Bárka a világválság átvészelésére

2019.11.23


Most a "bőség fiai" ismét a szeretet helyébe léptetett vetélkedéssel élnek a Tudás által épített pompás városaikban - az égiek segítsége nélkül. Eltértek a Teremtő és az Ember közötti Szövetségtől, az Ősoktól, az Isteni Iránymutatástól (az Alkotó Alkotásának működtetési szabályától - vagyis az Alkotmánytól) és a Sátáni Iránymutatást követik.

Ezzel veszélyeztetik a Teremtő Alkotását, a Földet, minden élő és élettelen teremtményével együtt.

A Teremtő ismét kitakarítja Alkotását. A Vízözön után visszatért a "bőség fiainak" uralma, ezért most a másik őselemet, a Tűzözönt használja a Föld megtisztítására.

A "kezdet fiai", a KOS népe, a HUN Emberek kapták a küldetést arra, hogy visszapótolják kigyomlált ismereteiket, kiirtott emlékeiket és átmentsék az így visszaállt tudást és műveltséget, azért, hogy a takarítás után újjá lehessen teremteni a Földet az Isteni Iránymutatás szerint.

Az átmentett tudás- és műveltségrendszer szimbóluma az emberiség történelmében a hajó (bárka) volt. Ezt tanúsítják a keleti mítoszok, mint a Nimród-Gilgames-eposz, az óindiai szent könyv, a Mahábharáta és - mindenekelőtt - ezek összegzése, az Első Sumír Biblia (Magyar Biblia), amely "Fényözön, Vízözön" fejezetének[i] meghamisítása is megjelenik, mint Noé-legenda a Sátáni Iránymutatás részeként a Babiloni Tórában (zsidókeresztény Ószövetségben).

_____________________________________

A gazdaságközpontú nyugati civilizáció időről-időre válságba sodorja a világot. Bár a válság közvetlen oka mindig a túltermelés (tehát gazdasági válságként mutatkozik), hatása azonban az egész társadalom működésére, erkölcsi értékeire és hatalomgyakorlási rendszerére - akár háborúval kierőszakolt változást kiváltva - kihat.

Az elmúlt ezeregyszáz évben a nyugati civilizáció mindig módosította (reformálta) gondolkodási mód mintáját (paradigmáját), de annak gyökerét változatlanul hagyta. Napjainkban ugyanezt tapasztaljuk, a nemzetek és államok fölötti érdekérvényesítést (föderációt) átcimkézve "nemzetállami" paradigmává, vagy nyílt diktatúrává alakítva, a "nyílt társadalom" szlogenjével Európai Egyesült Államok nevű szuperállammá[ii].

A Tűzözönt[iii] a legilletékesebb ember, Henry Kissinger jelezte előre a minap nyilvánosságra hozott nyilatkozatában[iv]:

"Henry Kissinger szerint a két országnak mielőbb rendeznie kell nézeteltéréseit, különben olyan "katasztrofális háború" törhet ki, amely véresebb lenne, mint a két világháború. Az ázsiai-csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodás az USA régióbeli hegemóniájára mér komoly csapást, hiszen még olyan közeli amerikai szövetségesek is csatlakoznak a Kína által dominált szövetségbe, mint Japán és Ausztrália."

A koreszmeváltás (paradigmaváltás)szükségességétpedig a nyílt társadalmat hirdető föderatív eszme élharcosa, Soros György[v] ismerte el:

"A kudarcos neoliberalizmus, Trump győzelme, a Brexit, valamint a mesterséges intelligencia fejlődése veszélyt jelent a nyílt társadalmak ügyére.

... a Fal leomlása után a nyílt társadalmak győztek és a nemzetközi együttműködés lett a domináns hitvallás. "Ugyanakkor harminc évvel később a nacionalizmus erőteljesebb és diszruptívabb lett az internacionalizmusnál"

A Rothschildok a virtuális "értéknövelésnek" szabtak gátat, profitcsökkentő intézkedésükkel, mintegy "elé menve" a bekövetkező válságnak[vi].

