Az életminőség-javítás eszköze, nemcsak jelzője a BÖNM

2020.07.23

Amikor az ez évi, 3. Betlehemi Csillagállás Nap feladata egyértelművé vált, amint az is, hogy milyen előkészületek szükségesek, halvány jelzést éreztem a Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM) kidolgozásának szükségszerűségére.

Most már határozott követelmény, hogy az anyagtalan és anyagi világ összhangját elősegítő "Bárka benépesítése"  c. könyv mellett a "Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM)" bemutatása is történjék meg Új kenyér havának idusán. (A kézirattal időben el kell készülnöm.)

A társadalmi, gazdasági és erkölcsi válságok elengedhetetlenné teszik ugyanis olyan jelzőrendszer kidolgozását, amely a gazdaságközpontúság mellett (inkább helyett) az ember igényeit igyekeznek szolgálni.

A 2. Betlehemi Csillagállás Szeren bemutatott "Önkormányzati társadalomszervezés" c. tanulmány "Boldogság mutató a gazdasági mutató helyett" fejezetében írtam le ezt a folyamatot:

"Kiemelkedő szerepe van a tényhelyzet elemzésében a közgazdasági Nobel-emlékdíjas Amarthia Sennek, aki kidolgozta az "Emberi Fejlődés Indexét" (Human Development Index, rövidítése: HDI), amelyből levont következtetésekkel elérte a gazdaságközpontú koreszme elviselhetőségi küszöbét, megállapítva, hogy a fejlődés célja és egyben feltétele az, hogy az emberiség a cselekvő szabadsággal váltsa fel a szenvedő szabadságot ("lenni" és "tenni").

(Az ENSz ezt a módszert használja hivatalos társadalom-elemző rendszerként.)"

Február 2-án közzétettem az Összehangolt önellátás és az emberközpontú jelző-rendszer kapcsolatával működő irányító-rendszer vázlatát (Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM), majd március 1-én egy könyv szinopszisát (Boldog Őshonos Nemzetek Mutatórendszere (BŐNM) - áttekintő (szinopszis) - ). Ezzel egyidőben hoztam nyilvánosságra a BÖNM bemutató anyagát.

Tudom, azonos gondolatok más-más emberben is megfogalmazódnak. Így történt ez a "HÉTFA Elemző Központ Kft." esetében is. Június 5-én nyilvánosságra hozta "HÉTFA járásszékhely monitor városi életminőség index" c. - akadémikusok, egyetemi professzorok által készített - tanulmányát, amely - szemben a BÖNM-mel - a társadalmi élet tényadatokon keresztüli vezérlésének egy eltorzult alkalmazási kísérlete. Torzultságát a témakörök kiemelése bizonyítja:

"Stabil demográfiai helyzet

Erős gazdaság

Élhető és biztonságos települési környezet

Szociális biztonság

Egyéni jómód

Erős civil társadalom

Fiatalok kompetenciái

Elérhető szolgáltatások"

A témakörök nem rendszert, hanem egy - izolált elemek véletlenszerű halmazaként (vagyis irányított káoszként) működő - diktatórikus hatalmi felépítést támasztanak alá.

A HÉTFA kormány-közeli kutatóintézet, és tevékenysége bizonyítja Bibó igazát: nincs antagonisztikus ellentét a kormány "látszat-nemzetállami" és az ellenzék "nyílt társadalmi" felfogása között: mindkettő a gazdaságközpontú, föderatív társadalomszervezést képviseli.

Ezt bizonyítja a HÉTFA internetes lapja, az "Összkép" "Hogyan lehet jó nekünk a határtalan Európa?" c. tanulmánya ().

A diktatúra két változatának egygyökerűségét a tanulmány "látszat-nemzetállami" összegzése tartalmazza:

"A határok lebomlásával a jobb életszínvonalra vágyó emberek egyénenként nyernek. Hogyan jöhetünk ebből jól ki, mint közösség? Akkor, ha minél több embernek, minél gyakrabban vállnak életszerűvé azok a mondatok, hogy 'Magyarnak lenni jó.'; 'Itthon/otthon van lehetőség arra, hogy az ember teljes életet éljen, hogy nagy dolgokba kezdjen bele.'

Egyes helyzetekben ez így van - ott legyünk bátrak kimondani, van, ami működik. Máskor pedig messze vagyunk ettől, ott pedig neki kell kezdeni: kinek mit érdemes tennie, nekünk milyen feladatunk van, hogy a hazánkról, kultúránkról a biztonság, az egyről kettőre jutás lehetősége jusson az eszünkbe."

