„Félórás” az erkélyről - A világ újrafelosztásának ára

2022.09.03

"Félórás" az erkélyről - A világ újrafelosztásának ára

"Védelem" a Rendszerváltó honlapon:

https://nemzetiegyseg.com/Tortenelmi_alkotmanyossag/Tortenelmi_alkotmanyossag.html

Magyarország védelmi kiszolgáltatottsága

- Magyarország a 1997 óta NATO tagja. A csatlakozási népszavazást éppúgy közérdekű adatok visszatartásával végzett előkészítés előzte meg, mint az EU-csatlakozás esetében. (1949/XX. 61. §, Btk. 177/B)

- Magyarország a globalizáló diktatúra "demokrácia" nevében elkövetett terrorisztikus háborújában a terroristák* kengyeltartójává vált (Afganisztán, Irak), ezzel potenciális célpontjaivá váltunk az önvédelmi harcot folytatóknak.

Az Iránymutatások közötti legfontosabb különbség

Sátáni Iránymutatás

Isteni Iránymutatás

Lehetővé tesz olyan intézkedéseket - akár a tagország érdekeivel szemben is -, amelyek az "uniós politika alá tartozó közös érdeket sértőnek" minősítenek az adott ország érdekeit védő cselekedetet, illetve jogkövetkezmény nélkül hagynak az adott ország hagyományos normarendszere szerinti elítélendő tetteket

Megszabadítjuk a magyar társadalmat mindazoktól a - magyar és nem magyar - személyektől, akik az emberi életet, az állampolgárok személyhez fűződő jogait, valamint az állampolgárok és szervezetek tulajdonát, és/vagy a közbiztonságot veszélyeztetik.

A jogkövető magatartás nem erkölcsi, hanem érdekszférába kerül, ezzel gyakorlatilag alap nélkülivé válik, ezért megszűnik a tagországok belbiztonsága.

A honvédelem a magyar nemzetet, valamint annak értékeit és érdekeit megóvó szervezet, így a magyar nemzet önazonosságának elsődleges védelmezője.

A Védelemmel kapcsolatos "Miért?" kérdésre adott válasz

A Lisszaboni Szerződés EUSZ 18., EUSZ 24. cikk cikkeiben meghatározott "közös" kül- és biztonságpolitikával a tagállamok egyik legfontosabb szuverenitási jogát veszi el. Így - a kereskedelmi és monetáris ügyek integrálása ("hatáskör-átadása") hatásával együtt - Magyarország (miként a többi tagország) gyakorlatilag megszűnik.

Ez által a tagországok "közös érdekévé" lehet tenni olyan intézkedéseket, amelyek az egyes tagországok érdekeit más tagországok, illetve harmadik ország jogos érdekeivel szemben érvényesíti. A tagállamoknak ez az önmaga-ellen fordítása kihat a tagállamok és azok államalapító nemzeteinek jellegzetességeinek elvesztésére, hagyományos társadalmi és gazdasági struktúrájának feladására, vagyis a tagállamok számára szuverenitásuk legelemibb érvényesítési lehetőségének gyakorlását hiúsítja meg.

Ennek részleteit fejti ki a Lisszaboni Szerződés az EUM 2., EUSZ 18., 24., EUSZ 42. EUM 42., az EUM 222., az EUM 71., EUM 196., EUSZ 26., EUSZ 31., EUSZ 36., EUSZ 45., EUM 227. cikkekben.

Azt, hogy ez a közös kül- és biztonságpolitika mit jelent, tapasztaljuk a NATO tagságunkból eredő kötelezettségünk és a velünk szemben támasztott elvárások teljesítésével: részeseivé válunk a "megelőző csapás"-nak álcázott, nyílt terrorista hadműveleteknek.

Azzal, hogy részt veszünk az Afganisztán és Irak elleni - mindmáig bizonyítatlan okból (WTC támadás, iraki nukleáris fegyverek) indított - agresszióban, azoknak a népeknek tesszük természetes ellenségeivé a magyarságot, akik a történelem során soha nem viselkedtek velünk szemben ellenségesen, nem úgy, mint azok, akikkel szövetségessé válva részt veszünk az ellenük folytatott terrorizmusban.

Azon túl, hogy a EUM 85 és EUM 88. cikkekben megfogalmazott "közös biztonságpolitika" meggátolja a tagállamok saját hagyományai és normarendszere szerinti bűnmegelőzést és bűnüldözést, lehetővé tesz olyan intézkedéseket - akár a tagország érdekeivel szemben is -, amelyek az "uniós politika alá tartozó közös érdeket sértőnek" minősítenek az adott ország érdekeit védő cselekedetet, illetve jogkövetkezmény nélkül hagynak az adott ország hagyományos normarendszere szerinti elítélendő tetteket. Ezért a jogkövető magatartás nem erkölcsi, hanem érdekszférába kerül, ezzel gyakorlatilag alap nélkülivé válik, ezért megszűnik a tagországok belbiztonsága.

A Védelemmel kapcsolatos "Mit?" kérdésre adott válasz

A Gondoskodó Magyarország minden állampolgára számára alapvető állampolgári jogon biztosítja az élet- személyiség- és vagyonbiztonságot.

A Gondoskodó Magyarország védelmi feladatai kétrétűek:

- belbiztonság és

- külbiztonság.

1. A biztonság megőrzésének, az azzal ellentétes (bűn)cselekmények üldözésével, felderítésével kapcsolatos szervezet az Ügyészség.

2. A biztonságot veszélyeztető cselekmények megítélését, és a hátrányos helyzettel összefüggő-, illetve büntetőintézkedéseket a Bíróság hozza.

3. A Gondoskodó Magyarország belbiztonsága

Megszabadítjuk a magyar társadalmat mindazoktól a - magyar és nem magyar - személyektől, akik az emberi életet, az állampolgárok személyhez fűződő jogait, valamint az állampolgárok és szervezetek tulajdonát, és/vagy a közbiztonságot veszélyeztetik.

