Kövér László, a FIDESZ főideológusa 2015. decemberében fogalmazott meg: a gazdasági (értsd: anyagi gazdasági) és védelmi (értsd: katonai támadó- és védekező) integráció mellett kell érvényesíteni a nemzeti érdekeket. A rendszerszemléletben gondolkodók számára nyilvánvaló, hogy ez a megállapítás következetlen.

A pártrendszer feladata az, hogy olyan csoport birtokolja a hatalmat (szerezze meg a viszonylagosan többségi politikai tőkét), amely az anyagi értékek teremtése és fenntartása, valamint az ehhez szükséges katonai taktikai eszközök egységességét (összevontságát, föderális jellegét) - mint eszmei tőkét - elfogadva a legnagyobb társadalmi tőkét tudja maga mögött.

Ezért alakulnak ki a "fősodratú média" által kizárólag támogatott "titkos szuperszervezet"[vi] érdekeit érvényesítő eszmei tőke képviseletére (egyéni érdek-azonossági alapon) a pártok, amelyek annak a - Kövér László által hivatkozott - "nemzeti érdekérvényesítésnek" a különböző változataira adnak javaslatot, amelyek soha nem valósíthatóak meg. Azért, hogy semmi ne korlátozhassa az egyéni érdekű csoportok versenyének "egyenlő esélyét", a Btk. 350. §-ban meghatározott választási bűncselekmény a./ és e./ pontjában leírt "megtévesztés" fordulatot nem tartja alkalmazhatónak a pártok kampányidőszakban kifejtett tevékenységére[vii].

Érdemes vázlatosan kitérni a pártok "rendszerváltó" ígéreteire, mert azok mind a tényleges rendszerváltás fogalmaival akarják megtéveszteni a választókat.

A megtévesztések célja az, hogy a szabadkőművesség legfontosabb célját, a "nemzeti ego" megsemmisítését - akár annak szavakban történő támadásán keresztül is - támogassák.

Egyre több ember számára nyilvánvaló, hogy a megoldás a Szent Koronával van összefüggésben. A 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény is ezért hivatkozik rá, hozzátéve - és ez a csúsztatás -, hogy a Szent Korona a történeti ("ezeréves") alkotmányosságunk alapja (Szent Korona Tan).

Annak nyilvános ismertetése, hogy ennek választható lehetőségeként (alternatívájaként) létezik egy történeti (legalább hatezer éves) alkotmányosság (amely a Szent Koronát Értékrendként határozza meg) ellentétes a nyugati civilizáció érdekeivel, ezért a "politikai korrektség" (tabu-védelem) oltalma alatt áll, vagyis a fősodratú média - és a köztiszteletben álló személyek - a két alkotmányossági koreszme (paradigma) tárgyszerű összevetését következetesen meggátolják.

(Samuelseni mátrix-elmélet érvényesülése.)

Némely pártok odáig mennek "radikalizmusuk" bizonyításában, hogy a Szent Korona Értékrend követését hirdetik, de az egyik legfontosabb iránymutatási tételt, a Szent Korona Tagok kizárólagos hatalomgyakorlási és birtoklási jogát, elvetik, megbontva a természetes mátrix (tábla) elmélet szerinti összehangolt egységet.

A pártok másik megtévesztése a nyugati civilizáció által létrehozott szövetségekkel (EU, NATO, IMF) kapcsolatos.

Ebben a témakörben két ellentétes felvetés mutatkozik a pártoknál.

Az "atlantista" (radikális föderalista) szemlélet szerint fenn kell tartani a nemzetközi szerződéseket, és át kell venni a merkeli "nyitott társadalom" dogmáját - vagyis teret kell engedni a nemzetek összemosódásának, amely alól kivételt "a zsidó élet korlátlan elfogadása" jelent.

A "nemzetállami" felfogás követői a nemzetközi szerződések álalakítását (ha kell felmondását) követelik a "nemzeti érdekérvényesítés" érdekében.

Az atlantista szemlélet alkalmazása a "nemzeti egoizmus" azonnali, míg a "nemzetállamié" a fokozatos megsemmisítését jelenti. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyzem, hogy a fokozatosság a gazdasági és katonai integráció kiterjedésének függvényeként jelentkezik.

