Rekeszd ki őket, mielőtt ők rekesztenek ki téged!

2019.04.12

Hegedűs Lóránt 2011-es - Szabó Dezsőt idéző - felszólítása helyett adhatnám ennek az írásnak a vezérgondolatot adó vers utolsó sorát is:

A nemzet célja mindig: jövő s élet.

A zsidókról igazat írni nem népszerű, sőt, könnyen az antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciába ütköző tett lehet. Aztán ott van a "náci" jelző odabiggyesztésének szokása, minden "gyanús" kijelentésre.

Itt, írásom elején nyomatékosan hangsúlyozom: levelem része, és nem melléklete az a két, külön címmel jelölt írás, mely állításaimat bizonyítja.

Az utóbbi időben a média figyelme ismét a "nácizmusra" és a zsidó-ellenességre irányult. Ez a hatalom részéről két okkal történet:

Egyrészt "súlyáthelyeződés" kellett az EP-választások előtt, hogy a választók ne foglalkozzanak Európa és Magyarország leglényegesebb kérdésével, a félévezredes gyarmatosítás törvényszerű következménye, az élettér elvétele által kialakult helykeresési kényszer okának megszűntetésével.

Másrészt ideje volt ráerősíteni a zsidó betelepedés teljessé válásának előkészítésére, gyűlöletkeltéssel vádolva - ezzel erkölcsileg és kriminasztikailag kirekesztve - azokat a magyarokat, akik vagy értelemmel, vagy érzelmi alapon önvédelmet mutatnak.

A kirekesztés eszköze az önvédelmet mutatók "nácinak" minősítése.

A gyűlölet megnyilvánulása a "zsigerből ítélkezés" akár "zsidózás", akár nácizás" formában is jelentkezik.

A legutóbbi (nagyon sokadik) érettségi találkozónkon egyik volt osztálytársammal - aki az "átkosban" miniszterhelyettes volt - vitáztunk a föderalizmus és konföderalizmus ellentétéről. A vita zárásaként a következőt állapította meg osztálytársam: "Te nemzeti szocialista vagy." Vagyis lenácizott.

Tehát érintett vagyok abban a témában, amiről írok.

Szükségesnek tartom leszögezni:

A Szent Korona Értékrend, mint koreszme, a hatalomgyakorlást és a birtoklást a Szent Korona Tagok (vagyis az államalapító nemzet és az államalkotó nemzetek) kizárólagos jogaként határozza meg, vagyis pozitív (önvédelmi) megkülönböztetést alkalmaz. Aki nem a Szent Korona Tagja, az egyetemesen (vagyis nemzeti hovatartozás nélkül) vendégként élhet a Szent Korona Országában.

A Szent Korona Tagság fogalmát Kmety Károly fogalmazta meg: az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, és az államalkotó nemzetek tagja, ha a Szent Korona Országának területén él. (Ez a Trianon-kérdésben is alapelv kell, hogy legyen.)

Államalkotó nemzet az, amely gazdasági és természeti (ökonómiai és ökológiai) egységet kifejező kultúrájának értékrend-azonos helyet talált a Szent Korona Országban.

A Szent Korona Országa az Isteni Iránymutatás (karma-törvény szerint: ősok) szerint él, amely a Szabadságot tartja (a "fentről jött Tudással" együtt - ld. szkíta-értelmezés) a legnagyobb értéknek.

A Szent Korona Országának legfontosabb működési elve

a) a kötelezettségek és a jogok egységében megvalósuló egy és ugyanazon szabadság, valamint

b) a Szent Korona Tagok hatalomgyakorlási és birtoklási gyakorlásának kizárólagos joga.

Azoknak a nemzeteknek (közöttük a zsidó) a tagjai nem lehetnek a Szent Korona Tagjai, amely eredete és istenhite eltér az Isteni Iránymutatástól.

A mindenkori Magyarországon 955-től (amikorra az első zsidó jelenlétre vonatkozó bizonyíték vonatkozik), a zsidók változó minőségű és tartalmú jogokat gyakorolhattak. Többször történt jogelvonás (sőt kitoloncolás is), de a vegyes házasság szinte állandóan tiltott volt.