"Itt az idő az újabb rendszerváltásra?" - teszi fel a kérdést az Economist, a Financial Times és a Newsweek és a választ egybehangzóan így fogalmazza meg[vii]:

"A szocializmus rendszerén diadalmaskodó globális kapitalizmus a 21. században rendszerválsággal kénytelen szembenézni. A növekedés lelassulása, az egyenlőtlenség növekedése, a világgazdaság nem szűnő zavarai, a környezet fenntarthatóságának megrendülése, a hatékony kormányzást veszélyeztető populizmus és a multikulturális társadalmak visszatérő krízisei egy válságkorszak beköszöntére utalnak.

A helyzetre inkább érzem jellemzőnek Churchill - sokat hivatkozott, bár más történelmi szituációra vonatkozó - mondását: "ez még nem a vég. Még csak nem is a vég kezdete. Nevezzük egyszerűen a kezdet végének".

Itt álljunk meg egy fogalom értelmezésére. Ez a fogalom a rendszerváltás.

A nyugati civilizáció szemellenzős látásmódja miatt a társadalomszervezés két módját különbözteti meg: a szocialista-kommunista és a liberális kapitalista rendszert, ezért rendszerváltásnak tartja azt a változást, amikor az egyik osztály hatalomgyakorlását a másik váltja, mintMagyarországon 1989-ben. "Kimentek a tankok, bejöttek a bankok."

1979-ben Bibó István cáfolhatatlan bizonyítékokkal alátámasztva állapította meg, hogy a két rendszer egygyökerű: mindkettő egy-egy társadalmi osztály diktatúráját valósítja meg, vagyis a kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus nem kiegyenlíthetetlen (antagonisztikus) ellentétei egymásnak.[viii]

Tehát az uralkodó osztályok közötti váltás nem rendszerváltás, hanem ugyanannak a rendszernek a változat-cserélése.

A "rendszerváltás" tehát olyan társadalomszervezési rendszerek alkalmazásának cseréje, amelyek egymásnak kibékíthetetlen ellentétei.

A nyugati civilizáció gazdaságközpontú, föderatív rendszerének egyetlen alternatívája van: az ősi civilizáció emberközpontú, konföderatív társadalomszervezési rendszere.

Ezt a közelmúlt egyik vezető politikusa így fogalmazta meg az ősi civilizáció koreszméjét bemutató jogszabálytervezet-gyűjtemény[ix] értékeléseként: "Eddig azt mondtuk, hogy a szocializmusnak egyetlen alternatívája van, a kapitalizmus. El kell ismernünk, hogy ez hazugság. Ez a kettő alapjaiban azonos, és közös alternatívájuk ebben a könyvben szerepel."

__________________________

A "Tűzfészkeket" már elhelyezték. Közvetett veszélyt a betelepedés (migráció[x] és zsidó "bevonulás" a Kárpát medencébe, az Új Izrael központjába[xi]), míg a tűzözön kirobbanását közvetlenül a fegyveres előkészületek jelentik.[xii]

A "Tűzözön" már perzseli Európát[xiii]. Az EU jövője rövidesen eldől. Az átalakulás elodázhatatlan.

1. A föderatív szövetségi állam struktúrája önmagán belül változik:

= "nemzetállamok szövetségévé" alakul - ez Orbán hangoztatott szándéka, de a "nyílt gazdaság" gondolata[xiv] és a zsidók hatalomba bevonásának növelése[xv] sajátos értelmezést ad elgondolásának;

= "Európai Egyesült Államokká" alakul, a nyílt társadalom követelményeinek megfelelően, az államok - most még meglévő - látszat-szabadságjogainak teljes elvételével.

2. Európai rendszerváltással az Európai Unió "Európai Konföderációvá" alakul át.

Az európai nemzetek tagjainak jelentős része már 2011-ben ezt a megoldást támogatta.[xvi]

Mivel Magyarország az EU tagállama, a Tűzözön perzselése minket is elért.[xvii]

Minden politikusnak (így a magyaroknak is) félre kell állniuk, mert Churchill megfogalmazását bizonyítja tevékenységük: "Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdődik a politika."

A tisztességtelenség ma már az emberiség létét közvetlenül veszélyeztető tulajdonság!

