Gyula – nemzetstratégia - radiesztézia

2018.05.31

A 26-i "Merre tovább Európa, merre tovább Magyarország?" c. rendezvényen elhangzottakat a cím szerinti három témában javaslom továbbgondolni.

A gyula-feladatokról

Sajnálom, hogy a gyula feladattal kapcsolatban eddig nem voltam meggyőző. A jogszabálygyűjteményben szerepel a "Választási főtörvény-tervezet", amely nagyon részletes, és nem tudtam eldönteni, mi ebből a különösen fontos, vagy időszerű, vagyis a szokásos akadály állt előttem: az egész nem vált részekre.

Célszerű a tartalomjegyzék alapján átfutni rajta, kapcsolva az "Alaptörvény-tervezet" és a "Hatalomgyakorlási főtörvény-tervezet" egyes meghatározásait, valamint a "Munkatervet" (https://nemzetiegyseg.com/Munkaterv.pdf), amely a "Választási főtörvény" végrehajtási útmutatója.

A lényeg az, hogy a gyulának kell megkeresnie és összefognia azokat az embereket, akik az egyes településeken képviselik az "Igazat" és megteremtik annak érvényesülését.

Az "Igaz" képviselete azt jelenti, hogy meg kell ismertetni az emberekkel, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az adott településen az ott élő emberek természetes igényeinek a kielégítésére, melyek azok az igények, amelyek kielégítéséhez nincs elég lehetőség, illetve, melyek azok a lehetőségek, amelyekre az adott településen nincs elég igény.

Ez a feladat akkor válik elvégezhetővé, ha azok az adatok rendelkezésre álnak, amelyek az igény-lehetőség összhangjának helyzetét mutatják. Ehhez kellett az adatbázis kapcsolatrendszere. A pártok izolált elemek véletlenszerű halmazát (káoszt) jelentő "ígéret-listáját" így váltja fel az elemeket (részérdekeket) összehangoló pártnélküli rendszerszemlélet.

A feladat végrehajtása során mutatkozik meg az, hogy mi a jelenlegi helyzet állapota és mit kell tenni azért, hogy megteremtődjék az összhang, vagyis minden tevékenység az embert címzetten szolgálja.

A település - a Szent Korona sejtjére, a családra épülve -, ugyanúgy a terület és az ember kettős egysége jellemzi, mint az Ország egészét. A terület az állandó eleme ennek a mátrixnak, az ember pedig a változó része. Ez a Kmety Károly által leírt, emberközpontú (természetes) mátrix, amely antagonisztikus ellentétben áll a jelenlegi rendszert meghatározó, Paul Samuelson által kidolgozott, gazdaságközpontú mátrix-elmélettel.

A terület jellemzői meghatározzák a lehetőségek jelentős részét. A földterület funkcionális tagolása (belterület, külterület, zártkert) már jelentős lehetőség-behatárolást jelent.

A belterület felhasználási módja (lakás, ipar, szolgáltatás - beleértve az egészségügyi és oktatási intézményeket is - épületei) már átmutatnak azokra a társadalmi csoportokra, amelyek igényeit hivatottak kielégíteni, illetve az ott folyó értékteremtés emberi feltételét adják, vagyis egy alap-összefüggést jeleznek.

A külterület minőségét a jellemző művelési ágak (erdő, szántó, gyümölcsös, kert, legelő stb.) arányán és területén keresztül a település élelmiszer-önellátási lehetőségeinek biztosításával határozza meg. Az ettől a feladattól elrabolt területek ("zöldmezős beruházás") minden esetben károsak a település - ezen keresztül a település területi környezete - életminőségére. Itt ütközik az emberközpontú és gazdaságközpontú koreszme (paradigma) legszemléletesebben egymással.

A zártkertek feladata kettős: részben lakhatási lehetőséget adnak, részben olyan értékteremtési lehetőségeket biztosítanak, amelyek közvetlenül szolgálják a település igény-kielégítését.

Kell lennie egy olyan személynek (polgármester), aki a településen az egyes emberek jellemzői (kor, nem, nemzetiség, szakma) szerinti igényeit összehangolja részben a más jellemzők szerinti igényekkel, részben a településen meglévő lehetőségekkel.

Ez a tevékenység az összehangolt és teljes (lelki, szellemi és anyagi) önellátás alapja, amellyel a konföderativitás gyakorlattá válik.

