Gaudi Nagy Tamásnak a „Merre tovább Európa, merre tovább Magyarország” kapcsán

2018.06.05

Elöljáróban három idézet:

Az első kettőt az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából veszem, a névadótól:

1. "A magyarság csak hathatós újjászületés által mentheti meg magát a tökéletes megsemmisüléstől." (Széchenyi 1835/1985, 165.).

2. "Természeti jogainktól annyira elesénk, és annyira süllyednénk-e a szégyenek közé már, hogy végképeni elkorcsosulásunktól minerőnk, saját életünk többé nem óvhat, s csak öröki rabszolgaság által kerülhetjük ki a halált? Igen; szinte ennyire jutánk, szinte ily mélyre sülyedénk, ne csaljuk magunkat Hazafiak; s létünk inkább csak papirosra van irva latán nyelven, mintsem hogy valódi életet élnénk az élő nemzetek sorában." (Széchenyi 1835/1985, 82-83.)

A harmadik a történelmiről történetire történő alkotmányosság-váltást jelentő Quedlinburgi Szerződéssel kapcsolatos:

"Nyugat népei a római rabszolgarendszer világából emelkedtek a feudalizmus, a jobbágyrendszer félrabszolgaságába. A magyarság viszont épp ellenkezőleg, a szabadságból süllyedt a feudális szolgaság, félrabszolgaság állapotába. Ennek szem elől vesztésével lehetetlen megérteni a magyar nép X-XIII. századi kétségbeesett szabadságküzdelmeit éppúgy, mint a magyarság további sorsának alakulását." (Grandpierre K. Endre: "Nemzeti közszabadság a régi Magyarországon")

_____________________________________

Úgy gondolom, az általad hivatkozott, 26-i rendezvény teljes felvétele (amely dr. Morvai Krisztina és dr. Halász József gondolatait is tartalmazza) megérdemli a figyelmet, mert így válik teljessé a címben megfogalmazott kérdésre a válasz: "Merre tovább Európa, merre tovább Magyarország?".

A 2002. Nagyboldogasszony napján Pusztaszeren nyilvánosságra hozott "Gondoskodó Magyarország" program tovább élt és él.

A benne megfogalmazott konföderatív értékrend 2008-ban jogszabály-tervezet formát is öltött "Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei" cím alatt. Ez a jogszabály-tervezet gyűjtemény magában foglalja a "Konföderatív Európáról szóló szerződés-tervezetet" is, amely lényegét így foglaltad össze: "nemzeti önrendelkezés útját járó hazánk, illetve a kölcsönösen előnyös nemzeti együttműködés útjára lépni kívánó közép-európai régiós országok viszonyáról".

Logikai ellenőrzése is megtörtént a Lisszaboni Szerződéssel összevetve

- "Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga" c. kötet, "A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer (A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal)" fejezetben (101 - 238. oldal), valamint

- Európára vonatkozóan a - Morvai képviselőasszony felkérésére írt - "Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe" és

"Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá"

című tanulmányokban.

Az vált nyilvánvalóvá (ennek szemléltetése volt az előző áttekintés oka), hogy a gazdaság újjáértelmezése nélkül nem lehetséges a nemzetek feletti érdekérvényesítés hibás föderatív paradigmáját a nemzetek érdekérvényesítését összehangoló, konföderatív koreszmével felváltani.

Amennyiben ennek mellőzésével kilépünk az EU-ból, kiszolgáltatottá és zsarolhatóvá válunk a titkos szuperszervezet (háttérhatalom) által. Így vagy összeomlik Magyarország, vagy egy másik gazdaságközpontú szövetségbe (pl. az Oroszország vezette EÁU) kényszerülünk.

A megoldás tehát az, hogy a gazdaságközpontúságról az emberközpontúságra váltunk, ami azt jelenti, hogy fel kell adni a "kínálat által manipulált kereslet" elvét és helyébe kell léptetni az igények és lehetőségek összhangját. Ennek a váltásnak az eszköze a teljes (tehát lelki- szellemi és anyagi) összehangolt önellátás (autarkia), amely szükségessé teszi az európai országok értékteremtésének és értékfelhasználásának összehangolását.