__________________________

A Bárka mindig megvolt: az a Szövetség, melyet a Teremtő az Embarral (nő és férfi kettős egysége) kötött[xviii]. A Gerinc, az Isteni Iránymutatást génjeinkben mentettük át.

A Pallók egy részét - a működőképesség bizonyítékait - kigyomlálták, másik részét - a "Fentről jött" Tudást emlékét - kiirtották.

Ezeket kell pótolni, hogy az anyagtalan és anyagi világ kettős egysége (az Isteni Műveltség) újjáteremtődjék.

Azt a kegyelmet kaptam, hogy ehhez a pótláshoz adjak segítséget mindenkinek, aki érzi, hogy porszemé válva a Magyar Küldetés részének kell lennie.

A "Segítő Napok" 2020. január 5-én kezdődnek és havonta egy alkalommal adnak ismeretet az anyagtalan világ iránymutatásiról a Tűzözön hatásának túlélésére és a rendszerváltásra, arra, hogy az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített újjáteremtésével

2020. Fergeteg havának (január) 5. napján kezdjük el a hét hónapig tartó, porszemmé válást segítő folyamatot és Új Kenyér havának (augusztus) 15. és 16. napján a Betlehemi Csillagállás Szerén mérjük fel, hogy mekkora a Logosz faj tagjai által alkotott Porszem-tenger.

Minden magyar emberre meghívott a porszemmé válásra. Ezen a napon fog megmutatkozni, hogy hányan lesznek a Bárkában.

A Segítő Napok programja a https://nemzetiegyseg.com/SegitoNapok/index.html címen érhető el, amit a "Segítő Napok előkészítése" (https://youtu.be/9hYXZqqBBAk) c. video mutat be.


[i] Magyar Biblia (A Világosság beszéde  13 - 44. oldal)

FÉNYÖZÖN és VIZÖZÖN

(részlet)

(23) De a "bőség" fiai már nagyon sokban különböztek a "kezdet" fiaitól.

Mert a "bőséget" a tudás és műveltség magas foka hozta és a "bőség" fiainak a "kezdet" sok munkája, ügyessége és találékonysága biztosította a jólét és a gondtalan élet feltételeit.

(24) És most a "bőség" fiai megfeledkeztek az égiekkel kötött Szövetségről.

Azt hitték, hogy a Föld embere egyedül is tud élni - az égiek segítsége nélkül.

Hát élt is - ÍZ-TEN kegyelméből - a kezdettől fogva tejjel-mézben folyó, áldott bőségben, ami körülvette őt.

De amíg a "kezdetbeli" ősök ártatlansága megelégedett a földek sok szép termésével, a fáknak gazdag gyümölcseivel itt, a boldogság honában, a "bőség" fiai - a Tudás által épített pompás városaikban - a szeretet helyett a vetélkedést választották.

(34) Sietve siessetek, mert Vízözön közeleg, mely elpusztítja országotokat."

(35) ZI-UD-LIL-DU akkor leborult a templom fala mellett és így kiáltott az ég felé hangos szóval:
"ÍZ-TEN! Áraszd ki ránk Szent Lelkedet és minden új életre kél majd.

Te vagy a Hatalmas, aki megújítod a föld színét."

Aztán összehívta népét és egy hatalmas bárka építésébe kezdtek - az égi szózat szerint.
Hosszú cédrusfákból ácsolták annak gerincét, és vastag pallókkal borították be azt.

Szurokkal töltötték ki az illesztéseket.

(37) Aztán egyszercsak megindult a fergeteg.

Sötét felhők borították el az eget.

Napsugár helyett villámok ezrei borították, csapkodtak mindenfelé és megnyíltak az egek csatornái.

(38) És elpusztultak mind a városok és minden ember is, csak KUS-KUR-RU népe húzódott be a bárkába és berekesztették jól annak ajtaját is.

(40) A hetedik napon aztán elcsendesült a vihar. Lelohadt a szél ereje és elmúlt a fergeteg.

Szétnyíltak az ég felhői és áldott sugarát szórta le a víz özönére a NAP.

Fény jött újra az égből.

ZI-UD-LIL-DU kitárta a bárka nagy kapuját és napsugár ömlött a bárka belsejébe is.