Ezért jogszabály változtatással a jogokat arányossá kell tenni a kötelezettségek viselésével. Olyan eljárási szabályokat és büntetőszankciókat kell alkalmazni, amelyek elrettentenek a bűncselekmények elkövetésétől. Azokat a személyeket viszont, akik bűncselekmény folyamatos elkövetésével biztosítják megélhetésüket - ezzel együtt veszélyeztetve a közbiztonságot is - és szervezett csoportokban (maffiákban) "dolgoznak", minden eszközt felhasználva el kell távolítani a magyar társadalomból (a háttérhatalom diktatúrája által kitermelt "fehérgalléros" bűnözőkkel együtt), mint első számú közellenséget.

A belbiztonság szervezetei:

- a csendőrség a bűnmegelőzés,

- a rendőrség a bűnüldözés

feladatait látja el.

4. Honvédelem

A Gondoskodó Magyarország alapelve az, hogy a honvédelem a magyar nemzetet, valamint annak értékeit és érdekeit megóvó szervezet, így

a magyar nemzet önazonosságának elsődleges védelmezője.

Az, hogy sem magyar, sem nem magyar állampolgár ne veszélyeztesse hazánkat, csak egységes szervezetben biztosítható hatékonyan, tehát a gazdasági védelmet ellátó Vám- és Pénzügyőrség határellenőrzési feladatát a honvédségnek kell végeznie.

Az, hogy sem magyar, sem nem magyar állampolgár ne veszélyeztesse hazánkat, csak egységes szervezetben biztosítható hatékonyan, tehát a gazdasági védelmet ellátó Vám- és Pénzügyőrség határellenőrzési feladatát a honvédségnek kell végeznie. (A Vám- és Pénzügyőrség gazdasági bűncselekmények felderítésével kapcsolatos feladatait a rendőrség veszi át.)

A haza védelme nemcsak a szolgálatukat töltő katonák, hanem minden magyar ember kötelessége.

Ennek megfelelően a honvédséget úgy kell átalakítani, hogy a tényleges állományban lévő katonák mellett a teljes magyar felnőtt lakosság legyen felkészült arra, hogy idegen támadás esetén aktívan részt vehessen a haza megvédésében. Ezért a honvédséghez kell tartoznia a Nemzetőrségnek, ami a civil embereket szervezi és képzi ki a honvédelemre.

A rendszerváltás célja annak elérése, hogy a nemzet minden tagjában tudatosodjon a haza védelmének magasztos kötelessége, és a honvédség minden tisztje, katonája ennek megfelelően éljen és működjön közre a reá eső feladatok végrehajtásában.

Elsősorban a tisztikar tagjainál kell elérni, hogy ne csak a stratégiai-, taktikai- és fegyverismereti, valamint az ismeretek továbbadásával kapcsolatos képességük legyen kiváló, hanem higgyenek is a feladatuk fontosságában. Vagyis a tisztnek a honvédelem bölcsének, nemcsak a tudósának kell lennie.

Az emberi tényezők mellett nagy fontosságú, hogy olyan eszközök segítsék a honvédség munkáját, amelyek meggyőző és bizalmat keltő erejüknél fogva alkalmasak a haza hatékony védelmére.

Tekintettel arra, hogy a nemzetközi katonai szervezetek - minket érintően a NATO - a háttérhatalom diktatúrájának eszközévé züllöttek, ennek következtében nem tudják (és nem is akarják) biztosítani egyetlen ország biztonságát sem, alapvető feladata a magyar államnak, hogy olyan önálló védelmi rendszert hozzon létre, amely mindenki ellen teljes védelmet biztosít hazánknak.

A Gondoskodó Magyarországon a bel- és külbiztonságot őrző személyek létszámarányosan az Országgyűlés felsőházába delegált képviselőin keresztül érvényesítik (hangolják össze más társadalmi csoportokkal) érdekeiket és vesznek részt az irányításban.

A védelmi kutatások kiemelt fontosságúak a Gondoskodó Magyarország biztonsága szempontjából.


Jegyzetek

Az Észak-Atlanti Szerződés

(NATO Alapszerződés)

1. cikk

A Felek kötelezik magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának megfelelően minden nemzetközi viszályt, amely­be belekerülhetnek, békés eszközökkel, olyan módon rendeznek, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igazságosság ne kerüljön veszélybe, továbbá hogy nemzetközi kapcsolataikban tartózkodnak az Egyesült Nemzetek céljaival össze nem férő, bár­milyen módon megnyilvánuló erőszakkal való fenyegetéstől és erőszak alkalmazásától.

3. cikk

A jelen szerződésben kitűzött célok hathatósabb elérése érdeké­ben a Felek külön-külön és együttesen, folyamatos és hathatós önsegély és kölcsönös segítség útján, fenntartják és kifejlesztik egyéni és kollektív védelmi képességüket fegyveres támadással szemben.

5. cikk

A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek és ennél fogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik, minde­gyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke által elismert jogos egyéni vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel egyetértésben azonnal megteszi azokat a intézkedéseket - ideértve a fegyveres erő alkalmazását is -, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart. Minden ilyen fegyveres támadást és ennek következtében foganatosított minden intézkedést azonnal a Biztonsági Tanács tudomására kell hozni. Ezek az intézkedések véget érnek, ha a Biztonsági Tanács meghozta a nemzetközi béke és biztonság helyreállítására és fenntartására szükséges rendszabályokat.

6. cikk ¹

Az 5. cikk alkalmazása szempontjából egy vagy több Fél ellen irányuló támadásnak kell tekinteni fegyveres támadást

 • a Felek egyikének területe ellen Európában vagy Észak-Amerikában, Franciaország algériai megyéi ellen2, Törökor-szág területe ellen vagy a Felek egyikének joghatósága alá tartozó, az észak-atlanti térségben a Ráktérítőtől északra fek-vő szigetek ellen vagy a Felek egyikének hajói vagy repülő-gépei ellen ugyanebben a térségben;
 • a Felek egyikének fegyveres erői, hajói vagy repülőgépei ellen, ha a fenti területeken vagy azokon kívül bármilyen más olyan európai területen tartózkodnak, amelyen az egyik Fél a Szerződés hatálybalépésekor megszálló erőket tart

7. cikk

A jelen Szerződés nem érinti és nem értelmezhető úgy, mintha bármi módon is érintené azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az Alapokmányból származnak azokra a Felekre, amelyek tagjai az Egyesült Nemzeteknek, nem érinti továbbá a Biztonsági Tanács elsődleges felelősségét a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért.