Ugyanez vonatkozik Európa számos országára is (pl. Anglia, Skócia, Wales, Franciaország, Spanyolország, Németország, Szilézia, Litvánia, Itália).

Ennek jogi kifejeződése először a Magna Carta-ban (1215) és az Aranybullában (1222) fogalmazódott meg.

A zsidóság a Cionista Világszövetség megalakulása óta (1897) szervezetten és tudatosan készül a világ feletti uralom megszerzésére. (A "Zsidókereszténység és judaizmus" c. rész ezt mutatja be időrendben, bizonyítékokon keresztül.)

Annak ellenére, hogy a zsidókeresztény vallás megalakulása, az I. Niceai zsinat (325) óta - a Jézusi Tanítással ellentétben - elfogadja Sém fiai (a zsidók) felsőbbrendűségét (Isten édes gyermekei), Jáfet és Kám utódaival (a gojokkal) szemben, akik e nézet szerint Isten fogadott gyermekei).

Az Isteni Iránymutatást, mint ősokot elutasító eszme olyan nagyságrendű hátráltató (negatív) karmát (következményt) halmozott fel, hogy az veszélyezteti a jelen formában és a Föld kis területén összpontosuló emberellenes önkényuralom (diktatúra) fennmaradását.

Ez a félelem fogalmazódik meg a következő gondolatban:

"Az első alapvető hazugság célja, elhitetni Önökkel, hogy mi nem vagyunk nemzet, hanem vallás, majd ezt követi a többi hazugság. A legnagyobb félelmünk az, hogy erre a hamisságra egy napon rájönnek, és abban a pillanatban eltaposnak bennünket, mihelyt a közvélemény kezébe kerül az igazság és intézkedik." (Harold Wallace Rosenthal).

Az értékrendet meghatározó Szent Korona a "nyugati civilizációt veszélyeztető legveszélyesebb szélsőség" (Barroso). Ennek letéteményese a magyarság a Magyar Küldetéssel, amelynekkoreszméjét (paradigmáját) a Szent Korona Értékrend, mint társadalomszervezési rendszer, közvetíti.

Orbán Viktor következetesen szolgálja a zsidó érdekeket.

Tevékenysége nemcsak Magyarország, hanem egész Európa zsidó uralom alá hajtását szolgálja.

1. A magyar állampolgárságról szóló, 1993. évi LV. törvény 2011. évi CCI. törvénnyel történt módosítása a kettős állampolgársági jog kiterjesztésével "történelmi jóvátétel a holokauszt túlélőinek" (Feldmajer Péter).

Fontos (de nem nyilvános) adat az ennek hatására betelepült zsidók számának ismerete ahhoz, hogy lássuk, Magyarország "felvásárlása" (Simon Peresz) eddig milyen szintet ért el.

2. A zsidóság államalkotó nemzetté válásának kísérlete kudarcba fulladt 2003-ban, Zoltai Gusztávnak 2011-ben a zsidóság "országalapító" nemzetté minősítésének igénye jogilag a kettős állampolgársági jog kiterjesztésével.

2018. július 19-én Orbán Viktor a következőt mondta Izraelben:

"Megkérdőjelezhetetlen a kormány elkötelezettsége a zsidóság, illetve a zsidóság biztonsága mellett, minden segítséget megadnak az itt élő magyar zsidók, zsidó magyarok életéhez. A zsidó közösség a magyar nemzet szerves részévé vált - tette hozzá."

Vagyis a zsidóságot tény szerint (de facto) is magyarnak minősítette, tehát jogi (de jure) minősítés után a zsidóság minden vonatkozásban a magyar nemzet részévé vált.

3. Ennek elfogadtatására Orbán Viktor megerősítette az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia elvét.

Joggal nevezte "az antiszemitizmus elleni harc bástyájának" Orbán Viktort David Lau Izrael askenázi főrabbija.

Az antiszemitizmus a gyakorlatban a zsidók elleni ellenszenvet jelenti.