2. A konföderatív társadalomszervezés eszköze az emberek és nemzetek érdekérvényesítésének összehangolása (cselekvően szabad választás)

Alapja a természetes mátrix (tábla) elmélet.

A konföderatív személet teljes érvényesülését jelenti és nem a föderatív szemlélet által szelektáltan megengedett konföderatív elemek szabályozását.

Legfőbb jellemzői[viii]:

- A hatalomgyakorlás az irányítás és a vezetés kettős egységét követi.

- A hatalomgyakorlás és birtoklás kizárólagos gyakorlói a Szent Korona Tagjai.

- A hatalomgyakorlás alapja a bizalom és a felelősség kettős egysége.

Legfőbb irányelvek:

1. A teljes (cselekvő) szabadság elve

2. A célzott összehangolás (összehangolt önellátás) elve

3. A döntési helyzet kialakulása helyén történő döntések (csorbítatlan szubszidiaritás) elve

4. Az alulról építkező, érdek-összehangoláson alapuló közszabadság (demokrácia) elve

5. Az élettér elve

6. Az államalapító és államalkotó nemzetek hatalomgyakorláshoz való kizárólagos jogának elve

7. Az államalapító és államalkotó nemzetek egyetemes és kizárólagos érdekérvényesülésének elve

8. Sorsközösség vállalás (szolidaritás) elve az élettér, valamint az államalapító és államalkotó nemzetek jogainak megtartása érdekében

9. A pénz értékfedezeti elve

10. Az igények és lehetőségek összhangjának elve

11. Az értékcsere elve az igény-lehetőség összhangjának megteremtése érdekében

12. A szabadság védelmének elve

A koreszme (paradigma) váltás csak békésen valósítható meg. Ezért a taktika lényege: először ki kell húzni a hatalom alól az országot (meg kell teremteni a társadalmi tőkét) és ezt követően kell jogilag megvalósítani (választási és nem politikai párt alakításával) a tényleges rendszerváltást (érvényesíteni a politikai tőkét).

  • A magyarországi rendszerváltás megvalósításának részletes leírását a "Munkaterv"[ix],

- Az EU Konföderatív Európává átalakulásának részleteit a "Kiút a válságból"[x] c. tanulmány

tartalmazza.


[i] Emberközpontú közgazdaságtan I. Alapfogalmak értelmezése -4. A tábla (mátrix) elmélet - https://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu_kozgazdasagtan.pdf

[ii] Kmety Károly: Magyar közjog Budapest, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1926 (6. kiadás)

https://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Konyvtar/doc/kmety/kmety_01.pdf (- .../kmety_07.pdf)

[iii] A szabadság itt hivatkozott értelmezését ld. "Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás" - "A helyzetmegoldás és a játékelmélet alaptételei közötti különbség" c. alfejezet (https://nemzetiegyseg.com/Emberkozpontu.pdf) kiemelt hivatkozás: Amartya Sen A fejlődés, mint szabadság Európa Könyvkiadó 2003)

[iv] Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte -https://mek.oszk.hu/02000/02043/html/713.html

[v] Bővebben: Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként - https://nemzetiegyseg.com/Paradigmavaltas.pdf

[vi] A két idézett kifejezést Karen Hudes-től, a Világbank volt vezető jogtanácsosától vettem át (A dollár összeomlik, új pénzügyi rendszer alakul ki - https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tMFxP-DZOww#t=13, A riport írott változata: https://nemzetiegyseg.com/AdollarosszeomlikHudes.pdf)

[vii] Nyomozó Központi Főügyészség Nyom. 44/2007. sz. - https://nemzetiegyseg.com/lu070308.pdf

[viii] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei - Az államhatalom gyakorlásáról szóló főtörvény-tervezet 119 - 190. oldal (https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf)

[ix] Munkaterv - https://nemzetiegyseg.com/Eletmu_resz/index_Munkaterv.html vagy https://szkertekrend.hu/Munkaterv.pdf

[x] Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá

(különösen "2. Az átalakulás általános elvei az Európai Államokban és az Európai Államok Konföderatív Szövetségébe" és

"3. Az átalakulás részei és fokozatai" c. fejezetek - 37 - 78. oldal) - https://nemzetiegyseg.com/Kiutavalsagbol.pdf

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.