________________________

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működésérő szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

(Lisszaboni Szerződés)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés

85. cikk

(az EUSz. korábbi 31. cikke)

(1) Az Eurojust feladata a két vagy több tagállamot érintő, illetve a közös alapokon való bűnüldözést szükségessé tevő súlyos bűncselekmények kivizsgálására, valamint az ezekkel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti megfelelő koordináció és együttműködés támogatása és erősítése a nemzeti hatóságok, illetve az Europol által végzett operatív cselekmények és az általuk szolgáltatott információk alapján.

Ebben az összefüggésben az Eurojust felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg. E feladatok a következőket foglalhatják magukban:

 • az illetékes nemzeti hatóságok által lefolytatandó nyomozások megindítása, illetve javaslattétel a nemzeti hatóságok által lefolytatandó bűnvádi eljárások megindítására különösen az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában,
 • az a) pontban említett nyomozások és bűnvádi eljárások kezdeményezésének összehangolása,
 • az igazságügyi együttműködés erősítése, többek között a joghatósági összeütközések feloldása, valamint az Európai Igazságügyi Hálózattal való szoros együttműködés révén.

E rendeletekben kell továbbá meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részt vesznek az Eurojust tevékenységének értékelésében.

(2) Az (1) bekezdésben említett büntetőeljárások során, a 81. cikk sérelme nélkül, a hivatalos eljárási cselekményeket a tagállamok hatáskörrel rendelkező tisztviselői foganatosítják.

88. cikk

(az EUSz. korábbi 30. cikke)

 • Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése terén.
 • Az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg. E feladatok a következőket foglalhatják magukban:
 • az információk, így különösen a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai, illetve az Unión kívüli szervezetek által szolgáltatott információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje,
 • a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival közösen vagy közös nyomozócsoportok keretében végzett nyomozati és operatív tevékenységek összehangolása, megszervezése és végrehajtása, adott esetben az Eurojusttal kapcsolatot tartva.

E rendeletek határozzák meg azokat az eljárásokat, amelyek szerint az Európai Parlament - a nemzeti parlamentekkel közösen - ellenőrzi az Europol tevékenységét.

(3) Az Europol által végzett operatív cselekményeket annak a tagállamnak a hatóságaival kapcsolatot tartva és velük egyetértésben kell végrehajtani, amelynek területét ezek a cselekmények érintették. Kényszerítő intézkedések alkalmazására kizárólag a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok jogosultak.

_____________________________

Magyarország Alaptörvénye

(A Szabadság Alkotmánya szerinti Irányelvek)

III. szakasz

Magyarország szerves egységben él a világ államaival és nemzeteivel

5. §

(1) Magyarország elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.

(2) Magyarország nem vállal tagságot olyan államszövetségben, amelynek célja egy vagy több államban a politikai és/vagy gazdasági hatalom erőszakkal történő megszerzése.

(3) Magyarország elvárja minden államtól és nemzettől, hogy vele szemben tartózkodjék függetlensége, területi épsége, politikai és gazdasági rendszere ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg erőszakkal történő fenyegetéstől.

6. §

(1) Magyarország együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.

(2) Magyarország felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.

(3) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai konföderatív államszövetség megteremtésében.

7. §

A nemzetközi jog és a magyar jog összehangolása

Magyarország jogrendszere részének tekinti a nemzetközi jog általa elismert szabályait, így biztosítja a nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítését a jogrendszer természetes egységében.

__________________________

Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet

III. szakasz

Az Európai Konföderáció szerves egységben él a világ államaival és nemzeteivel

5. §

(1) Az Európai Konföderáció elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik az államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.

(2) Az Európai Konföderáció nem tart kapcsolatot olyan állammal vagy államszövetséggel, amelynek célja egy vagy több államban a politikai és/vagy gazdasági hatalom erőszakkal történő megszerzése, vagy fenntartása.

(3) Az Európai Konföderáció minden tagországa elvárja minden államtól és nemzettől, hogy vele szemben tartózkodjék függetlensége, területi épsége, politikai és gazdasági rendszere ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg erőszakkal történő fenyegetéstől.

6. §

(1) Az Európai Konföderáció együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és államával.

(2) Az Európai Konföderáció felelősséget érez tagországai államalapító vagy államalkotó nemzeteinek határain kívül nemzeti kisebbségben élő tagjainak sorsáért, és előmozdítja azok anyaországukkal való kapcsolatának ápolását.

(3) Az Európai Konföderáció az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében szorgalmazza, hogy az európai konföderatív államszövetségnek minden európai állam tagja legyen.

7. §

Az Európai Konföderáció és a tagországok jogrendszereinek összehangolása

(1) Az Európai Konföderáció összehangoló tevékenységével létrejött két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések érintett tagországok jogrendszerébe történő beillesztését és a szükséges jogharmonizációt a tagországok végzik.

(2) Az Európai Konföderáció az (1) bekezdés szerinti szerződések vonatkozásában közreműködik az összehangolt helyi jogrendszerbe iktatás és a szükséges jogharmonizáció végrehajtásában.


Hivatkozások:

Magyarország

Jobban félünk az online oktatástól, mint a vírustól, háborútól vagy a válságtól

Az egyik legnépesebb online csoportban kértük ki a véleményüket és válaszaikból az látszik, hogy bár egyre többen érzik az elszálló rezsi- és élelmiszerárak nyomását, a legnagyobb félelmük még mindig az, hogy idén is abban a helyzetben találják magukat mint az előző években. Hogy nekik kell tanítaniuk a gyerekeiket.

