A történeti és a történelmi alkotmányosságot összevető találkozó

2022.09.04

A történeti és a történelmi alkotmányosságot összevető találkozó 

A "Alkotmány helyreállító nemzeti szövetség" alapítóit a következő meghívóval kerestem meg:

Kedves Dr. Beke Erzsébet, Dr. Bene Gábor, Csomor Emese, Dr. Diviki Nagy Attila, Glázer Izabella, Gurabi Csabáné, Hanak Róbert, Karsay Péter, Kovács János, K. Nagy Judit, Nagy Imréné, Rácz Szabó László, Sajó Mária, Szalainé Kovács Katalin, Simon Irén, Szőllősi Ildikó, Tölgyesi Jánosné, Verebi Sándor, Vestergám Miklós, Vincze B András, Dr. Totok Zsuzsanna!

Miután július 16-án megalapítottátok az "Alkotmány helyreállító nemzeti szövetséget" (erről csak ma szereztem tudomást), amely célja kibékíthetetlen ellentétben áll a Szent Korona Értékrend húsz évvel ezelőtt nyilvánosságra hozott céljaival, halaszthatatlannak tartom a két koreszme (paradigma) nyilvános összevetését egy mindenki számára elérhető találkozón.

Ezért szeretettel meghívlak mindannyiótokat, mint az AHNSZ alapítóit

2022. szeptember 6-án 18 órára

egy zoom-beszélgetésre.

A találkozó linkje:

Topic: "Életmag kedd Asszonya" találkozó 2022.09.06.
Time: Sep 6, 2022 18:00 Budapest
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85699022313?pwd=ZlZpSXBlTTlrK2pFb0hoVlNYVnI5Zz09
Meeting ID: 856 9902 2313
Passcode: 042957

Javaslom, hogy a találkozót két moderátor vezesse.

Szeretettel kérlek Benneteket, hogy nevezzétek meg a Ti moderátorotokat.

A Szent Korona Értékrend nevében a moderálást Takács Ferenc végzi.

Javaslom, hogy az összevetés tematikáját

- az általatok nyilvánosságra hozott "Az AHNSZ alapvetései" és

- a Szabadság alkotmánya

alapján a két moderátor állítsa össze.

Felkészítő anyagnak javaslom

- AHNSZ- Egy szövetség a Nemzetért és a

- a Szabadság Alkotmány preambulumát.

Kelt Szegeden, 2022. szeptember 3-án.

Tisztelettel:

dr. Halász József

________________

AZ AHNSZ ALAPVETÉSEI:

1.) Magyarországnak van Történeti Alkotmánya, mely hosszú évszázadokon át, egészen 1944. év március 19. napjáig, vagyis a német megszállásig hivatalosan is érvényben volt és alapjogi értelemben (de jure) most is érvényben van, mert a természeténél fogva nem hatálytalanítható.

2.) A Magyar Országgyűlésnek és a Magyar Kormánynak nem csak ki kell mondania, hogy a megszállás óta létezett politikai és alkotmányos" rendszerek, - a "köztársaságok" és ezek "Alkotmányai", egyben az önmagát az 1949. évi XX. Törvényből eredeztető "Alaptörvénnyel" létrejött "köztársaság" is - törvénytelenek. Hiszen a bevált, ősi alkotmányosságunk szerinti Szent Korona szuverenitására kellett volna hivatkoznia az Alaptörvénynek, nem az 1949. évi XX.- as törvényre, ami Sztálin zsaroló parancsa volt!

Törvénysértés jogot nem alapít!

3.) A valódi alkotmányosságunk értelmében: egy Alkotmány-helyreállító Nemzetgyűlést kell összehívni, amit az Országgyűlésnek, a Kormánynak, vagy a jelenlegi államfőnek joga és kötelessége megtenni az 1920 évi minta alapján. E közjogi intézmény egyik felét az Országgyűlés tagsága, a másik felét a pártoktól és ideológiáktól mentes Civil Társadalom által megválasztott képviselők alkotják. Az Alkotmány-Helyreállító Nemzetgyűlés kötelező érvényű feladata, hogy visszaállítsa, és érvényre juttassa Magyarország Történeti Alkotmányának jogfolytonosságát, s ezzel visszajuttassa a valaha volt magyar államok sorába Hazánkat!

