Tovább - személyes jelenlétem nélkül

2022.08.06

Tovább - személyes jelenlétem nélkül 


Remélem nemcsak azért hiszed, mert Orbán Viktor Tusványoson beismerte, hanem, mert érzed: a nyugati civilizáció megbukott. Így értelmét vesztette minden olyan törekvés, ami visszaállítására törekszik. Nem igaz Orbán Viktornak az az állítása, hogy a "globális recesszió" mellett lehet "lokális kivétel"!

A történeti alkotmányosság a megbukott nyugati civilizáció koreszméje (paradigmája), ezért értelmetlenné vált minden olyan kísérlet, ami ennek továbbvitelét jelenti, így az elmúlt ezeregyszáz év társadalomszervezésének minden elemét a történelem szemétdombjára kell dobni a királyságtól, a nemzetfüggetlen hatalomgyakorláson és -birtokláson át az anyagközpontúságon keresztül a társadalom mózesi megosztottságáig.

Vagyis az egyetlen helyes út a válság legyőzéséhez a történelmi alkotmányosság hatályának visszaállítása, vagyis visszatérés az ősi civilizáció korunkra időszerűsített koreszméjére.

Ezt tesszük a Pusztaszeri Nagyszala határozathozó tanácskozásán, Jézus Király Napján.

Elkészítettem az ősi civilizáció szervezését szolgáló "Rendszerváltás - szervező honlap" első változatát, 32 olyan magyar ember adatával, akik vagy részt vettek a Pusztaszeri Nagyszala tavalyi első tanácskozásán, vagy meghívottak voltak, illetve valamikor azt nyilatkozták, hogy a Szent Korona Értékrend követőinek tartják magukat.

Én Őket Fénylátóknak tartom. Adataik szerepelnek a szervező honlap első változatán, amelynek linkjét Új kenyér havának 7. napján hozom nyilvánosságra.

Nyilván korom és - talán - eddigi közvetítő küldetésem elismeréseként mostantól más területre parancsol a Nagyfőnök. A Szent Korona Értékrend tisztaságának megőrzése mellett olyan feladatokat kell végeznem, amelyek a gazdaságközpontúságról az emberközpontúságra átállás folyamatának útját teszi "eltévelyedhetetlenné", vagyis visszafordíthatatlanná.

___________________________________________

Előadásvázlat

A zsidókereszténység leleplezése

Kivonat a "Paradigmaváltás" és az "Emberközpontú közgazdaságtan" c. könyvekből.

https://nemzetiegyseg.com/Tortenelmi_alkotmanyossag/A_zsidokeresztenyseg_leleplezese.pdf


I. rész

"2030 környékén, amikor mindenfajta nagy átrendeződések lesznek a világban, amiről most már nincs időm beszélni, de Amerikától az Európai Unióig sok minden történni fog, arra a 2030 környéki időpontra, ami minden nemzetet megpróbál majd, és komoly, ennél a mostani pandémiánál sokkal nagyobb stresszteszt alá helyez majd, 2030-ra a mi nemzetünknek, a mi nemzeti közösségünknek, ideértve annak a gazdaságát olyan állapotban kell lenni, hogy azokat a kihívásokat ott és akkor majd bírjuk, sőt gyarapodásra tudjuk fölhasználni. Ez van előttünk."

(Orbán Viktor beszéde a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó eseményén - Orbán Viktor beszéde a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó eseményén - miniszterelnok.hu)


0. A Kárpát-medence sorsa 2030-tól

21. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.

22. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének.

23. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét.

24. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:

25. Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.

26. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!

27. Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!

(Mózes I. könyve (Teremtés könyve) 9. rész - https://www.biblia.hu/biblia_k/k_1_9.htm)

a./ Nagy Izrael = Kárpát medence (Zsidó őshaza)


(U.S. SET FOR 'JESUS WIFE'S STORM - A "JÉZUS FELESÉG" SZÁRMAZÁSA - https://www.revelation2seven.org/WebPages/SideLinks/TheApocalypticSecret.htm?fbclid=IwAR2Mv8-Y6QCHTtAO-xrS3SUXqfH1aUyBsKi94qE-6xHYMw6iTjgNhe5EvPY)

b./Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban

(Részletesen: Paradigmaváltás 6 - 12. oldal - https://szkertekrend.hu/Paradigmavaltas.pdf)

- "Manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, s azt is láthatják, hogy micsoda ereje van. A kormányok ezzel szemben nem képesek realizálni az erejüket, van költségvetésük, de nincs pénzük. A kormányok tehát képtelenek az eredményes működésre, de a cégeket nem kötik gúzsba a korlátozások."

"Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot", hangoztatta Simon Peresz.

(Izrael felvásárolja Magyarországot? - https://www.mno.hu/portal/522715?searchtext=Peresz)


- Csurka István, Für Lajos, Lezsák Sándor, Csoóri Sándor, Fekete Gyula kérdése a Perez-beszéd hatására:

"a felvásárlás a gazdaságon és pénzvilágon kívül (ipar, mezőgazdaság, közlekedés, kereskedelem, bankvilág), közvetve vagy közvetlenül, kiterjed-e a kultúra, média, közoktatás, tudományok, egészségügy etc. területeire is? (...) az ország teljes intézményi és irányítási rendszerét, a politika teljes világát is (pártok, parlament, kormány, önkormányzatok etc.) magában foglalja-e? (...) mi a célja a totálisnak tűnő országfelvásárló elképzeléseknek? Puszta üzlet? Katonai vagy másfajta bázis létrehozása? Népmozgalmi, bevándorlási, illetve kitelepítési, beolvasztási elgondolások?"

Az újságíró, Papp László Tamás végkövetkeztetése:

"jövőre lesz hatvan éve, hogy Izrael stabil, többpárti demokrácia. Akkor miért van az, hogy a jobboldal "érdes része" kényszeresen rengeteget foglalkozik a nem létező "zsidó veszéllyel", a hatalomtechnikailag visszabolsevizálódó Oroszország gazdasági térnyerésével pedig jóval kevesebbet? Ezt már döntse el az olvasó.

(Simon Peresz és a mélymagyarok - https://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael)


- Igénybejelentés az "Országalapító" rangra


(Interjú Zoltai Gusztávval a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján - https://www.youtube.com/watch?v=DCQLEEC7A6I)

Reagálatlan levél részlete:

"Tisztelt Zoltai Gusztáv úr!

Ön a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján a következőket mondta: "mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni", ezért "elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk".

Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni."


c./ Jézus Király

Jézus a galileai Betlehemben született. A zsidóknál megmaradt az, hogy "az ötödik hónap - ABU - közepén" született. Ez pedig az Oroszlán csillagkép jele szerinti 3. dekanátus, vagyis augusztus 11-től kezdődő idő.

A Kr.u. 358. év előtt tehát a názáretinek nevezett Jézus Urunk születésnapjaként augusztus 11-ét tisztelték, mely keddi nap volt. Ez a nap volt Jézus-Király napja.

A minden júdaiságtól mentes bizánci egyház Gurusúnyt-t nevezte meg az örökké élő Istenünk születésnapjául, mert ő legyőzte a "halál csillagát" is. Jézus Király ... királyi jegyben, azaz az Oroszlán csillagkép idejében kellett szülessen.

Jézus Király Napjának megünneplése is hozzátartozik a Magyar Igazsághoz.

(Badinyi Jós Ferenc: Jézus Király, a Pártus herceg)

(Boldogasszony Anyánk és Jézus Király Napja - https://www.youtube.com/watch?v=r3in1iebpLI)

Az a tény, hogy az újgurok hagyatékában is fellelhetők e Fényvilági tanítások,bizonyítják azt a közlésemet, hogy: miután a szaszanida-perzsák kivégezték a volt Pártus Birodalom Jézus-hitű egyházának főpapját, Mani-t és üldözték követőit is, a manicheus elnevezésűekre mindenütt halál várt. Így az igazhitű fénylátókvallásukat újgur-nak (új fordulásnak) nevezték, és ez az elnevezés aztán népnevük is lett.


Jézus evangéliuma

30. Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az

Idők megkövetelik.

Küldök majd vigasztalókat is.

Egyszerű Fénylátókat.

Nem hatalmasokat.

Mária Magdaléna evangéliuma

4. fejezet

22. A Megváltó azt mondta: "Az egész

természet, minden forma és valamennyi

teremtmény egymásban és együtt létezik, és

ismét feloldódik majd saját gyökereiben.

34. Óvakodjatok attól, hogy bárki is

félre vezessen benneteket azt mondván,

hogy íme, itt vagyok, vagy ott vagyok!

Mivel az Emberfia bennetek van.

35. Kövessétek őt!

36. Azok, akik keresik,

megtalálják őt.