(43) Örök lakóhelyül a hatalom hegyét, NI-TUK-KI hegyét, rendelte részére.

Ez az ország, amelynek a leírt nevét a későbbi időben "DILMUN"-nak olvasták.
Ám a "TUK" szónak vélt írásjelet a káldeusok a "KOS" csillagkép nevébe is beleírták, de ők ezt a jelet "HUN" szónak olvasták.

Így lett a mai napig - káldeus nyelven mondva - a "KOS" csillagképének a neve: mul LU-HUN" és ez azt jelenti: "a HUN EMBER CSILLAGA".

De még más formában is leírták a káldeusok a "KOS" csillagkép nevét, így: "mul LU-HUN-GA".

Ennek jelentése pedig: "a HUN EMBER HÁZÁNAK CSILLAGA."

Ezek értelmében, a régi káldeusok nem NI-TUK-ki, hanem NI-HUN-KI néven ismerhették örök lakóhelyét, vagyis azt, amit a káldeusok után Káldeába települt új népek már DIL-MUN-nak neveztek.

Ha a régi káldeusok szerint olvassuk az agyagtábla ékírásos szövegét - "KUR-NI-HUN-KI" módon, akkor ezt a kifejezést "HUN-ORSZÁG HEGYE"-nek kell értelmezni.

(44) ZIUDLILDU-nak, a vízözön hajósának, az égből a földre rendelt uralkodó hatalom királyának, ÉN-LIL népe megtartójának örök lakóhelyül, ÉN-LIL így HUNORSZÁG (dilmun) hegyét jelölte ki.

(45) És ott él örökre az, aki hűségesen megtartotta ÉN-LIL SZÖVETSÉGÉT.

[ii] Fricz Tamás: Válsághelyzetben van az EU, kérdés, legyűrnek-e minket

(Fritz Tamás: Szuperállam vagy szuverén államok szövetsége? - )

Fricz Tamás rámutatott: az alapító atyák szándéka az erősebb föderáció, a szoros integráció volt. Ugyanakkor szinte az alakulással, a Montánunió létrejöttével egy időben megjelent a kormányközi, konföderatív, szuverenista elem; és már a Montánunióban magában is ütközött a két megközelítés.

1984-85-től számítja Fricz a határozottan föderalista Jaques Delors bizottsági elnök nevével fémjelzett korszakot, mely a szerződések korszaka, és egészen 2015-ig tart (habár Delors maga 1995-ig volt bizottsági elnök).

Az ebben az időszakban megkötött maastrichti, amszterdami és nizzai szerződések föderalisták. Ezután próbálkozott az EU-s elit a sikertelen alkotmányozási kísérlettel, amit a 2009-es lisszaboni szerződés követett. Mindezek a megállapodások a föderalizmus irányába mutatnak, főleg azzal, hogy növelik a többségi döntéshozatalok számát. Tehát a tagállami vétónak nagy hangsúlyt adó konszenzusos döntések száma csökkent általuk, s ez a kis országoknak nem kedvez.

A régi tagállamok részéről megfogalmazódik a föderális elképzelés továbbvitelének szándéka, s ezt támogatja a globális elit is. A másik oldalon egyre markánsabbá válik az erős tagállamok kívánalma, az előző ellenkezője.

A politológus rámutatott: több törésvonal halmozódott egymásra: a konfliktus a migrációval kapcsolatban, a multikulturális társadalom és vele szemben a keresztény kultúra közti ellentét, a globalizáció igenlése és ellenzése, valamint egyfajta kelet-nyugat ellentét Nyugat-Európa és Közép-Európa között.

Ebből a helyzetből Fricz négy lehetséges kiutat vázolt fel.

A harmadik, Fricz Tamás számára legszimpatikusabb opció szerint a visegrádi négyek megerősödnek és szövetségeseket találnak, s végülis blokkoló kisebbségből befolyásos szereplőkké nőnek, így markánsan meg tudnák jeleníteni a szándékaikat az EU-s döntéshozatalban.