Az otthonoktatástól rettegő szülők persze nem csak és nem is elsősorban magukat féltik. A legnagyobb félelmet az okozza a számukra, hogy online oktatás esetén óriási tudás- és élményanyag marad ki gyerekeik életéből. Az otthonoktatásos időszakokkal tarkított tanévekben nemcsak tanórák és fejlesztő foglalkozások maradtak el, de rengeteg közösségi, szabadidős program sem valósulhatott meg, a gyerekeknek így jóval kevesebb szocializációs lehetőségük adódott. Nem csak a szüleik, ők is úgy érzik, fontos dolgokról maradtak le.

https://www.noklapja.hu/aktualis/2022/08/24/jobban-felunk-az-online-oktatastol-mint-a-virustol-haborutol-vagy-a-valsagtol/?tsrc=hirlevel_crm&utm_source=newsletter_crm&utm_medium=email&utm_campaign=ki50_h%c3%adrlev%c3%a9l+-+20200709_193354+-+20200526_183629+-+20200528_185726+-+20200602_190613+-+20200604_16_8/26/2022&utm_term=https%3a%2f%2fwww.noklapja.hu%2faktualis%2f2022%2f08%2f24%2fjobban-felunk-az-online-oktatastol-mint-a-virustol-haborutol-vagy-a-valsagtol%2f&utm_content=127133

Kaszálhat a csődhullám a plázák kiskereskedői között, ha jön a tél

A 400 forint közeli euró árfolyam is megviseli a plázákban üzletet bérlő kiskereskedőket, de a téli fűtésszámla sokakat a csődközelbe taszíthat. Sokan azt sem tudják, mekkora összeggel kalkuláljanak, csak annyi biztos, hogy a brutális energiaárak miatt az üzletközpontok emelni fogják a közös költséget éppen most, amikor minden jel arra utal, hogy a vásárlók durván elkezdték meghúzni a nadrágszíjat, így a forgalom is kétséges.

A plázák jelenleg nem tudják megmondani, hogy mennyi lesz az az energiaszámla az év végén, amit majd ráterhelnek a kereskedelmi egységek bérlőire.

Az elmúlt hetek kormányzati bejelentései, és a szemlátomást sűrűsödő nehézségek hatására a lakosság villámgyorsan költségtakarékos üzemmódba kapcsolt, és a muszájköltésekre rendezkedett be.

A bérleti szerződések jellemzően három-négy évvel ezelőtt köttettek, akkor még 310-320 forint volt egy euró, nem nehéz kiszámolni, mekkora többletköltséget jelent ez azoknak a kisvállalkozóknak, akik ráadásul a nagy, vevőmágnesnek elkönyvelt multinacionális brandekkel szemben, akiknek az üzemeltetők megengedik, hogy az árbevételük alapján fizessenek bérleti díjat, négyzetméter alapon kell fizetniük, ha van ehhez elég bevétel, ha nincs - húzza alá Neubauer Katalin -, mindez pedig elég sötét jövőt ígér a hazai tulajdonú kiskereskedőknek.

https://novekedes.hu/elemzesek/kaszalhat-a-csodhullam-a-plazak-kiskereskedoi-kozott-ha-jon-a-tel

Kijött a friss uniós GDP növekedési rangsor - mutatjuk hol áll Magyarország

Bronzérmes lett Magyarország. Az Európai Unióban a hazai gazdaság bővült a harmadik leggyorsabban a második negyedév során. A növekedéshez a mezőgazdaság kivételével valamennyi nemzetgazdasági ág hozzájárult.

Az idei második negyedév során az Európai Unióban a magyar gazdaság nőtt a harmadik leggyorsabban. A GDP 6,5 százalékkal bővült éves alapon.

A hazai növekedés motorja az idei évben a rendkívül erős lakossági fogyasztás, amit a kirobbanó formában lévő kiskereskedelmi ágazat is jól mutat. A kiskereskedelmi értékesítések több mint 10 százalékkal bővültek a második negyedévben.

GDP éves alapú változása, 2022 második negyedév, százalék

Forrás: eurostat, növekedés.hu

https://novekedes.hu/elemzesek/kijott-a-friss-unios-gdp-novekedesi-rangsor-mutatjuk-hol-all-magyarorszag

Leálltak az európai műtrágyagyárak - Tízmilliárdos veszteség Bige László cégénél

Állnak az európai műtrágyagyárak, mert a horribilis gázárak gazdaságtalanná teszik a termelést. Az uniós piacot most főként az orosz műtrágyák uralják, mivel értékesítési áruk az európai gyártási önköltség felét teszi ki. A hazai gazdálkodók így is brutálisan drágán, tonnánként 300-350 ezer forintért juthatnak a termést megalapozó nitrogénműtrágyákhoz, ezért valószínűsíthető, hogy sokuk drasztikusan visszafogja, vagy be is szünteti a műtrágyázást az őszi-tavaszi gazdálkodási ciklusban.

Elképesztő hatást gyakorolnak az elszabadult földgázárak az európai műtrágyagyárakra, mivel a drasztikus költségnövekedés gazdaságtalanná és piacképtelenné tette a termelést, elsősorban a megfelelő szántőföldi termésátlagok eléréséhez szükséges nitrogénműtrágya-előállítást. A változásokat jól érzékelteti, hogy két éve, az általános világpiaci drágulási hullám előtt egy megawattóra gáz 9-10 euróba került, ma pedig a tőzsdei árak húszszoros szinten, 210 euró körül mozognak.

Ez esetben nálunk is az import - elsősorban az orosz - nitrogénműtrágyák kaphatnak nagyobb szerepet, de a 800 euró körüli tonnánkénti ár is sok lehet a hazai gazdálkodóknak, hiszen a jelenlegi forintárfolyam mellett 300 ezer forintos tonnánkénti kiadást jelentene, amely a korábbi műtrágyázási költségek többszörösét tenné ki.

