Lássunk tisztán végre az egységgel kapcsolatban

2019.06.22

Egységet csak azok emberek alkothatnak, akiknek azonos céljuk van.

Azok, akiknek a sumír-szkíta-hun eszmét követő ősi civilizáció szerinti társadalomszervezési rendszer visszaállítása a céljuk, egymással egységben vannak és megalakítják az Önvédelmi Összefogást.

Azok, akiknek a nyugati civilizáció fenntartása a céljuk, az ezen belüli változtatást szorgalmazzák. Ők a jelenlegi rendszer fenntartása érdekében alkotnak egységet.

A két cél egymással kibékíthetetlen ellentétben áll.

Hogy mindenki számára egyértelmű legyen az, hogy miért nem lehet ma teljes nemzeti egységet létrehozni, ismét ide másolom a koreszmék (paradigmák) különbségeit - a részetek a "Paradigmaváltás" c. könyvben ("Paradigmaváltás - Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként")  olvashatóak.

Mindaddig ismétlem ezek közlését, amíg ennek ismerete hiányzik a véleményalkotásokból.

Többen megkerestek azzal, hogy ennek vagy annak a szervezetnek, pártnak a vezetőjével vegyem fel a kapcsolatot, azért, hogy minél többen vegyenek részt a Betlehemi Csillagállás Szeren és az Önvédelmi Összefogás minél nagyobb létszámmal induljon.

Nem keresek meg senkit!

Akinek tudnia kell róla, az tudni fog róla, akinek ott kell lennie, az ott lesz.

Belső indíttatás vagy van, vagy nincs.

Azt tapasztalom, hogy a szervezetek, pártok vezetői egytől egyig a nyugati civilizáció szekértolói.

Az viszont kétségtelen, hogy ezek tagjai többségükben félrevezetett emberek. Sajnálom, ha ők is átveszik vezetőjük önteltségét és nem látják meg, hogy hol a helyük.

A politikai korrektséggel szembeni zéró tolerancia jegyében közlöm az alábbiakat:

A titkosszolgálatban lévő rés következtében bő egy hónapja kaptam egy csomagot, amelyben jó néhány aktív titkos ügynök (tégla) adatai mellett egy "belső közvélemény-kutatás" eredménye is szerepelt, amely szerint 2000 komolynak tekinthető követője van a Szent Korona Értékrendnek, ezért személyem "aggályos" minősítésű. Természetesen ennek "veszélyessé" változtatása megtörténhet a követők számának növekedésével, amit Barroso 2008. októberi üzenetében előre vetített: "a Szent Korona a legveszélyesebb szélsőség az európai (nyugati) civilizációra."

Szeretném, ha mindenki érezné: ez a minősítés nem mennyiségi, hanem minőségi indíttatású!

Meg kell jegyeznem: nem ez az oka annak, hogy az Önvédelmi Összefogást vezető nélküli szervezetként alakítjuk meg, hanem az, hogy az önkormányzatiság alapelve az elöljárók bizonyításalapú, alulról felépülő kiválasztása.

Azon csak nevetni tudok, hogy egyes emberek - mint Kiss Mária Katalin a Tudatos Társadalom aktivistája - fordítva ül a lovon. Azt hirdeti, hogy a Szent Korona Értékend elvei követik a Turul Tanács és a Tudatos Társadalom értékrendjét. Ez éppen fordítva van, annál is inkább, mert a Szent Korona Értékrend Gondoskodó Magyarország c. programját 2002. Nagyboldogasszony Napján hoztam nyilvánosságra (és azóta változatlan!), legalább 15 évvel a hivatkozott szervezetek megalakulása előtt, tehát a Turul Tanács és a Tudatos Társadalom elvei követik (ha követik) a Szent Korona Értékrendet!

Ennek egyértelmű bizonyítéka a program (Gondoskodó Magyarország Program és programpontok), aminek összefoglaló pontjait levelem végére bemásolom, azért, hogy ha valaki találkozik a szervezetek és pártok programjaiban a Szent Korona Értékrendben megfogalmazottakkal, be tudja azonosítani a forrást.

Biztos, ami biztos, ide másolom a programpont-csoportok címeit:

Takarítás

Építkezés

- Visszaállítjuk alkotmányos függetlenségünket

- Visszaállítjuk társadalomszervező függetlenségünket

- Visszaállítjuk gazdasági függetlenségünket

- Visszaállítjuk külkapcsolati függetlenségünket

Tisztelettel és szeretettel kérek mindenkit, hogy a két civilizáció-típus követőit ne mossák össze!