A negyedik lehetőség egyfajta katasztrófa-forgatókönyv: ha a szándékok tartósan, élesen szembe mennek, akkor az EU keret marad, de ezen a kereten belül megjelenhetnek vagy újraéledhetnek szövetséges blokkok, legyen szó akár a V4-ekről vagy a Benelux államokról. Ez az út az EU lassú feloldódását jelentené.

Akárhogy is lesz, Fricz Tamás hangsúlyozta: a mostani mai helyzetből valamerre ki kell mozdulni, és nekünk, magyaroknak ennek megfelelően kell eldönteni, hogy melyik stratégiát alkalmazzuk.

[iii] Csaba László: Nagy válság közeleg

A válságokról nem lehet tudni, hogy pontosan mikor kezdődnek el és mekkora lesz a visszaesés mértéke. De a legfontosabb tényező, amely miatt a válságok a meglepetés erejével vetik vissza a gazdaságot, az a társadalmi tanulóképesség hiánya. Az évek során ugyanis a fékek fokozatosan eltűnnek a rendszerből, az autó pedig egy nagyobb kanyarban fejre áll.

Az összeomlás, még ha nem is lehet tudni, hogy pontosan mikor következik be, belátható közelségbe került

Mit tegyen az átlagember, ha újra közeleg a válság?

Csaba László:

"A gazdaságra jellemző, hogy időről időre nagy kilengések vannak, de a rendszer maga nem esik szét - mondta. Problémásabb, hogy a kilengések egyre inkább növekednek: ma már nagyon sok pénzt kell megmozgatni ahhoz, hogy haszon legyen. Így "ha egyszer megáll a zene", akkor abban a pillanatban nagyon nagy értékek semmisülnek meg, mert kiderül, hogy nem volt mögötte semmi sem, csak spekuláció.

A recesszió túlélhető, de ez rendkívüli társadalmi következményekkel jár - mondta. A rövidebb recessziókkal inkább a munkások és a szegényebbek járnak rosszul, a nagyobb válságok rengetik meg a középosztályt is."

Magyarországon elkezdődött a társadalom halála - Interjú Inotai Andrással

Maroknyi ember kezében a világ pénze: kiderült, mivel keresik degeszre magukat a szupergazdagok

A gazdagok nagy zuhéra készülnek

Veszélyben a dollár dominanciája

A világ klímavészhelyzettel néz szembe - Tizenegyezer tudós hallatja a hangját

Ennyit a békülésről - az USA újabb szintre emelheti a "hadkészültséget"

Csúcsra jár a rettegés Amerikában

Egyre több a dühös fiatal az USA-ban

Sorozatban mennek csődbe az idősek Amerikában

Ilyen erős jel még nem érkezett arról, hogy igazán nagy baj közeleg

Meglepetést okozott az infláció Amerikában

Nyugaton ledobták az atombombát, de mi még szárazon tartjuk a puskaport

Friss jóslat: még csak ízelítőt kaptak a pofonból a profi befektetők, a java most jön

Globális válság helyett világpolitikai feszültségektől tart a Moody's

Moody's: Rettegj Európa, a 2008-asnál is nagyobb válság jön

[iv] Kissinger figyelmeztetése - katasztrofális háború törhet ki az USA és Kína között

[v] Soros: Veszélyben vannak a nyílt társadalmak

A kudarcos neoliberalizmus, Trump győzelme, a Brexit, valamint a mesterséges intelligencia fejlődése veszélyt jelent a nyílt társadalmak ügyére.

... a Fal leomlása után a nyílt társadalmak győztek és a nemzetközi együttműködés lett a domináns hitvallás. "Ugyanakkor harminc évvel később a nacionalizmus erőteljesebb és diszruptívabb lett az internacionalizmusnál"

A nemzetközi együttműködés akadályokba ütközik, és a nacionalizmus az új hívószó.

a washingtoni konszenzus, miszerint a pénzügyi piacok ki tudják javítani saját túlzásaikat, téves alapállás, amit be is mutatott a 2007-2008-as globális pénzügyi válság. Ez a krízis az üzletember szerint kikezdte az USA globális dominanciáját és hozzájárult a nacionalizmus felemelkedéséhez, a nyílt társadalmak elleni fellépéshez. "A nyílt társadalmak defenzívába kerültek a világ körül."