37. Menjetek és hirdessétek

a Királyság evangéliumát.

5. fejezet

11. A Megváltó válaszolt, mondván: 'Nem

a lélek által látja és nem is a szellem

által, hanem a tudat az, a kettő között, amely látja a látomást


d./ A Megváltó második eljövetele

Saulus (Szent Pál) Rómaiaknak írt levele

Róm 11.17

Ha letört is némely ág, s te vad olajfa létedre beoltattál, és részese lettél az olajfa gyökerének és nedvének, ne kérkedj az ágak rovására.

Róm 11.18

Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Róm 11.19

Mondhatnád ugyan: Letörtek az ágak, hogy én oltódjam a helyükbe.

Róm 11.20

Ez igaz. A hitetlenség miatt törtek le, te meg a hit által állsz. Ne légy hát fennhéjázó, hanem félj!

Róm 11.21

Ha Isten nem kegyelmezett a természetes ágaknak, neked sem kegyelmez.

Róm 11.22

Értsd meg tehát Isten jóságát és szigorát: szigorát a vétkesekkel szemben, irántad meg Isten jóságát, feltéve, hogy megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek.

Róm 11.23

S ők is beoltatnak, ha nem maradnak meg hitetlenségükben, mert Istennek van hatalma, hogy újra beoltsa őket.

Róm 11.24

Ha téged ugyanis levágtak a természetes vad olajfáról, s a természet rendjén felülemelkedve beoltottak a nemes olajfába, mennyivel inkább beoltják majd azokat saját olajfájukba, akik természet szerint is oda valók.

Róm 11.25

Nem szeretnélek benneteket tájékozatlanul hagyni, testvérek, e titok dolgában, nehogy egyéni véleményetekre hagyatkozzatok. A megátalkodottság csak részben érte Izraelt, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek,

Róm 11.26

akkor majd egész Izrael elnyeri az üdvösséget az Írás szerint: Sionból jön a szabadító és eltörli Jákob gonoszságát.

__________________

Mikeás könyve 1.

1. Az Úr szava, amelyet a moréseti Mikeáshoz intézett Jotám, Acház és Hiszkija júdeai királyok idejében; látomások Szamariáról és Jeruzsálemről.

2. Figyeljen minden nemzet, hallja meg a föld és minden lakója! Az Úr, az Isten vádol benneteket, az Úr az ő szent templomában.

3. Mert lám, az Úr elhagyja szent hajlékát, leszáll és a föld magaslatain jár.

4. Lépései alatt szétfolynak a hegyek, beomlanak a völgyek, mint a viasz a tűzben, mint a lejtőn a víz.

5. Ez mind Jákob gonoszsága miatt és Izrael házának vétkei miatt következik be. Mi a gonoszsága Jákobnak? Nem Szamaria? És mi Júda házának vétke? Nem Jeruzsálem?

6. "Szamariát romhalmazzá teszem a pusztában, beültetem szőlővel. Köveit legörgetem a völgybe, és feltárom alapjait.

7. Szobrai mind összetörnek, kicsapongása bérét elégetem, és minden bálványát darabokra töröm. Mivel paráznaságuk bérén vásárolták őket össze, legyen belőlük újra a paráznaság jutalma."

8. Ezért gyászba öltözöm és jajgatok, mezítláb járok és ruhátlanul, üvöltözök, mint a sakálok, kiáltozok, mint a struccmadarak.

9. Az Úr csapása ellen nincsen orvosság, utoléri Júdát, lecsap népem kapujára, Jeruzsálemre."https://www.bibliacatolica.com.br/katolikus-biblia/mikeas-konyve/


1. Jelenlegi politikai erők

Mindegyik párt a nyugati civilizáció egy, általa képviselt változatát támogatja.

Magyarországon ez a történeti alkotmányosság képviseletét jelenti.

Gyakorlatban:

Az egyeduralomért áll szemben egymással a nyugati civilizáció két fő ereje: a "nyugati" nyugat (NATO - USA és Izrael) és a "keleti" nyugat (BRICS - Oroszország és Kína).