A Morvai képviselőasszony felkérésére írt tanulmányaimban az Eurostat és az Eurobarométer adataira hivatkozom, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy az EU-polgárok többsége konföderatív szemléletet érvényesülését támogatja.

Az EU melletti és EU elleni érvek részben hipotetikus felvetések, részben olyan szillogisztikus következtetések, amelyek - értelemszerűen - egy-egy részterületre (az ok egyes következményeire) vonatkoznak. Vagyis mindkét esetben a javasolt megoldás kimenetele bizonytalan.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere egy rendszer-szintű szillogizmus, amit az aquinoiszenttamási "transzcendentális premissza" tesz teljessé.

Azért, hogy az elmúlt ezeregyszáz év "adatgyomlálását, emlékezetirtását" (Grandpierre K. Endre) le lehessen győzni és felelősséggel lehessen kimondani: ez a "régi" (mint bizonyított, több mint hatezer éves, de gyökerei legalább harmincezer évre nyúlnak) koreszme ma is időszerű, a szillogisztikus rendszert empirikus bizonyításnak kellett alávetnem.

Ezt végeztem el egy kormányos (kibernetikai) rendszer kidolgozásával (megalapozó leírását ld. "Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás" és "Emberközpontú közgazdaságtan"), amelyhez az adatokat hivatalos forrásokból (KSH, minisztériumok, elemző-központok) vettem.

A több mint százmillió adat kapcsolatrendszerbe illesztése és az összefüggések elemzése egyértelműen bizonyítja: a mai magyar társadalomban megvannak a feltételei a gazdaságközpontú szemlélet emberközpontúra váltásának, az összehangolt önellátással.

Az emberközpontú társadalomszervezés nem valósítható meg teljes paradigmaváltás nélkül ("Paradigmaváltás - Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként" - ).

Ezt a gyakorlati alkalmazás során, folyamatosan kell társadalom-szinten végezni, az adatgyomlálás, emlékezetirtás miatti röghöz-kötöttségünk (félrabszolgaságot mutató társadalomszervezésünk) miatt.

A félrabszolgatartó társadalomszervezés - amit a liberális demokráciának, de az Orbán által meghirdetett nemzeti demokráciának is alapja - olyan hűbéruralmi közigazgatási és hatalomgyakorlási rendszert követ, hogy az az egyéni érdek dominanciája miatt alkalmatlan a fél-föderalizmusból a teljes konföderatívizmusba történő átmenetre.

Bibó István megállapítását továbbgondolva: a szocializmus és a kapitalizmus az osztály-diktatúrában azonos gyökerű, föderatív rendszer, tehát nincsenek egymással antagonisztikus ellentétben (eddig a bibói következtetés), viszont mindkét rendszer antagonisztikus ellentéte az érdek-összehangolást érvényesítő konföderatív koreszme.

Tényleges paradigma (koreszme) váltásra van szükség a "hathatós újjászületéshez", amelyet Széchenyi a magyarság önmaga megmentésének eszközeként határozott meg ahhoz, hogy "valódi életet éljünk az élő nemzetek sorában".

Ez pedig csak az által valósulhat meg, ha a Rákóczi által "szenvedhetetlen igának" nevezett félrabszolgaságtól megszabadítjuk magunkat.

Önmagunk elszigetelt megszabadítása az igától nem lehet eredményes. Az európai nemzeteket is meg kell szabadítani a félrabszolgaságtól. Ez a Magyar Küldetés.

Erre minden feltételünk megvan.

A 2019-es önkormányzati és EP-képviselői választásokon olyan erőnek kell fellépnie, amely a hűbéruralmi rendszert felszámolja Magyarországon, és elindítja a föderatív EU Európai Konföderációvá alakulását.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.