Ezért a termelők jelentős része máris jelezte, hogy ősztől visszafogja vagy megszünteti műtrágyázási tevékenységét, mivel a vásárlások még a korábbiaknál jóval magasabb terményárak mellett is elviselhetetlen pluszkiadásokat okoznának.

Egyes felvetések szerint a mai helyzetben szükség lenne arra, hogy az állam valamilyen módon szerepet vállaljon a műtrágyázási költségek csökkentésében.

https://novekedes.hu/elemzesek/lealltak-az-europai-mutragyagyarak-tizmilliardos-veszteseg-bige-laszlo-cegenel

Nyakunkon a recesszió: fáziskéséssel, de a munkaerőpiacot is eléri a fordulat

A munkaerőpiac a gazdaság egyik tankerhajója, amely ha lendületben van, sokáig tart, mire lefékeződik vagy képes irányt váltani. Az elmúlt évek keresleti vagy jelöltorientált munkaerőpiaca jelenleg még teljes lendülettel dübörög, miközben már javában gazdasági recesszió felé robog a piac. Mindez számos új kihívás elé állítja a munkáltatókat és a munkavállalókat is.

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220902/nyakunkon-a-recesszio-faziskesessel-de-a-munkaeropiacot-is-eleri-a-fordulat-564273

Vége az aranykornak a munkaerőpiacon

A munkaerőpiac aranykorának vége, most jön toborzási szempontból igazán a neheze. Jelenleg 3% környékén van a munkanélküliségi ráta, vagyis ebben a helyzetben a munkálttók nem tehetik meg, hogy nem veszik figyelembe a munkavállalói igényeket, illetve ki kell tágítaniuk a keresési fókuszt.

A következtetés az lett, hogy a munkaerőhiány leküzdése érdekében

 • meg kell találni a megfelelő munkavállalói célcsoportot (középkorúak, családosok)
 • ugyanannyit kell fizetni Pécsen, Győrben, Debrecenben, mint Budapesten

cserébe a lojalitás, az elkötelezettség vidéken sokkal nagyobb.

https://www.hrportal.hu/hr/vege-az-aranykornak-a-munkaeropiacon-20220902.html

Sötét jövőt vetít előre a vendéglátás hazai helyzete

Sötét felhők gyülekeznek a vendéglátásban a növekvő költségek és a csökkenő kereslet miatt: sorra zárnak be az éttermek és a szállodák is.

Az éttermek esetében a három legfontosabb költségelem a munkaerő, az alapanyag és az energia ára, amiből kettő sosem látott mértékben nő, ami súlyos következményekkel jár az egész ágazatra.

Egyes becslések a vendéglátóhelyek negyedének bezárásával is számolnak. Ez nagyon borús képet fest a gazdasági kilátásokról, mivel a szektor afféle jelzőrendszerként működik - a vendéglátásban elköltött pénz az első kiadás, amiről a háztartások lemondanak.

https://hu.euronews.com/2022/08/29/sotet-jovot-vetit-elore-a-vendeglatas-hazai-helyzete?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=sotet-jovot-vetit-elore-a-vendeglatas-hazai-helyzete&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

Újra fordult a forintárfolyam, a régiós valuták is leszakítják

Csütörtökön napközben még vitte a forintot a lendület: a Magyar Nemzeti Bank emelt kedden az alapkamaton is, amely 18 éves csúcson, 11,75 százalékon áll. Majd a jegybank csütörtökön az egyhetes betéti tender kurzusát is feljebb húzta. Mindez elég volt arra, hogy az euróval szembeni kurzus az 398-as szint alá erősödjön, de a lendület eltűnni látszik.

Maga az euró is erősödik: a dollárhoz képest 0,25 százalékos pluszban állt péntek reggel fél 8-kor. De így is paritás alatt keresgetnek az európai fizetőeszközzel, egy zöldhasú 0,998 eurót ér.

A forint és a dollár váltása olcsóbbá vált a magyaroknak: 403,25 forintot ért egy dollár. Ez 52 hetes távlatot nézve még mindig nagyon magas szint: tavaly ilyenkor még 109,5 forinttal kevesebbet kellett fizetni.

A forint zárkózik a svájci frankra is: 411,09 az árfolyam, ami valamivel kevesebb, mint 0,1 százalékos erősödést jelent.

A régiós devizák közül a forint veszített a zlotyhoz képest is, 0,12 százalékkal szakította le a lengyel pénz, a váltás most 85,27. A cseh korona ennyivel nem szakadt el, csak 0,5 százalékkal ér többet egy korona a reggeli nyitáshoz képest, így már 16,417 forintot kell fizetni egy koronáért.

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/forint-forintarfolyam-cseh-korona-zloty-euro-penzvaltas-deviza-valuta-dollar-2022-09-2-reggel.759037.html


Európa

A megélhetési válság mérséklésére most hoznak intézkedéseket Európában

Megélhetési válsághoz vezetett az infláció rekord mértékű növekedése Európában. Míg Magyarországon épp a rezsiköltségek emelése, a "rezsicsökkentés csökkentése" mellett döntöttek, addig más európai országok most dolgozzák ki a támogatásokat, hogy az állampolgároknak segíthessenek a téli fűtési szezon előtt.

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy az európai energiaválságra lenne megoldás. Az európai országok vezetők arra készülnek, hogy Oroszország teljesen elzárja az Európát ellátó gázvezetékeket, válaszul az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciókra.

https://hu.euronews.com/2022/08/26/a-megelhetesi-valsag-merseklesere-most-hoznak-intezkedeseket-europaban?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=a-megelhetesi-valsag-merseklesere-most-hoznak-intezkedeseket-europaban&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

Háborús állapotok Németországban - Róluk kéne példát vegyünk?

Ha az oroszok elzárják a gázcsapokat a német alumuniumipar válságba kerülhet. Egyre több helyen téma a fűtés részleges kikapcsolása.