"Forradalmi időkben élünk, amikor a lehetőségek tárháza nagyobb a szokásosnál és a lehetséges kimenetelek is bizonytalanabbak, mint a normális időkben. Csak a meggyőződéseinkre hagyatkozhatunk. Elkötelezett vagyok a nyílt társadalmak céljai iránt, akár győznek, akár elbuknak."

[vi] Figyelmeztetnek a Rothschildok: ez lesz a következő válság

A privátbanki és alapkezelői üzletág is válsággal néz szembe Európában, az üzleti modell pengeélen táncol a negatív kamatkörnyezet miatt - figyelmeztet az Edmond de Rothschild svájci bank vezetője.

... a kezelt vagyon növelése ma már nem a bankok profitabilitásának fő hajtóereje, ahogy ő fogalmaz, hasztalan növelni a vagyont ilyen hülye (értsd: magas) árazás mellett.

[vii] A globális kapitalizmus: a vég kezdete vagy a kezdet vége?

A rendszerváltás lényege ugyanis: a nem működőképes és alapvetően megreformálhatatlan szocializmust a kapitalizmus - hosszú évszázadok során kiformálódott - "alapértelmezett" modelljére kicserélni. Ennek a modellnek elmaradhatatlan elemei: (1) a gazdasági folyamatokat a "szabad" piac vezérli, (2) a gazdaságot a magántulajdonon alapuló vállalkozások mozgatják, (3) a társadalom működési szabályai a liberális demokrácia intézményrendszerének keretei között formálódnak, (4) a szabadság, a személyes tér és a személyiség védelme az egyének vitathatatlan joga, és (5) a társadalmak a szuverén nemzetállamok keretein belül szerveződnek.

Az elmúlt években azonban egyre több, aggodalomra okot adó jelenség bukkant elő. A Business Roundtable 192 vállalatvezetője megkérdőjelezte az üzlet - eddig vitathatatlan - alapvető funkcióját. Sokasodnak a liberális demokrácia működésének zavaraira utaló jelek is. Vannak, akik végveszélyben látják a demokrácia - az "alapítóatyák" által megálmodott - modelljét.

A szocializmus rendszerén diadalmaskodó globális kapitalizmus a 21. században rendszerválsággal kénytelen szembenézni. A növekedés lelassulása, az egyenlőtlenség növekedése, a világgazdaság nem szűnő zavarai, a környezet fenntarthatóságának megrendülése, a hatékony kormányzást veszélyeztető populizmus és a multikulturális társadalmak visszatérő krízisei egy válságkorszak beköszöntére utalnak.

A helyzetre inkább érzem jellemzőnek Churchill - sokat hivatkozott, bár más történelmi szituációra vonatkozó - mondását: "ez még nem a vég. Még csak nem is a vég kezdete. Nevezzük egyszerűen a kezdet végének". A kapitalizmus áll alapvető "modellváltás" előtt. Ami bizonyos: részleges reformokkal - esetenkénti "ráncfelvarrással" - nem lehet enyhíteni problémáin. A globális kapitalizmus alapvetően új modelljének a létrehozása szükséges.

Az országok pedig végképp kénytelenek lesznek hozzászokni: a közlegelővé - sőt globális ökoszisztémává - váló földünkön szuverenitásuk megszűnik. Nem tehetik meg, akadálytalanul, amit akarnak, viszont megtenni kényszerülnek, amit a világ tőlük elvár. S ha valakinek mindez kevés, annak Churchill intését - Ez még csak a kezdet vége! - ajánljuk biztatásként. Ne félj, jön még a forradalom, amiről álmodoztál, De apró lépésenként, életmódod és életfelfogásod fokozatos módosulásaként közelít. Szinte észre sem veszed, de egy nap arra ébredsz, már le is zajlott. Csak meg ne bánd!

[viii] Bibó István: "A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte"

[ix] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei - Püski, 2009, ISBN 978-963-303-010-4

[x] Egyre több uniós országban vezetnek be belső határellenőrzést

Migrációs megállapodásról beszélt Ursula von der Leyen

Németország egyre inkább bevándorlóországgá válik

Törökország hétfőn megkezdi az elfogott terroristák Európába küldését

[xi] Nagy Izrael lesz a Kárpát-medence?