4.) A Magyar Országgyűlés külön jogszabályban biztosítsa, hogy a széleskörű társadalmi részvétellel felállítandó közhatalom, az Alkotmány-Helyreállító Nemzetgyűlés döntsön arról, hogy az elmúlt 78 éves időszak jogszabályaiból melyeket minősít a Történeti Alkotmányunk alapelveivel, a Szent Korona Értékrendjével összeegyeztethetőnek, s egyben nyilvánítsa ki, hogy Magyarország a gyakorlatban is visszatér ősi jogrendjéhez. Első lépésként azt, hogy az azóta napjainkig terjedő időszak minden köz- és magánjogi aktusa átvizsgálandó. Az Alkotmánybíróság feladata magyar joghagyományunk őrzése legyen!

5.) A Nemzetgyűlés átmeneti jogszabályokkal biztosítsa az Élet, a Nemzet, a Haza védelmében: az önrendelkezéshez, a szociális- és létbiztonsághoz, jog- és közbiztonsághoz, ezen belül a munkához, lakhatáshoz és egészséghez, való alapvető jogokat. Ezen felül biztosítsa a nemzeti vagyon és közszolgáltatások nemzeti tulajdonba vételét, a közvagyon eladásának tilalmát, a tőkének nem minősülő javak haladék nélküli visszaadását jogos tulajdonosának a Szentkoronának, mint a valódi közvagyon őrzőjének! Ideértve a nemzet létfeltételeit képező, nem eladható javakat (pl. föld, a benne lévő valamennyi ásványikincs, a víz stb.).

6.) Magyarország nemzetbiztonsági érdeke a semlegesség, nemzetgazdasági érdeke a függetlenség és az önellátás, ezen belül kiemelten az élelmiszer és energiabiztonság.

7.) Értékrendet kell váltani, visszatérve az igazság és törvényesség rendjéhez.

Olyan társadalmi - gazdasági felépítésre és jogrendre van szükség, ami ember, család és természet központú, nem ellentétes a természet törvényeivel, mentes a megosztó pártpolitikai ideológiáktól, a természetes hierarchián, és egy mindezeknek megfelelő igazságos jogrenden alapul.

8.) Országunk vezetésében a pártpolitikai-ideológiai alapú közvetett demokrácia helyett, egy visszahívható képviseletre a személyes felelősségvállalásra, és az önkormányzatiságra alapozott, a közvetlen demokrácia elvén működő rendszert kell kialakítani, visszaállítva a valódi, hagyományos önkormányzatiságot, a fékek és ellensúlyok hatalom-megosztó rendszerét!

9.) A jelenlegi Országgyűlés, amennyiben mindezen alapvetések figyelmen kívül hagyásával fogad el törvényt, vagy módosítja az Alaptörvényt, akkor újra elmulasztja az alkotmányos jogrend helyreállítását, a Magyar Nemzet szolgálatát, s fenntartja az ország idegen hatalmaktól függő és azok érdekeinek kiszolgáltatott helyzetét, amiért Isten és Ember előtt felelnie kell!

10.) Amennyiben az Országgyűlés a fenti felhívásunknak eleget tesz, úgy az Alkotmány-helyreállító Nemzeti Szövetség támogatni fogja a - Szentkorona-Értékrend alapján - a Magyar Országgyűlés és Kormány munkáját.

__________________________

Szabadság Alkotmánya

ELSŐ RÉSZ

Az állam szabadsága

1. §

(1) Magyarország örökké szabad.

(2) Az állam szabadsága

a./ a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének,

b./ a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának,

c./ a társadalmi berendezkedés meghatározásának,

d./ a külső és belső védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának,

e./ a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követő "Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló" 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának

minden más államtól való függetlenségét jelenti.

(3) Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg.

MÁSODIK RÉSZ

A Szent Korona tagok szabadsága

2. §

(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

(2) A Szent Korona tagja:

a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint

b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek[1].

(3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.

(4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljeskörű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.

(5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az "Államhatalom gyakorlásáról" szóló, 1. főtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától.

(6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:

a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,

b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában,

c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa.

HARMADIK RÉSZ

A szabadság feltételei

3. §

(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.

(2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.

b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

4. §

(1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

(2) Magyar érték minden olyan - (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet

a./ magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,

b./ Magyarország területén,

c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése

hozott létre, illetve szolgáltatott.

(3) Csak olyan tevékenység végezhető, amely

a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),

b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,

c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék

nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

NEGYEDIK RÉSZ

A szabadság védelme

5. §

(1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

(2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:

a./ az állam szabadságának,

b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,

c./ a birtoklás szabályának,

d./ a vendégjog szabályainak,

e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok

megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

_________________

AHNSZ- Egy szövetség a Nemzetért

Történeti Alkotmányunk igazságos jogrendjének helyreállítása érdekében nemzeti érzelmű civilek és mozgalmak kezdeményezésében 2022 juli 17.-én megalakult az Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség, ami a politikai eszméktől és pártérdekektől mentes civil társadalmi szervezetek és csoportok és személyek szövetsége az összmagyarság megmentése érdekében.