A berlini éjszakák egyre sötétebbek. A Charlottenburg-palota, a Győzelemoszlop és még vagy kétszáz másik történelmi épület nincs kivilágítva.

Az önkormányzat a fények lekapcsolásából nem tud pénzt megtakarítani, mert a lámpák tartós leoltása roppant költséges volt: vagy 40 ezer eurót kóstált.

Mégis a németek kénytelenek hasonló lépésekbe belemenni az orosz gázfüggőség miatt. Ha Moszkva elzárja a csapokat akkor az ország energiaellátása alapjaiban rogyhat meg.

Egy kutatás szerint a gázellátás 30 százalékos csökkentése már a cégek felénél leállítaná a termelést.

https://novekedes.hu/elemzesek/haborus-allapotok-nemetorszagban-roluk-kene-peldat-vegyunk

Bemondta a gázárplafont az Európai Bizottság elnöke, szakadnak tovább a gázárak

"Erősen hiszek abban, hogy eljött az idő az árkorlát alkalmazására az Európába irányuló vezetékes orosz gázra" - jelentette ki percekkel ezelőtt újságíróknak Murnauban Ursula von der Leyen.

A pénteki bejelentések tartalma

Az Európai Bizottság elnöke német konzervatív politikusokkal találkozott és a kijelentés a Reuters TV tudósításában hangzott el, amelynek hatására az egyébként már mérsékelt 3-5%-os mínuszban járó határidős gázárak komolyabb esésbe kezdtek

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220902/bemondta-a-gazarplafont-az-europai-bizottsag-elnoke-szakadnak-tovabb-a-gazarak-564749

Példátlan beavatkozásra készül az EU

Az Európai Unió arra készül, hogy kőkeményen beavatkozzon a földgáz és az elektromos energia piacán annak érdekében, hogy letörje az egekbe emelkedett árakat. Példátlan intézkedéseket hozhatnak.

Az első lépcsőben rövid távon árplafont vezetnének be a tőzsdén elszabaduló gázárakra, hogy ezzel megfékezzék az áramárak exponenciális emelkedését is. A másodikban fundamentális jelleggel átalakítanák az árampiaci árképzési modellt, amelynek jellemzően alapeleme a mostanában extrém magas gázár.

Ezzel együtt számos áramtermelő cég extraprofitját uniós szinten is megadóztathatják. Ezzel egyidejűleg egy ársapka meghatározása esetén az Európai Bizottság minden bizonnyal az energiafogyasztás mennyiségi korlátozását is kezdeményezni fogja, és a piaci mechanizmusok megfékezése után az unió vagy a kormányzatok egy központi elosztási mechanizmust hozhatnak létre.

A fogyasztáscsökkentés valószínűleg az ipart érintheti elsősorban, ahol már a magas árak miatt piaci körülmények között is megindult az alkalmazkodás: számos termelőcég - a színesfémkohóktól kezdve a műtrágyagyárakon át a vegyipari üzemekig - sorra korlátozza, esetleg be is fejezi a tevékenységét Európában.

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/foldgaz-energiaar-hatosagi-ar-europai-bizottsag-fogyasztaskorlatozas-energia.758958.html

Bírák perelik be az EU-t a lengyel helyreállítási terv jóváhagyása miatt

Az EU egyik kulcsfontosságú döntéshozó testülete ellen pert indítanak Lengyelország 35 milliárd eurós COVID-helyreállítási tervének jóváhagyásáról szóló, vitatott döntés miatt. A jogi lépés az Európai Unió Tanácsa ellen irányul, amely az egyes uniós államok minisztereiből áll.

Négy, európai bírákat képviselő szövetség terjesztette elő a javaslatot, akik azzal érvelnek, hogy a tanács határozata nem állítja helyre a lengyel igazságszolgáltatás függetlenségét, és figyelmen kívül hagyja az EU Bíróságának (EUB) korábbi döntéseit.

https://hu.euronews.com/my-europe/2022/08/29/birak-perelik-be-az-eu-t-a-lengyel-helyreallitasi-terv-jovahagyasa-miatt?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=birak-perelik-be-az-eu-t-a-lengyel-helyreallitasi-terv-jovahagyasa-miatt&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

Bloomberg: Nagy-Britanniában tíz gyárból hat bezárhat a drága áram miatt

LONDON, szeptember 3. /TASZ/. Az Egyesült Királyságban tíz vállalkozásból hat bezárhat az emelkedő áramárak miatt. Erről szombaton a Bloomberg számolt be a brit gyártók érdekeit képviselő Make UK csoport tanulmányára hivatkozva.

A hivatal szerint az ország termelőinek csaknem felénél több mint 100%-kal nőtt a villanyszámlája az elmúlt évben.

https://tass.ru/ekonomika/15637179

Egyre több az illegális bevándorló a szerb-magyar határnál

A Frontex európai határőrizeti ügynökség adatai szerint január óta több mint 70 ezer átkelést észleltek a balkáni útvonalon, háromszor annyit, mint 2021 azonos időszakában. 2015-2016-ban közel egymillió ember haladt itt át.

A növekvő migeációs nyomás hatására Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemrég azt ígérte, hogy egy méterrel megemelik a határkerítést, és 4000 határőrt vesznek fel egy új rendőri alakulatba.

A migránsok azt mondják, ez csupán lelassítja őket, meg nem állítja.

https://hu.euronews.com/2022/08/28/egyre-tobb-az-illegalis-bevandorlo-a-szerb-magyar-hatarnal?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=egyre-tobb-az-illegalis-bevandorlo-a-szerb-magyar-hatarnal&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

Ukrajna

Brit kutató: katasztrofális katonai döntésekhez vezet az önkényuralom

Az orosz vezetés katasztrofális döntéseket hozott az Ukrajna elleni invázió során, ennek fő oka pedig az, hogy a rendszer autokratikusan működik, állítja a hadvezetés tudományának egyik legfontosabb kutatója. Lawrence Freedman szerint Putyinnak már rég tűzszünetet kellett volna kérnie, de ehelyett tovább erőlködik, beleragadva a rossz döntéseinek hálójába.