Könnyű ezt megtenni: az ősi civilizációt csak a Szent Korona Értékrend (Halász József közvetítésével) képviseli, míg a nyugati civilizációt mindenki más, függetlenül attól, hogy "nemzetinek", "radikálisnak", "alkotmányosság visszaállítónak" vagy másnak nevezi magát.

És kérem, hogy azokkal a személyekkel sem említsenek együtt, akik a nyugati civilizáció továbbéltetésén dolgoznak: Drábik János, Posta Imre, Geri Tibor, Molnár V. József, Pap Gábor, Szántai Lajos, Varga Tibor - hogy csak néhányukat említsem név szerint.

Ismerem és tisztelem munkásságukat, kutatásaikból levont következtetéseiket tudomásul veszem, de nem fogadom el.

Tudom, hogy ezzel az írással az eddigieknél jobban vagyok megosztó.

Vállalnom kell ezt, mert látni kell, hogy ki van- és ki nincs velünk.

A Betlehemi Csillagállási Szeren az Önkormányzati Összefogás váza fog kialakulni:

az Új Pusztaszeri Szövetséget a megyék és érdekcsoportok sumír-szkíta-hun értékrendet követő képviselői kötik meg, vagyis azok, akik termékeny MAGgá vallásukat felvállaják.

A Betlehemi Csillagállás Szeren bemutatásra kerülő két könyv előkészíti az Önvédelmi Összefogást:

Kelt Szegeden, 2019. Napisten havának 22. napján.

Nemzettestvéri szeretettel: Halász József

_______________________________

A Gondoskodó Magyarország programpontjai

Takarítás

1. A külföldi adósságok felhasználását felülvizsgáljuk és a kamatfizetést azonnal megszüntetjük (a felülvizsgálat során fennmaradó tőketartozás kiegyenlítésére minimum 5 éves moratóriumot határozunk meg).

2. Az ország "privatizáció" megnevezés alatt folyt kirablásának következményeit felszámoljuk.

3. A "tőkebehozatalt" felülvizsgáljuk, az ebből adódó egyenleg több százmilliárd forintnyi eredményt hoz.

4. A szocialista és a kapitalista diktatúra áldozatait erkölcsileg, egzisztenciálisan és anyagilag rehabilitálni és kártalanítani kell.

5. A szocialista és a kapitalista diktatúra kiszolgálóit, valamint kedvezményezettjeit büntetőjogi felelősségre kell vonni és az általuk a magyar nemzet érdekeivel ellentétesen szerzett

- médiahatalmat fel kell számolni,

- gazdasági és politikai hatalmi összefonódásokat meg kell szüntetni,

- anyagi vagyont el kell számoltatni.

6. A vagyonelszámoltatást kiterjesztjük azoknak az embereknek a magyarországi ténykedésére, akik kettős (vagy többes) állampolgárként "kimentették" a diktatúra kiszolgálóiként összeharácsolt pénzüket.

7. A vagyonelszámolás kiterjed a magyar állampolgárok külföldi bankszámláira és külföldi tulajdonukra is.

Építkezés

A szabadság a jogok és kötelezettségek nemzet érdekében érvényesülő összhangjaként valósul meg.

Visszaállítjuk alkotmányos függetlenségünket

1. Megszűnik az idegenek által gyakorolt "jogszerű" elnyomás.

A magyar hagyományokon alapuló, az igazságosságot kifejező Alkotmány és az ez alapján felépülő jogrendszer életbe léptetése.

2. Megszűnik a kirekesztettek kizsákmányolása a kiválasztottak által.

A jogok és kötelezettségek egységben vannak.

3. Magyarország a magyaroké.

A Szent Korona tagja, vagyis magyar állampolgár az államalapító magyar nemzet minden tagja és az államalkotó nemzetek tagjai, ha Magyarországon élnek. A vendégeknek vendég jogai vannak.

4. Az emberi jogok a természetes értékrend érvényesülését szolgálják, mindenkor a kötelezettségekkel összhangban.

A természetes értékrendnek ellentmondó jogokat (pl. szexuális aberráltság, emberi élet és egészség fölé helyezett gazdasági érdek, a kiszolgáltatottság bármely megnyilvánulási formája) nem ismeri el a Gondoskodó Magyarország.