A szövetség célja egy olyan együttműködési rendszer,- hálózat- létrehozása, amelynek nincs vezetője, nem "ernyőszervezet" valaki vagy valami vezetésével, hanem az egymással egyetértő és hazánkat, nemzetünket megmenteni akarók javaslatai és tervei alapján a mellérendelődés elvén együttműködők közös akaratán alapuló szövetsége alkotmányos rendünk helyreállítására országunk és nemzetünk megmaradásáért: egy szabad, semleges és független Magyarország létrehozásáért.

Az alapvetések megfogalmazásával a Szövetség formájában olyan, valódi nemzeti összefogás van kibontakozóban, aminek segítségével megszüntethető hazánkban az alkotmányos válság és a kommunisták által bevezetett diktatórikus hatalomgyakorlás az Alaptörvény és a magyar alkotmányos jogrend közötti ellentét feloldásával.

A Szövetség munkájában az alapvetésekkel egyetértő nemzeti civilek és mozgalmak, szervezetek vesznek részt.

Egy alkotmányos Alaptörvényből származó, annak megfelelő, igazságos törvények segítségével lehet olyan állami berendezkedést és törvényes rendet kialakítani, ami megfelel az ősi, hármas rendszernek, amely szerint a törvényhozó hatalom által alkotott fő és egyéb törvények nem lehetnek ellentétesek a teremtés rendjével, a természet törvényeivel, sem az évezredes szokásjoggal. A főhatalmat pedig a Szent Korona, mint maga az alkotmányosság őrzője és megtestesítője birtokolja. A hatalom megosztását és egy igazságos jogrendet, törvényeket csak a joghagyományunkon alapuló alkotmányos jogrend tudja biztosítani. Ebben az esetben nem a pártok mögött álló érdekcsoportok, hanem az ország és a nemzet érdekei érvényesülhetnének minden szinten, az állampolgárok visszakapnák a valódi önkormányzatiságot, a beleszólás jogát a mindenkit érintő közügyekbe, a magyar állam visszanyerné szuverenitását, így érvényre juthatnának a magyar nemzetgazdasági, nemzetbiztonsági, és nemzetpolitikai érdekek, amelyek a közjót szolgálják!

_________________________

A Szabadság Alkotmányának preambuluma

Annak a Küldetésnek a teljesítéseként, amelyben a Teremtő kegyelme a Szent Koronával az Istenszülő feladatának részesévé tette az egyetemes magyarságot,

annak a kötelességnek a teljesítéseként, amellyel a Teremtő az Istenszülő feladata ránk kegyelmezett részének hagyományainkon alapuló visszaállításával bízott meg bennünket, és

annak a felismerésével, hogy az Istenszülő ránk kegyelmezett feladatai teljesítését akadályozó erőszak nemzetünk és az emberiség végveszélyét jelenti,

kinyilvánítjuk, és ez által Alkotmányként törvénybe iktatjuk azon akaratunkat, hogy

Magyarország Szabadság Alkotmányát

életünket, az anyagtalan- és az anyagi élő- és élettelen világgal való kapcsolatainkat örökké és változtathatatlanul meghatározó, alapvető értékrendjeként

jogfolytonosságába visszahelyezzük.

Akaratnyilvánításunkkor

az a hit sugallta tettünket, hogy a Föld, a Levegő, a Víz és a Tűz, mint a négy életfeltétel-meghatározó alapelem, magában foglalja az anyag - Lélek Fénye által vezetett - uralásának és alakításának feltételeit, így ezek tiszteletben tartása minden emberi fejlődés alapja,

az a hit irányította szándékunkat, hogy az anyagtalan- és anyagi világ egységének visszaállítása az emberiség továbbélésének alapfeltétele,

az a hit vezetett bennünket, hogy a szabadság alapja minden anyagtalan-, valamint anyagi élő és élettelen Teremtmény iránti szeretet, valamint őseink emberi társadalmat meghatározó értékeihez való hűség.

Akaratunk és hitünk szerint

Magyarország

a Szent Korona Országa, amely a Boldogasszony örök oltalma alatt él, és szerves egységben létezik az emberiség egészével.


[1] Az államalkotó nemzeteket az Alaptörvény sorolja fel.