"Az autokráciákba nincs beépítve a visszajelzés mechanizmusa, miközben abba a hitbe ringatják magukat, hogy az önkényuralom előnyére válik a bátor és határozott döntéshozatal. Bizonyos helyzetekben a nagy túlerő miatt belefér, hogy sok rossz döntés születik, de amikor szoros az állás, akkor egy rossz döntés és egy kis balszerencse tönkreteheti az egyik felet"

https://hu.euronews.com/2022/08/21/brit-kutato-katasztrofalis-katonai-dontesekhez-vezet-az-onkenyuralom?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=brit-kutato-katasztrofalis-katonai-dontesekhez-vezet-az-onkenyuralom&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

A NAÜ vezetője a zaporozsjei atomerőmű testi épségének megsértését jelentette be ágyúzás miatt

BÉCS, szeptember 2. /TASZ/. Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója kijelentette, hogy a Zaporizhzhya Atomerőmű (ZNPP) integritása aggodalomra ad okot a térségében egyre élénkülő ellenségeskedések hátterében.

"Az első dolog [ami aggaszt], az [a ZNPP] testi épsége. Itt nem megyek bele a részletekbe, csak megjegyzem, hogy nyilvánvalóan általában ebben a régióban, Ukrajna ezen részén, intenzív ellenségeskedés figyelhető meg. A katonai tevékenység < ...> növekszik az ország ezen részén. És nagyon aggódom miatta" - mondta Grossi egy pénteki bécsi sajtótájékoztatón.

Ugyanakkor a Zaporozsjei Atomerőmű biztonságáért felelős rendszerek jelentős része viszonylag jól működik - jegyezte meg.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15635749

Az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériuma felvételeket mutatott be a különleges műveleti övezetbe látogató katonai papokról

"Katonapapok érkeztek a Központi Katonai Körzet katonai alakulatainak helyszínére a különleges katonai művelet övezetében. A lelki mentorok folyamatosan a katonaság közelében vannak, és harci helyzetben támogatják a katonák morálját. <...> A katonai papság feladatai közé tartozik a személyzet lelki vezetése, a hagyományos egyházi rangok betöltése: szenteltvízzel locsolás, katonai felszerelések felszentelése"

"A lelki támogatás mindig fontos volt, mindenkor, és azoknak a srácoknak, akik közvetlenül itt vannak, ez tucatszor [több] fontos"

https://tass.ru/armiya-i-opk/15637411

Ferenc pápa: L'Aquila lakosai a megbocsájtás példaképei

"Önök, L'Aquila lakói olyan szilárd jellemről tettek tanúbizonyságot, amely keresztény és polgári hagyományaikban gyökerezik, és ami lehetővé tette Önök számára, hogy ellenálljanak a közösségüket ért sokknak, és azonnal megkezdjék az újjáépítés bátor és türelmes munkáját" - mondta Ferenc pápa.

Az Abruzzo tartomány több tucatnyi városát és települését - így L'Aquilát is - romba döntő, 2009. április 6-án bekövetkezett földrengésben 309-en veszítették életüket. Az épületek újjáépítése még mindig nem fejeződött be.

https://hu.euronews.com/2022/08/28/ferenc-papa-laquila-lakosai-a-megbocsajtas-peldakepei?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=ferenc-papa-laquila-lakosai-a-megbocsajtas-peldakepei&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

Gorbacsov nem volt az ukrán függetlenség híve

A nemrég elhunyt utolsó szovjet államfőről nem köztudott, hogy 2016 óta ki volt tiltva Ukrajnából. Lemondása előtt nem a Szovjetunió szétesését, hanem újra szervezését szerette volna elérni, amibe a tagállamok teljes önállósága és függetlensége szerinte nem illett bele, ezért szerette volna Ukrajnát is a neo-szovjet tömbben tartani, vagy oda visszacsábítani. De ez a tömb nem jött létre.

https://hu.euronews.com/2022/09/02/gorbacsov-nem-volt-az-ukran-fuggetlenseg-hive?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=gorbacsov-nem-volt-az-ukran-fuggetlenseg-hive&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

Gyilkosság, öngyilkosság? Kreml-közeli oligarchák rejtélyes halála

A moszkvai kórház ötödik emeletéről lezuhant Ravil Maganov Lukoil-elnök esete már a sokadik rejtélyes ügy az idén. Azt viszont nem lehet mondani, hogy mindegyik áldozat kritikus volt a Kremllel, vagy a háborúval szemben.

Nem ez az első ilyen rejtélyes ügy: a háború kezdete óta, de valójában már évekkel ezelőtt is számos olyan eset történt, hogy a Putyinnal korábban bizalmas viszonyt ápoló, illetve vele üzletelő gazdasági vezetők furcsa körülmények között meghalnak. Többen közülük nyilvánosan is kritizálták az elnök politikáját vagy az Ukrajna elleni háborút, de ez nem mindegyikükre áll.

https://hu.euronews.com/2022/09/01/gyilkossag-ongyilkossag-kreml-kozeli-oligarchak-rejtelyes-halala?utm_source=newsletter&utm_medium=hu&utm_content=gyilkossag-ongyilkossag-kreml-kozeli-oligarchak-rejtelyes-halala&_ope=eyJndWlkIjoiYmJmYjA3OWIxNWEwMzg3YjhiZDYwMWM1MzRmNWQ2OWYifQ%3D%3D

Itt a drámai amerikai bejelentés Ukrajnáról

Az amerikai kormány tisztában van vele, hogy Ukrajna nem lesz képes visszaszerezni az Oroszország által elfoglalt ukrán területeket, és ez megfelel a Fehér Háznak - mondta Douglas McGregor ezredes, az amerikai védelmi miniszter volt tanácsadója a Judging Freedom YouTube csatornának adott interjújában.

Az amerikai védelmi miniszter korábbi tanácsadója szerint Kijev akcióit az amerikai kormány koordinálja.