[xii] Amerikai üzenet a törököknek: "A NATO-ban nincs helyük orosz fegyverrendszereknek"

Felnyithatja az amerikai atomtemetőt a globális felmelegedés

Háborús vészhelyzet Izraelben egy célzott likvidálás után

Izrael: folytatódhatnak a célzott likvidálások

Iráni atomprogram - Az EU aggodalmát fejezte ki a legújabb teheráni bejelentéssel kapcsolatban

Trump fogadta Erdogant, akit régi jó barátjának nevezett

Trump: Erdogan rajongója vagyok

[xiii] Új átok sújtja Európát: a holtpont politika

Fricz Tamás: Válsághelyzetben van az EU, kérdés, legyűrnek-e minket

Matolcsy: további sokkok érik majd Európát

Válsághelyzetben van az EU?

Az EU kész erősíteni az együttműködést az Egyesült Államok kilépése után is a párizsi klímaegyezmény többi aláírójával

Új egyensúlyt keres von der Leyen

Von der Leyen: Az EU-nak rá kell ébrednie saját erejére

Matolcsy: hiba volt az euró, kiút kell belőle

Varga Mihály visszaszólt az eurót pocskondiázó Matolcsynak

Újra összecsapott Varga Mihály és Matolcsy György

Felpörgetné Németország a bankuniót, Olaszország aggódik

Kína miatt került nagy bajba Németország

"A nacionalizmus egy vírus" - interjú az Európai Parlament elnökével

Kövér László: Napjaink Európájában a legfélelmetesebb, hogy nem lehet átlátni, hogy kié a valóságos hatalom

Matolcsy: Maastricht 2.0

Másodrendű Egyesült Királyságról beszélt Tusk

Menekülnek a német cégek Kínából

Német igazságügyi miniszter: A magyar kormány nem egyenlő a magyar emberekkel

Szélsőségeseket erősít a káosz Európában

Utcán a lengyel szélsőjobb

Te jó ég, Kövér László hataloméhes lett!

Túl kicsik az európai bankok, hogy túléljenek

Orbán már enged a Néppártnak

"Vagy ők, vagy mi, ezt már akkor világosan megmondtuk" - Megosztja a néppártot a Fidesz jövője

Többen elhagyhatják az Európai Néppártot, ha a Fideszt visszafogadják

Kelet-európai országok uniós kilépéséről beszélt Vlagyimir Putyin

Reagált a kormány arra, hogy Putyin szerint kelet-európai országok lépnének ki az EU-ból

Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe

[xiv] Orbán Viktor figyelmeztetést küldött

"Nehéz próbatétel előtt állunk, mert az előrejelzések szerint a nyugat-európai gazdaságokra hidegebb, borúsabb idők jönnek"

Rámutatott arra: hamarosan kiderül, hogy a közép-európai országok mennyire képesek önállóan "mozogni", függetlenül a nyugat-európai fejleményektől.

A miniszterelnök elmondta: természetesen a közép-európai országok nem tudják teljesen elszakítani magukat ezektől a fejleményektől, hiszen például az exportjuk 85 százaléka az Európai Unió nyugati részébe irányul.

"Illúziónk nem lehet, hatása lesz ránk, de hogy milyen erősek vagyunk valójában, hogy milyen az ellenálló képességünk, mennyire tudjuk megvédeni azt, amit már elértünk, az a következő egy-két évben dől el" - jelentette ki Orbán Viktor.

[xv] Átfogó megállapodást kötött a kormány az EMIH-hel

A dokumentumot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija írta alá hétfőn Budapesten, a Karmelita kolostorban.

Semjén Zsolt kiemelte, a magyar állam két dolgot ismer el a szerződés megkötésével: a hagyományait őrző zsidóság történelmi tradícióit, illetve azt a jelenlegi és jövőbeni szolgálatot, amelyet az EMIH a magyarországi zsidó közösség reneszánszáért tesz.

