Levél a képviselőjelölteknek

2019.09.10

Fontos lépésre szántam magam.

Úgy látom, a tömeg mozgósítása már az utcára hívással nem hatékony.

Úgy látom, a nyugati civilizáció koreszméje azokban is átüt minden jószándékon, akik a Szent Korona Értékrend mellett állnak.

Úgy látom, nagyon sok a "műkedvelő nemzeti", aki elmegy a rendezvényekre, ott lelkesedik, de nem akar vagy nem képes tevőlegesen részt venni olyan munkában, ami a megoldást jelenti.

Azt tudom, hogy egyre többen vannak, akik a Szent Korona Értékrend egy-egy gondolatát nagy előszeretettel használják. Reméltem, hogy akik ezt teszik, hajlandóak az egész megvalósításában mellém állni. Nem ezt látom.

Azt vágták a fejemhez, hogy én mondtam: a Szent Korona Értékrend köztulajdon. Tehát mindenki úgy használja, ahogy akarja. Ha úgy akarja, szakmai kabineteket szervez, amelyek programot készítenek, azzal tömeget mozgósítanak, és amikor elérkezik az idő, felhasználják a Szent Korona Értékrendet.

Ez a rendszer teljes ismeretének hiányát mutatja.

Ezerszer, vagy többször kifejtettem, miért. Röviden: a köztulajdon nem azonos a közprédával.

Aztán ott van a zsidókereszténység terhe.

Tudom, nehéz elfogadni, hogy Géza és István nem a Turul nemzetség szentje - ahogyan Molnár V. József állítja -, mert 973-ban megbocsáthatatlan bűnt követtek el azzal, hogy elrabolták a magyar szabadságot erőszakkal megszüntetve történelmi alkotmányosságunk hatályát, annak helyére léptetve egy félrabszolgatartó paradigmát, ami azóta is bitorolja a hatalmat, történeti alkotmányosság formájában.

Újabb kör, a zsigerből kétkedőké, a hitelességet kérdőjelezőké. Rájuk, pontosabban arra, hogy mérhetetlen gátat jelentenek, ugyanakkor mentsvárat adnak a megébredés kezdetén lévőknek, Badiny Feri bácsi felhívta a figyelmemet. Így nem csodálkoztam megjelenésükön.

Nem sorolom tovább. Nem sértődtem meg, csak tudomásul vettem a tényeket.

Ugyanakkor szorítani érzem az időt. Az egyre több figyelmeztető jel engem nem felháborodásra, szörnyülködésre késztet, hanem arra, hogy tegyek a jel által jelzett vészhelyzet ellen.

Ezért egyedül kellett elkezdeni azt a munkát, ami egy eddigitől eltérő szervezést jelent.

Minden település és kerület polgármesterét és önkormányzatát megkeresem egy-egy névre szóló levéllel, amiben arra kérem a címzettet, hogy adja át a polgármester- és önkormányzati képviselő jelölteknek az alábbi írást. Csak a nagyságrend érzékeltetésére: ez közel 3200 címkigyűjtést, megkeresést jelent.

Aki úgy érzi, tennie kell, tenni fog.

Amíg ezt ki-ki eldönti, azt kérem, ezt a levelet minél több emberhez juttassa el. Meggyőződésem ugyanis, hogy alkalmas arra, hogy átlendítse a holtponton azokat, akik már elkezdtek beavatottá, MAGgá válni.

Nemzettestvéri szeretettel,

Halász József

__________________________________________

Tisztelt Polgármesterjelölt!

Tisztelt Önkormányzati képviselő jelölt!

Jelölésével Ön a településén élő emberek érdekeinek képviseletét vállalta.

Kérem, gondolja át, milyen politikai és társadalmi rendszerben vállalkozott Ön erre?

Van-e lehetősége ebben a rendszerben az emberek érdekeinek képviseletére?

A jelenlegi rendszer föderális alapokon áll, vagyis az emberek, nemzetek fölötti érdekérvényesítést szolgálja, így, ha Ön ennek a rendszernek a továbbéltetését támogatja, csak részlegesen (pontosabban: kiszolgáltatottság alatt) érvényesítheti a település választóinak érdekeit polgármesteri vagy önkormányzati képviselői munkája során. Ezzel elfogadja a diktatúra fennmaradásának eszközét, a megosztottságot - és az ez által gerjesztett gyűlöletet - állandósító pártrendszert.

Arra kérem Önt, tisztelt Polgármester- vagy Önkormányzati képviselő jelölt, hogy az emberek érdekeit korlátozás nélkül szolgáló konföderatív - vagyis az emberek és nemzetek érdekérvényesítését összehangoló - társadalomszervezési rendszer szerint végezze érdekképviseleti feladatát!

Ezzel az emberek természetes érdekegységét szolgálja, amely a kötelezettségek és jogok egységén alapuló egy és ugyanazon szabadság elvére épül.