Az ellenszenv okát viszont nem nevezi meg.

Ha egy nő a kocsmában "náci bűz van" kijelentéssel gyűlöletet kelt az ellen, akire megjegyzése vonatkozik, nem követ el antigójista (antimagyar) bűncselekményt, mivel a magyarság elleni ellenszenvre nincs zéró tolerancia. Így aztán marad kizárólag a következmény ("büdös zsidó" kijelentés és az állítólagos ütés) büntethetősége, az ok és okozat közötti összefüggés teljes megtagadásával.

4. 2019 elején Jeruzsálemben tartják a V4-Izrael csúcstalálkozót.

Amikor erről tárgyalt Orbán Viktor Netanjahuval, a tudósítás szerint csak a "magyar-izraeli biztonságpolitikai és védelmi együttműködésről" tárgyaltak.

Mivel az Izraellel kapcsolatos megállapodások (is) titkosak, csak feltételezni lehet (a kapcsolódó adatok alapján joggal), hogy a jeruzsálemi csúcstalálkozón elkezdődik - Európa megszállásának első lépcsőjeként - Közép-Európában a zsidó hatalomátvétel.

____________________________

Szeretettel kérem azokat, akik "náciznak", gondolják át:

a nyugati civilizáció egésze, kiemelkedően Izrael és "az antiszemitizmus elleni harc bástyája", Orbán Viktor ellentéte, vagy tükörképe-e a nácizmusnak (megkönnyítésként a hasonlításhoz leírtam a nemzeti szocializmus 16 jellemzőjét).

Szeretettel:

Halász József

________________________________

Zsidókereszténység és judaizmus

1. Mi a kereszténység?

Hamvas Béla(Patmosz II. c. esszékötete - https://nemzetiegyseg.com/HBPatmoszII.pdf)

A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás.

2. Kik a keresztények a zsidókereszténység szerint?

Szent Pál Rómaiakhoz írt levele 11:24

" ... téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába"

II. János

"Mi - keresztények - Istennek csak fogadott (adoptivó) gyermekei vagyunk."

"A judaizmussal - szögezte le a katolikus egyházfő - olyan kapcsolat fűz össze minket, mely más vallásokkal kapcsolatosan nem áll fenn. Önök a mi drága szeretett testvéreink és - bizonyos módon - azt lehet mondani, hogy Önök a mi idősebb testvéreink."

(A pápaválasztás tétje: a tiszta keresztény vagy a zsidó olajfa ága fog dicsőülni - https://nemzetiegyseg.com/Apapavalasztastetje.pdf)

Harold Wallace Rosenthal

Az első alapvető hazugság célja, elhitetni Önökkel, hogy mi nem vagyunk nemzet, hanem vallás, majd ezt követi a többi hazugság. A legnagyobb félelmünk az, hogy erre a hamisságra egy napon rájönnek, és abban a pillanatban eltaposnak bennünket, mihelyt a közvélemény kezébe kerül az igazság és intézkedik.

(Interjú Harold Wallace Rosenthal-lal - A láthatatlan zsarnokság - https://www.mariaorszaga.hu/index.php?menu=bovebben&kod=3226&kat=

- The Harold Wallace Rosenthal Interview 1976 The Hidden Tyranny - https://www.antichristconspiracy.com/HTML%20Pages/Harold_Wallace_Rosenthal_Interview_1976.htm)

3. Jézus nem zsidó származású

János evangéliuma

7:52, 10:24-26, 8:42-44, 16:1-3

XVI Benedek (A Názáreti Jézus - Szent István Kiadó Budapest 2004 14. old)

József, Jézus jog szerinti apja. Általa jogilag "jogszerűen" Dávid nemzetséghez tartozik. De valójában másvalahonnan származik, "felülről" - magától Istentől. A származás, a kettős eredet titka itt egészen konkrét módon jelenik meg: megadható a származása s mégis titok marad. Tulajdonképpeni értelemben csak Isten az "Atyja".