Orosz Külügyminisztérium: Az Oroszország és a Nyugat közötti konstruktív együttműködés korszaka visszavonhatatlanul véget ért - https://tass.ru/politika/15379859

a./ Az EU-ban:

(Írország kontra Magyarország: Jelentés diagramok Netanjahu növekvő támogatottságáról az EU tagállamai között - https://www.haaretz.com/israel-news/2019-05-17/ty-article/.premium/ireland-vs-hungary-report-charts-eu-states-stances-on-israel/0000017f-e882-dc91-a17f-fc8febb40000)

- Az izraeli "nemzetállam" feltétel nélkül mintaadó (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia, Bulgária, Horvátország, Észtország, Lettország, Litvánia, Görögország és Ciprus)

- Az izraeli "nemzetállam" feltételekkel mintaadó (Németország, Nagy-Britannia, Olaszország és Hollandia)

- Izrael-kritikus (Franciaország, Svédország, Belgium, Írország, Spanyolország, Dánia, Luxemburg, Málta, Portugália, Szlovénia és Finnország)

b./ Magyarország és Izrael kapcsolata.

- A Likud természetes partner - https://nol.hu/archivum/archiv-366686-180733

A magyar külpolitikában kell, hogy legyenek konszenzus által védett területek, az Izraellel való kapcsolatok témája ilyen.

az izraeli kormánypártban ideológiai partnerre találnak Orbánék.

- Hogyan lett Magyarország Izrael legmegbízhatóbb partnere Európában - https://www.hungarianconservative.com/articles/politics/how-hungary-became-israels-most-reliable-partner-in-europe/

Mindkét vezetőt nagyjából egy időben választották újra miniszterelnöknek, nem sokkal a nemzetközi és regionális politikában egyaránt jelentős változások előtt.

Magyarország számos, a zsidó államot célzó határozatot megvétózott mind az ENSZ-ben, mind az EU-ban

Az ország Trump közel-keleti béketervét is támogatta. A magyar kormány zéró tolerancia politikát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, felülvizsgálta a gyűlöletbeszédre vonatkozó jogszabályokat, miközben jelentős anyagi támogatást juttatott a magyarországi zsidó közösségeknek.

....

A két miniszterelnök kapcsolata nem csupán személyes kapcsolaton és barátságon alapul: bizonyos értelemben "fegyvertestvérek" is. "Ugyanaz az európai berendezkedés áll szemben Orbán Magyarországával, amely Netanjahu Izraelével is" - jegyezte meg Köves Slomo, az Egységes Magyarországi Zsidó Gyülekezet vezetője.

- Likud Magyarország - https://likud.hu/

A Likud Magyarország a Likud mozgalom hivatalos magyarországi ága. A World Likud és a magyarországi Cionista Föderáció részeként fiókunk célja a cionizmus és az izraeli érdekképviselet előmozdítása az izraeli jobbközép felfogása szerint, valamint az Izrael és Magyarország, valamint a Likud és testvérpárt, a Fidesz közötti kapcsolatok erősítése.

- Hogyan alakította át Orbán Viktor politikáját az Izraellel kötött szövetség - https://www.direkt36.hu/en/az-izraeli-szovetseg-ami-atirta-orban-politikajat/

Az antiszemitizmus bélyege

A zsidó közösséggel való kapcsolatok már a rendszerváltás idején is a belpolitikai viták részévé váltak.

Martonyi János, aki akkor külügyminiszter volt, és mások is azt mondták az izraeli és az amerikai nagykövetnek, hogy a Fidesz elvileg soha nem fog szövetségre lépni Csurkával. "De erről nem igazán beszélhettünk nyilvánosan, mivel nem akartuk elidegeníteni a MIÉP szavazóit" - mondta az első Orbán-kormány diplomatája.


NATO és az Egyesült Államok

Szijjártó Péter külügyminiszter új vezetésével teljesen új megközelítést alkalmaztak az izraeli-palesztin kérdésben. "Az egész Izraellel és Palesztinával kapcsolatos váltás csak egy része a magyar külpolitika nagyobb "realista fordulatának", ami az, hogy már nincsenek értékek, mindenekelőtt csak rövid távú érdekek vannak - mondta a külügyminisztérium egyik forrása.

A kapcsolatok kiépítésének fő iránya azonban az Egyesült Államok volt. "Egyesek azt hiszik, hogy Tel-Avivon keresztül vezet az út Washingtonba" - mondta Orbán Viktor egykori külpolitikai tanácsadója.

Donald Trump Fehér Házba való megválasztásával és a republikánus kormányzattal Izrael szövetségesének lenni még több előnnyel járt, mert a politikai változások nagyon közel hozták egymáshoz Netanjahut és Trumpot.