Visszaállítjuk társadalomszervező függetlenségünket

5. Megszűnik a lélekmosás feltétele: a magyar hagyományok elnyomása.

A nevelés-oktatás célja: a lelki- és a szellemi szabad akarat feltételeinek biztosítása, a nemzeti értékek alapján, ezért az óvodától az első szakmai képzettség megszerzéséig állami feladat.

6. Megszűnik az agymosás feltétele: az idegen érdekeket szolgáló tájékoztatás.

Informatikai hálózat kialakítása a teljes esélyegyenlőség biztosítására.

A média az igazság közvetítésének eszköze.

7. Megszűnik az idegen érdekek látszat demokratikus képviseleti diktatúrája.

Önkormányzó- és önellátó területi- és település-rendszer kialakítása.

Képviselőválasztás érdekképviseleti alkalmasság és nem pártfegyelem alapján.

8. A család védelme a lelki-, szellemi és anyagi élettér biztosításával.

A családi egység, a magzat, az anya, a gyermek és a szülő védelme.

Az anya családért végzett (elsősorban a gyermekekkel kapcsolatos) tevékenységének elismerése.

9. Az ifjú kor a felkészülés időszaka.

Ingyenes oktatás, könyv- és iskolaszer ellátás.

A pályakezdők munka és lakásfeltételeinek biztosítása.

10. Az aktívkorúak létbiztonságának visszaállítása teljes foglalkoztatottsággal.

11. Az idős kor a tapasztalatátadás időszaka. Az idősek megbecsülése az aktív korban megalapozott nyugdíjjal, társadalmi elismertséggel és egészségügyi ellátással.

12. Szociális biztonság

13. Állami feladatként végzett ingyenes és teljes körű egészségügyi ellátás.

14. A domináns magyar értékrendet képviselő vallás a lelki szabadság érvényesülésének helye. Feltételeinek biztosítása állami feladat.

15. A művészet és tudomány, mint magyar lelki- és szellemi érték a magyar nemzet elidegeníthetetlen tulajdona.

A Gondoskodó Magyarország kiemelt egzisztenciális és anyagi feltételeket biztosít a művészek és tudósok küldetése gyakorlásához.

Visszaállítjuk gazdasági függetlenségünket

16. Azonnal megszüntetjük a gazdasági gyarmatbirodalom (Európai Unió) fennhatóságát hazánk felett.

17. Megszűnik az anyagi elnyomás.

Az alapvető életfeltételek biztosítása - a jogok és kötelezettségek összhangja alapján - minden magyar állampolgár számára ingyenes.

18. Megszűnik a multinacionális cégek uralma.

A gazdaságszervezés alapja az igény-kielégítésen alapuló szolgáltatás- és termelés. Minden szolgáltatás és termék (termény) vonatkozásában a magyar állampolgárok kiszolgálása az elsődleges.

19. Megszűnik a magyar értékek idegen tulajdonlása.

A termelőeszközök tulajdonlásának rendje:

- az energiatermelő-, távközlési- és közlekedési szolgáltatást végző, valamint az alapvető életfeltételeket biztosító ipari szervezetek állami, vagy területi önkormányzati tulajdonba kerülnek,

- a termőföld, az állatállomány, a mezőgazdasághoz-, valamint a szolgáltatáshoz és a kisárutermeléshez használt termelőeszközök olyan családi magángazdaságok birtokába (föld), illetve tulajdonába kerülnek, amelynek minden tagja magyar állampolgár.

20. Megszűnik az intézményesített nemzetirtás és egészségrombolás.

A magyar termékek védelme védővámmal, adóval és a behozatal mennyiségi korlátozásával.

A behozott termékek kötelező egészségügyi ellenőrzése, a génmanipulált, egészségkárosító termékek behozatalának tilalma.

Visszaállítjuk külkapcsolati függetlenségünket

21. Megszűnik az idegen érdekek elsődlegessége a magyar érdek fölött.

Magyarországon a nem magyar érdekek nem érvényesülhetnek a magyar érdekek sérelmére. Minden külkapcsolat az önkéntességen, az egyenjogúságon és a kölcsönösen azonos előnyökön alapul.

22. Megszűnik az állam- és közbiztonság kiszolgáltatottsága.

Bűnmegelőző csendőrség és bűnüldöző rendőrség.

Nemzeti honvédelem az idegen érdeket szolgáló zsoldos hadsereg helyett.

Önálló védelmi politika a terrorizmust kiszolgáló szövetségi rendszer (NATO) helyett.


Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.