4. A judaizmus és a kereszténység egymással szembenálló alapja: gyűlölet - szeretet

Talmud

Sanhedrin 76a. Ha egy zsidó megöl egy gójt ("Cuthean"), akkor őt nem büntetik halállal. Amit egy zsidó egy gójtól ellop, azt megtarthatja.

Baba Kamma 37b A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket "Izraelnek szánta"

Sanhedrin 43a. "Azt tanítják, hogy Jézust húsvét előestéjén fölakasztották és 40 nappal azelőtt ezt a kiáltványt adták ki: Jézust halálra kell kövezni, mivel boszorkány volt és az embereket bálványimádásra szólította föl... Egy csábító volt és ezért nem szabad sem sajnálni, sem megbocsájtani neki."

János evangéliuma 15:9-10

A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.

Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Lukács evangéliuma 6:27-31

De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket győlölnek. Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak. A ki egyik arczodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, a ki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj; és attól, a ki elveszi a tiédet, ne kérd vissza.

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.

5. A zsidó alap a keresztény alap viszonya a jogalkotásban: a zsidóságnak és az izraelita vallásnak azonos jogai vannak a magyarsággal és a kereszténységgel.

1926. évi XXII. törvénycikk az országgyűlés felsőházáról

(1926. évi XXII. törvénycikk az országgyűlés felsőházáról - https://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7682)

6. Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban

a./ A Cionista Világszervezet megalakulása (Herzl, 1897)

"A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetés egyik formája" (ENSz 3379-es határozat)

(3379 (XXX). Elimination of all forms of racial discrimination - https://web.archive.org/web/20121206052903/https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/761C1063530766A7052566A2005B74D1)

b./ A birodalomépítés kezdete

Felhívás Galícia és Magyarország elfoglalására (Russischen Invaliden 285. szám 1910. december 30.)

c./ Nem fogadták el az államalkotó nemzet státuszt

"A Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesület június elsejéig mintegy 500 aláírást tudott összegyűjteni. Kezdeményezésüket június 3-án folytatták, mert azt a parlamenti választások miatt meg kellett szakítanunk. A hiányzó 500 aláírást július 1-jéig kellett volna összegyűjteni."

(MTI Nem gyűlt össze ezer támogató aláírás a zsidó nemzeti kisebbség elismertetésére, 2004. július 3. - A cikket a https://mti.hu/cikk/146388/ címről töltöttem le, de ma már elérhetetlen)

d./ A zsidó önazonosságtudat megőrzésének eszköze a holokauszt miatti gyűlölet

"A zsidó identitás meghatározó eleme nem a vallás és nem a kulturális kötődés, hanem az üldöztetés, a holokauszt emléke."

(Nemzetiség legyen-e a zsidóság? - Népszabadság 2005. november 8. - https://www.nol.hu/cikk/383353/)

e./ A zsidó világbirodalom megteremtésének bejelentése

"Simon Peresz izraeli elnöknek egy gazdasági kamarai rendezvényen mondott, a Maariv által tudósított szavai, hogy "manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni... Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát."

(Simon Peresz és a mélymagyarok - HVG 2007. november 09. - https://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael)

f./ Az állampolgársági törvény módosításával megkapták a lehetőséget akaratuk megvalósítására

"Feldmájer Péter csütörtökön nyilatkozva azt mondta: örömmel fogadták a magyar parlament határozatát. A Mazsihisz elnöke indoklásképp úgy fogalmazott: nem szabad elfelejteni, hogy a holokauszt és a II. világháború szörnyűségei miatt nagyon sok olyan ember kényszerült elhagyni a történelmi Magyarország területét, akik kötődtek a magyar kultúrához.

Elsősorban Izraelben élnek nagyobb tömbben olyanok, akiknek a felmenői a történelmi Magyarország területén éltek - fűzte hozzá.