_________________________

Bibó István - akinek a filozófiai tételeit a bal- és a jobboldal egyaránt elfogadja - 1979-ben leírta azt, ami 1989-ben bekövetkezett1: a szocialista-kommunista és a liberális-kapitalista diktatúra felcserélése nem rendszerváltást, csak diktatúratípus váltást jelent.

Ez az állítás 1989-ben beigazolódott.

Ma liberális-kapitalista rendszerben élünk, amelyben minden ember, nemzet és állam kiszolgáltatottja egy titkos "szuperszervezetnek" - ahogyan Karen Hudes, a Világbank volt vezető jogtanácsosa számos interjúban bizonyította2.

Így hát a "szabadságban élünk" kifejezés, amit a magyar politikai vezetők kivétel nélkül használnak, a valóság meghamisítása, mert a szabadság és a kiszolgáltatottság kibékíthetetlen (antagonisztikus) ellentétben állnak egymással.

A föderatív liberális-kapitalista rendszer félrabszolgaság, ahogyan Grandpierre Endre állította és bizonyította. Fennmaradásának eszköze a megosztottság, amely az adatgyomlálással és emlékgyilkossággal - mai közkeletű kifejezést használva: "politikai korrektséggel" - tartható fenn.

A konföderatív (önkormányzati) társadalomszervezés alapelve a szeretet, a hagyomány és a szabadság hármas egysége, a következő (szkíta őseinktől átvett) összefüggésben: a szeretet a hagyományokon keresztül biztosítja minden teremtménynek a szabadságot.

A félrabszolgaság következménye az emberek életfeltételei közötti egyre mélyülő különbség, amely a kötelezettségek és jogok közötti összhanghiányra vezethető vissza. Ennek lenyomata a GfK Piackutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja által készített, 2014. június 12-én megjelent "Osztálylétszám 2014" c. tanulmány3, amelynek Település adatait tartalmazó, létszámarányosan vetített adatsora a következő:

Az Európai Unió egy föderatív szövetségi államként működik, a tagországok gazdasági és védelmi integrálásán keresztül érvényesítve az élet minden területére a kiszolgáltatottságot.

A négy liberális alapelv (II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - továbbiakban: MSz - 26. cikk), a termőföld tőke részévé alázása (Msz 38. cikk), a kizárólagos hatáskörbe utalt területek (MSz 3. cikk), a tilalmak (a 16 nevesített közül kettő: MSz 34. és 35.), a lényegi kérdések jogi szabályozásának központosítása (MSz 288. cikk) bizonyítja ezt az állítást a legérzékelhetőbben. (ld. Lisszaboni szerződés -https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT)

Az EU-n belül nemzetállamról és szabadságról beszélni felelőtlen politikai korrektség, vagyis meghatározó kérdések elferdítése, elhallgatása.

Az EU Európai Egyesült Államokká alakulásának támogatása pedig Magyarország államként létezése megszűnésének elfogadását jelenti.

A négy liberális alapelv érvényesülése az EU gazdaságközpontú társadalomszerezésében Település minden választóját a következő adatsor szerint károsítja (forrás: KSH, Eurostat és Eurobarométer):

A liberális-kapitalista diktatúra emberellenes társadalompolitikája alapozta meg az Eurostat alábbi nemzet-elsorvasztást előrevetítő tervét:

Különösen súlyos ez az előrejelzés, ha figyelembe vesszük a négy liberális alapelvben szereplő "személyek szabad áramlása" elvet, ami lehetővé teszi idegenek magyar állampolgárrá válását, akár migráns betelepítésként, akár az Állampolgársági törvény adta lehetőséggel, akár a "Letelepedési államkötvény" révén. Ennek figyelembe vételével Magyarországon 2030-ban már a 8 és fél millió lakos közül meghatározó számban lesznek azok, akik nem az államalapító vagy államalkotó nemzetek tagjai. Ez maga után vonja a hatalomgyakorlás személyi összetételének torzulását, ami a magyar érdekek háttérbe szorítását jelenti.

Amennyiben Ön, tisztelt Polgármester- vagy önkormányzati képviselő jelölt, a liberális-kapitalista diktatúra továbbélését, vagy netán szocialista-kommunista diktatúra-formára váltását támogatja, szembe kell néznie azzal, hogy választóik elégedetlenségüknek fognak kifejezést adni, annak ellenére, hogy ez - a szabad (vagyis a választóknak tett ígéret beváltásának kötelezettsége nélküli) mandátum miatt - visszahívással jogilag nem lehetséges.

____________________________

Tisztelt Polgármesterjelölt!

Tisztelt Önkormányzati képviselő jelölt!

A fentiek alapján, kérem, érezze: Önnek a diktatúra továbbélésének támogatása helyett a közszabadság érvényre juttatásával kell választói érdekeit képviselni!

A közszabadság szellemiségét őseink hagyományozták ránk az Isteni Iránymutatást közvetítő Szent Korona Értékrenddel.

Ez örök és változtathatatlan Alkotmány (az Alkotó Alkotásának működtetésére vonatkozó leírása).