Hogy egyértelmű legyen a "politikai korrektség" ellenére az üzenet, az OPENSpace-ből átvett alábbi képpel "pontosítja" mondandóját a tanulmány:

________________________________

A fentieket egy rövid továbbgondolással toldom meg:

Amikor nyitottságomat támadási felületnek tartod és e miatt hiteltelennek minősítesz, és "a titokzatosakat", "a vitatkozókat", "a sejtelmeseket" tartod hitelesnek, ezekre hivatkozol, ezek módszerét, beszédeit, könyveit tartod követendőnek, gondolkodj el Hamvas Béla szavain:

"Van dialektikus megszólítás. Mintha egymással zárt rendszerek beszélnének. Általában vita, mert zártságát egyik se tudja feladni. Problémákról van szó. Tételek hadakoznak, és meg akarják egymást győzni. Igazolás és bizonyítás. Az ember tételekbe és rendszerekbe építette bele magát. A nyelv dialektikus logosz lett, tulajdonképpen az emberen kívül. Nem egymással beszélnek, hanem elvont tételek viaskodnak.

Van egzisztenciális megszólítás, amelyben nincs rendszer és probléma és bizonyítás, és nincsen tárgyi kérdés. Az emberrel állok szemben. A nyelv itt egzisztenciális logosz. Szemtől szemben állunk, és kinyíltunk, és egymást megérintettük. Fedetlenek vagyunk, és egymás szavával egymást átvilágítjuk. Együtt vagyunk.

Jézus soha senkit sem szólított meg dialektikusan, és soha nem beszélt tárgyi kérdésekről, és nem vitatkozott, és nem bizonyított, hanem mindig az ember lényét érintette meg. Nem érvek. Nem védelmi rendszerek. Nem kérdések; nem, hogy bűnös, vagy bűntelen. Most hozzád beszélek, megnyíltam neked, és nyílj meg nekem. Eressz engem magadba, ahogy én téged magamba eresztelek."

(Hamvas Béla: Patmosz II. - Mire tanít a kereszténység?)

Persze, nem kell elfogadni Hamvas Béla okfejtését, éppúgy, ahogyan azokat a tényeket sem, amelyek ellenkezőjét bizonyítják annak, amiben hiszel. Aki ezt követeli, az diktátor.

Azon viszont érdemes elmélkedned, hogy felelős vagy-e önmagadért.

Ismét Hamvas:

"Nem igaz, hogy mindenkinek önmagán kell kezdeni, és nem igaz, hogy a közösség megváltoztatásán kell kezdeni. Az egyik az individualizmus és a pszichológia, a másik a kollektivizmus és a szociológia labirintusába vezet.

A helyes ez: van rövid- és hosszúlejáratú életterv. A rövidlejáratú az, hogy most mindjárt és azonnal, mindenki, egyszerre és vezényszóra. Ez a diktatúra. Van hosszúlejáratú, amely nem szab időt, mert feladata súlyát nem látja, nem törődik az idővel, tart, ameddig tart, de meg kell tenni. Van végtelen lejáratú életterv, az egyszersmindenkori áldozat. (Szabó Lajos f-systemje)."

(Hamvas Béla: Patmosz I. - Messianizmus és diktatúra"

Érzed, hogy a Magyar Küldetés "hosszúlejáratú terv"?

És érzed, hogy a Magyar Küldetés" messianisztikus? Hiszen (ismét a "Messianizmusból"):

"A messiási magatartás nem pihen meg, amíg nem szerezte meg azt a fokot, amelyen a földön elveti az élvezeteket, a hírt, a vagyont, a hatalmat, a kényelmet, a nyugalmat, a túlvilágon pedig elveti a boldogságot és az üdvöt, de ekkor sem pihen meg, csak egyetlen becsvágya van, az embert szolgálni, és megvalósítani azt, amit a szellem birodalmának neveznek. Mert az élet, ha magára hagyják, elkurvásodik, és ez ellen az egyetlen védelem a szellem. Ez a magatartás, amit a mahájána boddhiszattvának mond, és a legelső keresztények is körülbelül ezt akarták realizálni. Elutasítani, ami nem az ember és a világ végső rendjét emeli, elutasítani a földi gyönyört, a mennyei üdvöt, és bár a megszabadulást elérte, nem él vele, nem tartja meg magának, mindig újra és újra visszatér, vállal mindig újabb kudarcot és vereséget, szenvedést és összetöretést. Minden élőlény üdvéért felelőssé tette magát, és megértette, hogy mindenki "mindenkiért ténylegesen felelős - mindenki az egész világ vétkeit hordja".

Érzed, hogy ez a Jézusi Tanításban rejlő egzisztencializmus lényege?

Érzed, hogy "személy"-séged emel "én"-séged fölé?

Érzed, hogy ez a személység az alapja a Magyar Küldetés messianizmusának?

A diktatúra nem él, hanem visszaél a messianizmus módszereivel.

A kettős válság természetszerűen hoz változást mindannyinkban. A változások az "énből" a "személlyé" nemesülésünk felé vezet bennünket. Közelítünk ahhoz, hogy érezzük és értsük a feltételét az "ami lent az fenn, és ami fenn az lent" - azaz az anyagtalan és anyagi világ egysége megvalósulásának.

Ez olyan veszély a diktatúra életben maradására, amelyet semmilyen anyagi eszköz nem akadályozhat meg. 

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.