Véleménye szerint még ha az ukránok diplomáciai úton véget is akarnak vetni a konfliktusnak, az Egyesült Államok ezt nem engedné meg nekik

https://www.origo.hu/nagyvilag/20220901-itt-a-dramai-bejelentes-ukrajnarol.html

Itt van Putyin legújabb üzenete

Szerinte a mai Ukrajna területén a puccsot követően a hatóságok egy erős oroszellenes enklávét hoztak létre, amely az Orosz Föderáció közvetlen biztonságát fenyegeti.

Ezért az ott harcoló embereink egyszerre védik Donbassz lakóit és védik magát Oroszországot. Ez természetesen megérdemli az egész társadalom támogatását- mondta Vlagyimir Putyin.

Az orosz vezető azt is elmondta, hogy az ukrajnai felszabadított területeken az iskolások nem ismerik Oroszország és államuk közös történelmét, a krími hidat pedig hamisítványnak tartják.

https://www.origo.hu/nagyvilag/20220901-ezt-uzente-vlagyimir-putyin-az-oroszoknak.html


USA

Az Egyesült Államok 1,1 milliárd dolláros fegyvereladást jelentett be Tajvannak

WASHINGTON, szeptember 3. /TASZ/. Az Egyesült Államok pénteken három, 1,1 milliárd dolláros fegyverértékesítési és műszaki szolgáltatási szerződést jelentett be Tajvannak. Ezt pénteken jelentette be az Egyesült Államok külügyminisztériuma és a Pentagonhoz tartozó illetékes kormányhivatal. Feladata a kormányközi szerződések alapján katonai felszerelések és fegyverek külföldre szállítása, az amerikai fegyveres erők és más országok közötti kapcsolatok előmozdítása, valamint pénzügyi és technikai segítségnyújtás Washington külföldi védelmi partnereinek.

Az első, 665,4 millió dolláros szerződés célja felszerelések és logisztikai támogatás biztosítása a régió radarállomásai számára

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15636679

Polgárháborútól tartanak az amerikaiak - Zajlik a fegyverkezés

Amikor a biztonságérzete összeesik sok amerikai máris rohan egy újabb fegyvert venni. Az utóbbi időben részben emiatt beindult egy erőszakhullám: a városokban a gyilkosságok száma 2019 és 2021 között 44 százalékkal emelkedett.

Sose jó jel, amikor egy államban az emberek jó része meg van róla győződve, hogy a "másik politikai oldal" végérvényesen tönkre akarja tenni az országot. Az Egyesült Államokban a demokraták és a republikánusok közötti szembenállás különösen elmérgesedett az utóbbi években. Ma már a két oldal olyan alapvető kérdésekben sem tud közös nevezőre jutni, mint hogy "ki nyerte a legutóbbi elnökválasztást?".

Nemrég látott napvilágot egy kutatás, amely szerint az amerikaiak közel fele attól fél, hogy pár éven belül kiüt az országukban a polgárháború.

A Washingtonban működő Amerikai Egyetem egyik oktatója Kurt Braddock szerint a felmérés eredményei ijesztőek, de nem meglepőek.

A Harvard Egyetem lapjának nyilatkozó politológus Jay Ulfelder szerint azonban a polgárháborútól való félelmek alaptalanok. Tehetős országokban nem szoktak efféle fegyveres konfliktusok kialakulni. Akiknek van egzisztenciája és vesztenivalója azok aligha fogják nagy számban kockára tenni az életüket a politikai meggyőződésük miatt. Akinek van lakása, kocsija és állása az nem igen szokott átvedleni brutális forradalmárrá.

De Ulfelder ehhez hozzáteszi: ez koránt sem jelenti, hogy ne lenne komoly baj.

Ettől még fent áll a veszély, hogy az erőszak elharapódzik. Konfliktusok, amelyeket korábban egy ütés-váltás elintézett, egyre gyakrabban torkollhatnak lövöldözésbe.

Amerikában százezer lakosra évente úgy nyolc gyilkosság jut. Csak összehasonlításul: itthon ez a mutató egynél is kevesebb.

https://novekedes.hu/elemzesek/polgarhaborutol-tartanak-az-amerikaiak-zajlik-a-fegyverkezes

Pattanásig feszült a helyzet Tajvannál: elfoglalhatja Kína a szigetet?

Tajvan és Kína között pattanásig feszült a helyzet. Az amerikai házelnök látogatása olaj volt a tűzre egy olyan időszakban, amit Kína akár ideálisnak is tarthat egy Tajvan elleni invázió megindítására. Kétséges azonban, Kína valóban a háborúig szeretné-e élezni most ezt a konfliktust.

Kína történetének eddigi legnagyobb hadgyakorlatát tartotta Tajvan szigetének közelében, miután Nancy Pelosi, az Egyesült Államok Képviselőházának az elnöke ázsiai útja során Tajvan szigetére is ellátogatott.

Az amerikai álláspont szerint Kína túlreagálta a házelnök látogatását, és nem bánták meg a lépést, Tajvan külügyminisztériuma pedig egy mai közleményben megköszönte az USA támogatását a Tajvani-szoros békéjének fenntartásáért.

Az ügyben Kína mellett állt ki eddig Észak-Korea, Mianmar és Oroszország, míg a hadgyakorlatokat elítélő közleményt adott ki Japán, Ausztrália. India, Új-Zéland, Szingapúr és Vietnám pedig inkább az amerikai állásponthoz közelítő véleményt formált a látogatásról.

A '70-es években mind az ENSZ, mind az USA kihátrált Tajvan mögül és a Kínai Népköztársaságot ismerte el legitim államnak, ami tulajdonképpen egyfajta jogalapot adhatna ma Kínának a sziget visszavételére, ám azóta az Egyesült Államok újra védelmébe vette a kis szigetországot, ráadásul ádáz gazdasági háború bontakozott ki mostanra az USA és Kína között.

https://novekedes.hu/elemzesek/pattanasig-feszult-a-helyzet-kepes-lehet-a-kinai-hadsereg-elfoglalni-tajvant