Szakaszai szabadságharcaink céljaként is megfogalmazódtak, pl. 1956-ban "sajátos magyar útként" - Pongrátz Gergely megfogalmazásában.

Ezek:

1. Magyarország örökké szabad.

2. A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja (vagyis az államalapító és államalkotó nemzetek minden tagja) egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

3. Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

4. Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5. Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

Ezeket bontja le a mindennapi élet szabályozásaként az "Önkormányzati Társadalomszervezés" rendszere, tényadatokkal alátámasztva azokat az elméleti megállapításokat, amelyeket a föderatív és konföderatív társadalomszerezés összehasonlításként az EU felkérésére készített két tanulmány tartalmaz4.

Az Önkormányzati társadalomszerezés Megye név megyére vonatkozó változata is nyilvános.

Tisztelettel kérem, tanulmányozza át ezeket!

Mint látja,

- az Önkormányzati társadalomszervezés a települési (kerület) önkormányzatok független irányítási és vezetési jogának gyakorlására épül5,

- a települési (kerületi) önkormányzatokat az érdekcsoportok (kerületek) - és nem pártok - képviselői alkotják6,

- alulról épülve hozza létre a hatalomgyakorlás országos szervezeteit7,

- megszűnik a kiszolgáltatottság, helyébe lép az összehangolt önellátás8,

- a gazdaságközpontúságot felváltja az emberközpontúság9,

- a "kínálat által manipulált kereslet" elve helyére az igény-lehetőség összhang lép10,

- a pénz visszatisztul természetes feladatára: értékközvetítővé válik, megszűnik értékteremtő jelege (szabályozva az Alaptörvény-tervezetben11),

- az életminőség mérésére a boldogság-mutató kerül a GDP helyére12,

- felelős képviselő-rendszer alakul ki, a kötött (vagyis a választók által felügyelt) mandátummal5.

Az az adatbázis, amely a tényadatokat szolgáltatta, településenként (kerületenként) 986 adatelemet tartalmaz. Az Önkormányzati társadalomszervezés települési (kerületi) változata azoknak a kézikönyve, akik a konföderatív társadalomszervezést képviselik választói nevében.

Az Ön kézikönyve ez lesz, vagy egy párt vagy egyéb megosztó csoport diktátuma?

__________________________________

Befejező gondolatként utalok a Magyar Küldetésre.

Németh László szerint: "Mintát kell adnunk az emberiségnek az emberi életre."

Molnárffi Tibor így fogalmaz: "A Szent Koronával a magyarság az Istenszülő feladatának egy részét kapta kegyelemként. Ez a Magyar Küldetés. Ez akkor is van, ha akarjuk, akkor is, ha nem. Akkor is, ha tudunk róla, akkor is, ha nem." (Megjegyzés: A Szent Korona alatt a Paralel Biblia13 Szövetség fejezetében leírt fogalmat kell érteni: "A Termető az ember fejére tette Szent Koronáját, hogy azon keresztül a Lélek Fénye uralja és irányítsa az anyagot.")

A Magyar Küldetés első részét teljesítjük, amikor az Isteni Iránymutatás, mint történelmi Alkotmány jogfolytonosságát visszaállítjuk, amely hatályát Géza a 973. Húsvétján a Quedlinburgi Szerződéssel erőszakos módon felfüggesztette, helyére állítva a félrabszolgaságot bevezető történeti alkotmányosságot.

A Magyar Küldetés akkor válik teljessé, amikor a mintaadás más nemzetekre társadalomszervezésére is kihat. Ennek előkészítése a Konföderatív Európáról szóló szerződéstervezet14, amely a magyar mintát általánossá teszi.

Tisztelettel:

dr. Halász József

______________________

[1] Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte

2 Pl. "A dollár összeomlik, új pénzügyi rendszer alakul ki" - Sophie Shevardnadze beszélgetése Karen Hudes-szal a Világbank volt vezető jogtanácsosával

3 Forrás: "Osztálylétszám 2014" c. tanulmány (GfK Piackutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja, 2014. június 12.) (2014-es népesség-adat)

Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá

5 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Választási főtörvény - 191 - 230. oldal -

6 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Az államhatalom gyakorlásáról szóló, 1. főtörvény - 119 - 190. oldal -

7 ld. még: "A hatalomgyakorlás kettős egysége" 

8 bővebben ld. "Nemzetállam Magyarország a Nemzetállamok Szövetségében"

9 Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás

Emberközpontú közgazdaságtan

10 Emberközpontú társadalomszervezés -

11 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Magyarország Alaptörvénye 128 - 130 §§ - 103 - 106. oldal -

12 "Önkormányzati Társadalomszervezés"

13 A Világosság beszéde - Magyar (Első sumír, Paralel) Biblia - 13 - 40. oldal

11 ld. még: Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei (Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4) - Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet - 243 - 344. oldal - az interneten lévő változatban német nyelven: 345 - 451. oldal, angol nyelven: 451 - 542. oldal

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.