A hitközség elnöke szerint a világban több százezerre tehető a potenciálisan érintettek száma, de Feldmájer Péter azt nem tudta megbecsülni, hogy a zsidó származású emberek közül mekkora arányban kívánnak élni ezzel a lehetőséggel."
(A kettős állampolgárság történelmi jóvátétel a holokauszt túlélőinek - MAZSIHISZ 2010. május 27. - https://www.mazsihisz.hu/2010/05/27/a-kettos-allampolgarsag-tortenelmi-jovatetel-a-holokauszt-tuleloinek-3114.html)

g./ Országalapító (Szent Korona Értékend szerint: államalapító) nemzetnek tartják magukat

Zoltai Gusztáv

"elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk"

(Interjú Zoltai Gusztávval a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján - MTV 2011. augusztus 29. (A video a Magyar Televízió honlapján https://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/29/13/Megnyilt_a_14_Zsido_Nyari_Fesztival.aspx cím alatt szerepelt, de ezen a címen már nem érhető el. Időben lementettem és feltettem a youtube-ra, https://www.youtube.com/watch?v=DCQLEEC7A6I címen.)

dr. Halász József: Nyílt levél Zoltai Gusztávnak - https://nemzetiegyseg.com/110929.doc (részlet)

"Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni."

h./ Magyarország elfoglalása

- "Megkérdőjelezhetetlen a kormány elkötelezettsége a zsidóság, illetve a zsidóság biztonsága mellett, minden segítséget megadnak az itt élő magyar zsidók, zsidó magyarok életéhez. A zsidó közösség a magyar nemzet szerves részévé vált - tette hozzá."

(Orbán Izraelben - Kormányszóvivő: Közép-Európában biztonságosabb zsidónak lenni, mint bárhol máshol a kontinensen MTI 2018. július 19. - https://archiv1988tol.mti.hu/Pages/HirSearch.aspx?Pmd=1)

- A miniszterelnök közölte: minden politikai vezető kötelessége tanulni a múlt hibáiból. Sosem felejtjük el, hogy annak idején a magyar kormány nem tudta megvédeni a zsidó polgárait, de ma garantáljuk minden zsidó polgár biztonságát Magyarországon, és zéró tolerancia van az antiszemitizmus ellen - jelentette ki.

Hozzátette: segítik a zsidó vallásos és kulturális élet újraépítését, zsinagógákat újítanak fel, iskolákat támogatnak, kulturális eseményeket rendeznek.

(Orbán Izraelben: tovább erősítjük Magyarország és Izrael barátságát MTI 2018. július 19. - https://archiv1988tol.mti.hu/Pages/HirSearch.aspx?Pmd=1)

- Csütörtökön Orbán Viktor találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, aki Izrael igaz barátjának nevezte a magyar kormányfőt.

David Lau Izrael askenázi főrabbija az antiszemitizmus elleni harc bástyájának nevezte Orbán Viktort.

A negyedik ciklusát töltő magyar miniszterelnököt azonban többen kritizálták, egy maroknyi tüntető el is állta az útját. A magyar és héber nyelvű táblákat tartó demonstrálók azt kifogásolták, hogy Orbán korábban elismerően szólt Horthy Miklósról, aki a II. világháború idején zsidók elleni törvényeket vezetett be, és együttműködött a náci Németországgal. A demonstrálók azt is felrótták a miniszterelnöknek, hogy burkolt antiszemita utalásokat alkalmazott a kormányzat a Soros György elleni kampányában.

(Orbán Viktor Izraelben - Euronews 2018. 7. 20. - https://hu.euronews.com/2018/07/20/orban-viktor-izraelben)

- Magyarországon a hatalomgyakorlást a zsidóknak kell átvennie, amit a betelepítéssel lehet fenntarthatóvá tenni. Vagyis nem a migránsoknak, hanem a zsidóknak kell a hely Magyarországon!

A tapasztalati tények (empirikus bizonyítékok) ezt támasztják alá, akár volt paktum, akár nem, akár titkolják, akár nem.