(2019) Trump-Orban találkozó lefoglalása az izraeli választások eredményétől és Netanjahu újraválasztásától is függ áprilisban. Végül Netanjahu nyert, majd májusban Trump-Orban találkozóra került sor.

A zsidó jövő építői

A Likud inkább saját lojális zsidó közösségeket épít, és nem akarnak foglalkozni a helyi, beágyazott zsidó közösségekkel, akik a diaszpóra legitim képviselői.

Ebben az időben kezdett virágozni Magyarországon egy ortodox zsidó mozgalom, amelyet az Orbán-kormány és a Likud is kedvelt. Ugyanennek az ortodox mozgalomnak a segítsége nélkül Benjamin Netanjahu nem kerülhetett volna hatalomra Izraelben.

A Chabad mozgalom 2004-ben lett bejegyzett egyház Magyarországon, EMIH (Egységes Magyarországi Zsidó Gyülekezet) néven. Chabad szinte azonnal kapcsolatfelvételbe kezdett többek között fideszes politikusok zsidó gyökereit felfedező gyermekeivel. "Sok fideszes szülő rémülten hívott, hitetlenkedve mondván, hogy a gyerekeiknek hirtelen két hűtőszekrény van a konyhában!" - emlékezett vissza az Orbán-kormány egykori diplomatája, utalva arra, hogy Chabad befolyása miatt a fideszes politikusok egyes családtagjai átvették a kóser törvényeket.

Köves a Direkt36-nak megerősítette, hogy valóban voltak olyan fideszes politikusok, akiknek gyermekei már akkoriban is érintkeztek Chabaddal. A Mazsihisz képviselője szerint ez nem szigorúan magyar jelenség: "Trumptól Putyinig a Chabad mozgalom helyi képviselői jó kapcsolatokat építettek ki kulcsfontosságú politikai személyiségekkel."

A Fidesz, a Likud és a Chabad 2019-re annyira összefonódott, hogy a Likud tisztviselője, Wertzberger a magyar Chabad mozgalom egyik tagjával együtt megalapította a Likud Magyarország Egyesületet. "Ahhoz, hogy Magyarországon zsidó jövőjük legyen, a zsidóknak zsidókkal kell házasságot kötniük, és be kell tartaniuk a zsidó vallási törvényeket".

Köves 2012-2013 körül például felhívta a miniszterelnök figyelmét arra, hogy a Fidesz nagygyűlésein megjelenő Árpád-csíkos zászlók (a magyar náci szimpatizánsok által is használt piros-fehér csíkos zászlók) rosszat idéznek.

"Ma Kelet-Európa már példaképként tekinthet Izraelre: hogyan néz ki egy sikeres, kapitalista, jobboldali, nacionalista átalakulás a 80-as évekhez képest" - mondta Köves.

Egy chabadi forrás azzal is magyarázta Orbán ragaszkodását, hogy a miniszterelnöknek a napi politikán túlmutató, világot megváltoztató gondolatok tetszenek, pontosan azokat az elképzelések, amelyeket Netanjahu szeret ismételni.

"Bibi sokkal nagyobb léptékű politikus, és sokkal nagyobb nemzetközi jelenléttel rendelkezik. Az ő részéről Netanjahut a személyes barátságon túl érdekek kötik Orbánhoz, kevésbé a csodálat vagy a tisztelet. Különböző ligákban szerepelnek, de még egy liga első futballista is barátkozhat egy harmadosztályú játékossal."

A magyar kormány legnagyobb problémája viszont az, hogy az egyoldalú Izrael-barát külpolitika csak addig válik hasznukra, amíg Netanjahu és Trump hatalmon van. Magyar kormányzati forrás szerint a közelmúltban jelezték a Fehér Háznak, hogy bár Magyarország igyekszik Izrael-barát koalíciót kiépíteni az EU-n belül, a környezet ellenséges. "Magyarország nagyszámú partnert idegenít el" azzal, hogy kiáll Izrael mellett.

2. Az Európai Egyesült Államok

GYURCSÁNY: AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOK AZ EGYETLEN ÚT

Gyurcsány: a DK Európai Egyesült Államokat akar - https://www.breuerpress.com/2017/05/31/gyurcsany-a-dk-europai-egyesult-allamokat-akar/

Vádirat

https://nemzetiegyseg.com/Tortenelmi_alkotmanyossag/Vadirat/index.html

II. rész

https://nemzetiegyseg.com/Tortenelmi_alkotmanyossag/Szervezes/Szervezes_index.html