A polgármester összehangoló tevékenysége az ember jellemzői szerinti részterületek érdekképviselőire támaszkodik (korosztályok, nemek, a Szent Korona Tagjait alkotó nemzetiségek, a Jézust követő istenhitet gyakorlók, szakmákat és hivatásokat művelők).

Ők azok, akik az emberközpontúságot érvényesítik a gazdaságközpontúság felett.

A család, az egészséges, valamint a szükséges és elégséges ismerettel rendelkező társadalom, az egyes szakmák és hivatások összehangolt érdekképviselete a részterületek képviselőinek a feladata.

Itt is mutatkozik egy jelentős különbség a két koreszme között. A jelenlegi rendszer az embert a gazdaságot kiszolgáló "piaci terméknek" tartja, aminek a feladatra "programozottnak" (szakbarbárnak) kell lennie, és lelki-, szellemi- és testi egészségének fenntartása (javítása, karbantartása) csak addig kifizetődő a hatalomnak, amíg részt tud venni az anyagi értékek termelésében.

Ezzel szemben az emberközpontú paradigma az ember igényeinek kielégítésére törekszik, és ehhez az ember önmaga, önmagáért bővíti folyamatosan a lelki-, szellemi- és anyagi lehetőségeket.

Az emberközpontú társadalomszervezési rendszerben az érdekeket érvényesítő személy felelősséggel képviseli annak a társadalmi csoportnak az érdekeit, amely felhatalmazta erre. Ezért nem önmaga érdekei vezérlik "szabad mandátummal", hanem munkájában köti a választóktól kapott megbízás. Ennek következményeként hibás érdekképviselet esetén azok a választók, akik a megbízatást adták, visszavonhatják azt ("kötött mandátum"). Így a választás csak nyílt lehet: a megbízó és a megbízott közösen vállalja a felelősséget.

A településeken a polgármester összehangoló tevékenységével kialakul az egyes társadalmi csoportok igényeinek és a lehetőségeinek összhangja, a település együttélési szabályainak megfogalmazásával (települési törvény). Ehhez ad támpontot az Iránymutatás (Alkotmány) és ennek egy történelmi korszakra vonatkozó részletezése, az Irányelv-rendszer (Alaptörvény).

A települési törvényekből épülnek fel a járási-, azokból a megyei törvények, amelyekből kialakulnak az ország törvényei. Ez az alulról építkezés a jogszabályalkotás döntési folyamat jellegét követi, vagyis a döntési helyzet (egy együttélési forma megjelenése, módosulása, vagy feleslegessé válása) indítja el a jogalkotást (https://nemzetiegyseg.com/Ujparad_Alapt_2.jpg).

Most az önkormányzati választásokra kell figyelni, de a következő lépést az országgyűlési választások jelentik, ahol a természetes mátrix-elvnek kell érvényesülnie: a terület képviseletét az alsóház látja el, a polgármesterek közül tizedes rendszer szerint kiválasztott képviselőkkel, míg az embereket a felsőház képviseli, a társadalmi csoportok által (ugyancsak a tizedes rendszer szerint) kiválasztott megbízottakkal.

A közigazgatás rendszere az irányítás és vezetés kettős egységében valósul meg (https://szkertekrend.hu/Hatgyakindex.html).

Ennek az alulról épülő hatalomgyakorlási folyamatnak a biztos alapját az a kormányos (kibernetikai) rendszer adja, amely tapasztalati adatokra épülve támogatja a településszervezésen keresztül a konföderatív ország-szervezést.

Az önkormányzati választásokkal egy időben kell a természetes mátrix rendszer felépítése szerint kiválasztani azokat a személyeket, akik Magyarországot nemzetközi szervezetekben (2019-ben az EU-ban) képviselik. (A "Választási főtörvény-tervezet" leírja ennek szabályait is.)

A 2022-es magyarországi országgyűlési választásokig az emberközpontú, alulról épülő társadalomszervezéssel kivesszük az országot a hatalom alól, megvalósítva a tényleges rendszerváltást.

Szívesen tartok augusztusban egy ismertetőt erről azok előtt, akik elfogadják a tényleges rendszerváltás szükségességét, és tenni akarnak annak sikeréért.

A nemzetstratégiáról

A jelenlegi kormány a nyugati civilizáció föderalista szemléletét követi, azzal az eltéréssel, hogy az ország etnikai összetételét változatlanul kívánja hagyni. Ezért felvállalja az EU-val szembeni "forradalmiságot".