(Orbán Viktor Izraelben - érdeke ellenére - kiadta a parancsot szándéka meggátolására https://www.halasz-naplo.com/l/orban-viktor-izraelben-erdeke-ellenere-kiadta-a-parancsot-szandeka-meggatolasara/)

i./ Európa elfoglalása

- A 2019 elején Jeruzsálemben tartandó V4-Izrael csúcstalálkozóról is tárgyalt Orbán Viktor magyar és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Brazíliavárosban

A két kormányfő egyetértett abban, hogy a következő időszakban szorosabbra fűzik a magyar-izraeli biztonságpolitikai és védelmi együttműködést

(Orbán Viktor a V4-Izrael csúcsról és a biztonságpolitikai együttműködésről is tárgyalt Benjamin Netanjahuval HÍRTV 2019. január 2. - https://hirtv.hu/hirtvkulfold/orban-es-netanjahu-targyaltak-braziliaban-2474317)

A h./ és i./ pontokat megerősíti az, hogy 2018. decemberében az alábbi térkép jelent meg Izraelben (Bibliai idézetekkel alátámasztva).

Általánosságban a fasiszta kormányzatok gátolták vagy egyenesen betiltották a külkereskedelmet, mivel úgy tartották, hogy a kiterjedt külkereskedelmi kapcsolatok függővé teszik a nemzetet a külföldi tőkésektől és sebezhetővé teszik az ország ellen bevezetett gazdasági szankciókkal szemben.

(Forrás: https://www.revelation2seven.org/WebPages/SideLinks/TheApocalypticSecret.htm?fbclid=IwAR08XZBSlkRHh_hwbLiBvPDmCJ4Pybhp4VoKQbcQ41Tj0OnsOHyXoYnPDr0)

________________________________


A nemzeti szocializmus jellemzői


1. A nemzetiszocializmus fő ellenfelének a kommunizmust tekintették, de szavakban elutasították a kapitalizmust is, egyfajta harmadik utat hirdetve, de a gyakorlatban határozottan védve a ("fajilag" megfelelő kezekben lévő) magántulajdont és a német nagytőke érdekeit.

2. nemzeti (nacionalizmus) és baloldali (szocializmus) ideológiák összedolgozásával egy új világnézet létrehozása

3. a szakszervezeti rendszer megújítása, a munkások védelme

4. Németország helyreállítása, a létbiztonság megteremtése

5. élettérelmélet ("Lebensraumtheorie", "Lebensraum im Osten": több lakóterület teremtése a németek számára a kelet felé való terjeszkedés által)

6. antiliberalizmus, marxizmus-, kommunizmus-, bolsevizmusellenesség

7. a zsidóság elleni fajgyűlölet a német/germán/árja felsőbbrendűségből (Übermensch, Untermensch) kiindulva

8. a vezetőben való feltétlen hit (Führerprinzip)

9. a demokrácia korlátozása, ennek következményeként a nem együttműködő politikai pártok, szakszervezetek és sajtótermékek megszüntetése

10. szociáldarwinizmus (Az emberi társadalomban is a legalkalmasabb csoportok (fajták, változatok) tudnak fennmaradni, életben maradni, szelektálódni.)

11. rasszizmus: az emberi rasszok közötti különbségek hangsúlyozása

12. eugenika (a szociáldarwinizmusban megfogalmazott fajfejlődés "elősegítése", az akadályozó tényezők "kiiktatása")

13. homoszexuális beállítottságú emberek iránti erőteljes ellenszenv; a homoszexualitás korlátozása, tiltása és büntetése (homofóbia)

14. a vallásszabadság korlátozása

15. A fasiszta gazdaságirányítás egyik központi tétele volt, hogy a gazdasági jólét automatikusan követi majd a nemzet kulturális-spirituális újjáéledését.

16. A fasiszta gazdaságpolitika egyik jellemző célkitűzése az autarkia, az önállóság elérése vagy az arra való törekvés.

Általánosságban a fasiszta kormányzatok gátolták vagy egyenesen betiltották a külkereskedelmet, mivel úgy tartották, hogy a kiterjedt külkereskedelmi kapcsolatok függővé teszik a nemzetet a külföldi tőkésektől és sebezhetővé teszik az ország ellen bevezetett gazdasági szankciókkal szemben.


Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.