A gazdaság és a védelem az EU- és a NATO-tagsággal alapkérdés a kormánypolitikában.

Ezért a gazdasági zsarolással a kormány állásai feladására kényszeríthetőek.

A védelminek mondott, voltaképpen terrorista háborúban való részvételünkkel pedig megsemmisítettük a megtámadott országok népeinek életterét, így előidézői voltunk annak, hogy elhagyják hazájukat. Így erkölcsileg védhetetlen az elűzött emberek befogadásának megtagadása.

A "hibapontok" miatt ez a politika csak diktatúrával érvényesíthető. Ezt lehet "liberális demokráciát" felváltó "nemzeti demokráciának" nevezni, de a titulus a lényeget nem változtatja.

A jelenlegi kormány számára (de az ellenzéknek is) életveszélyes az emberközpontúság, az összehangolt önellátás, de különösen az alulról építkező társadalomszervezés és jogszabályalkotás.

A 2018-as választásokon a választásra jogosultak közel 70 %-a vett részt. Közülük 2,9 millió szavazott a FIDESz-KDNP-re, ami a szavazatukat leadók 49 %-a, a teljes népesség 35 %-a.

Ezek a számok sok mindent bizonyítanak, de azt mindenképpen, hogy nem a többség támogatja a kormány politikáját.

Ha részt vennék a kormánystratégia tervezésében, akkor olyan megalkuvást kellene felvállalnom, amely kiszolgálja a nyugati civilizációt, és tevékenységem nem irányulna a tényleges rendszerváltásra. Ezt nem tehetem, tehát nem is teszem.

A radiesztéziáról (sugárérzékelésről)

A középkorban tagadták, hogy a Föld egy Világméretű rendszer része. Kopernikusz és Galilei tanításait eretnekségnek bélyegezték.

Manapság a csillagászatot a Világméretű rendszer helyzetének és helyzetváltozásának regisztrálásaként kezeli a hivatalos tudomány, az egyes helyzetek Földre és az ott élő emberekre gyakorolt rendszerhatásának elemzését, annak törvényszerűségeit áltudományosságnak tartják.

Ugyanez a helyzet a Földben kialakult energiasugárzásokkal kapcsolatban is.

A két téma összefügg. Ezt mutatja, hogy azok a szakrális (nemcsak annak mondott, hanem ténylegesen a Föld Égi kapcsolatait jelentő) helyek, ahol az Univerzum helyzetéből eredő kihatásokat elemezték és használták, oda épültek, ahol a földi energiasugárzások segítették az elemzéseket. (Bizonyított tény, hogy a szentélyek helyének kijelölését megelőzte a sugárvizsgálat.)

Ennek bizonyítása folyamatban van. Stonhenge-nél 14 Lay-vonal találkozik és az objektum a Föld egyik fő energia-csomópontján helyezkedik el (Egy másik energia-csomópont - a Föld szívcsakrája - Dobogókő). Tovább kell ezt folytatni, elsősorban a már ismert, kódolt ismeretátadást tartalmazó helyeken, a 30000 éves Boszniai piramisoknál és Dvárakán, a 12000 éves Göbekli Tepén és a Gizai piramisoknál, valamint a 6000 éves mezopotámiai leleteknél, ahol a most élt Világkorszak első iránymutató jeleit tárták fel. (A nyers és az értelmező dekódolást annak a módszernek a megismerésével kell végezni, amelyet a kódolásnál használtak. Ehhez ad támpontot a számismertet és a székely-magyar rovásírás, nem utolsó sorban a magyar nyelv, amely logikája és szótő-rendszere bizonyítottan a legalább hatezer éves arámi nyelvet élteti tovább. Nem mellesleg, ez volt Jézus anyanyelve.)

A sugárérzékelést két területen kell felhasználni:

1. Az emberi élettér helyének kialakításánál az előrevivő (pozitív) és hátráltató (negatív) erőhatások feltárásával.

A hátráltató erőhatások okának megszüntetésére ki kell dolgozni megoldásokat és alkalmazni kell azokat.

2. Az ember egészségét (lelki- szellemi- és testi egységet) az előrevivő sugarakkal kell támogatni és meg kell szabadítani a hátráltató energiáktól.

Ezek rendszerszemléletű alkalmazását - tekintettel arra, hogy több rendszerelemet érint - folyamatosan kell meghatározni. A már érzékelhető elemek: a település-fejlesztés és az egészségügy.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.