Elmondta: Magyarországon mind a három zsidó irányzatot - a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét (Mazsihisz), a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséget (MAOIH) és az EMIH-et - a legmagasabb fokon elismerik, de a megbecsülés "következő, anyagi és szimbolikus értelemben is legmagasabb" foka, amikor a kormány az adott felekezettel külön szerződést is köt.

A Mazsihisszel még a első Orbán-kormány idején megállapodtak, és azt a szerződést aláírta a MAOIH akkori vezetője is, az EMIH-hel kötött megállapodással pedig a magyarországi zsidóság teljességét elismerik - tette hozzá.

Hangsúlyozta: a magyar zsidóság "történelmileg és napjainkban is elszakíthatatlan része az országnak".

David Lau, Izrael askenázi főrabbija kiemelte: a megállapodás egyszerre biztosítja a múlt értékeinek megőrzését és ad útmutatást a jövő építéséhez.

Meglátása szerint Magyarország az állampolgáraival is jót tesz, amikor szerződést köt a zsidó szervezettel, hiszen az emberek azt látják, hogy a régi értékek őrzésének van értelme és célja, egymás kölcsönös elismerése érték, és ezzel egy konfliktusoktól mentes, békés jövőt építését segítik.

Semjén olyan kategóriába sorolta az EMIH-et, ami nincs

A távirati iroda tudósítása több kérdést is felvet. A törvény értelmében ugyanis csak "bevett", "államilag elismert" egyházak vannak. A kormány jogsértő módon ezt a státuszt nem hajlandó meg-, illetve visszaadni az Iványi Gábor-féle felekezetnek, az EMIH viszont eddig is ebbe a csoportba tartozott. Ellenben olyan fogalom, hogy "legmagasabb kategóriában elismert egyház" nem létezik. Nem teljesen világos, hogy milyen anyagi vetülete van a szóban forgó megállapodásnak: tudomásunk szerint az EMIH előzőleg is megkapta az állami támogatást intézményei után. Magyarázatra szorul az is, mennyiben teremt új helyzetet az a kitétel, hogy a fegyveres testületeknél felállhat az EMIH tábori lelkészi szolgálata. Hiszen a Honvédelem.hu 2012 tavaszán közölte, hogy Hende Csaba akkori tárcavezető a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Tábori Rabbinátus tábori főrabbijává nevezte ki Köves Slomó rabbit.

... a szerződést még nem is írták alá. Semjén Zsolt a kormány döntését jelentette be Szentendrén, "amint a megállapodást aláírják, a Magyar Közlönyben olvashatók lesznek a részletek" - írta a KDNP. Köves Slomó lapunk érdeklődésére későbbre ígért választ. Kerestük Heisler Andrást, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökét is, hátha neki vannak érdemi információi arról, mi történik. "A megjelent hír elsőre a Mazsihisz számára is nehezen értelmezhető" - mondta Heisler, aki ennél bővebben nem kívánt nyilatkozni.

[xvi] Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá

[xvii] Megerősítették: ezt várja az IMF Magyarországtól

Száguldás után nagy fékezést vár a magyar gazdaságtól Brüsszel

Ennek nagyon rossz vége lesz: ennyi eladósodott magyar még soha nem volt

Gigantikus mennyiségű hitelt vett fel megint a lakosság

Eséssel zárta a hét első napját a BUX

Tovább gyengül a forint - Lépésről lépésre közelít az új mélypont

Varga Mihály: A gazdasági lassulás mélyebb lehet annál, mint amire korábban bárki számított

A magyar agrárium jelenleg húszmillió ember ellátására képes

Visszaesés az építőiparban: kijöttek a legfrissebb számok

Új hullám söpörhet végig Magyarországon - A legszegényebb megyék kaphatnak esélyt

A magyar kormány a legfelsőbb szinten nyitna Ukrajna felé

Az autóipar menthetetlen: készüljünk fel, egy autógyár maradhat Magyarországon

Egy fake news (álhír) miatt berendelték az amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét

Épp elkélne egy kis pánik! - Bese Gergő iskolalelkész a magyar családok állapotáról a Mandinernek

Megtalálták, mi Magyarország csodaszere a német összeomlás ellen

Orbán szerint magyart csak magyarral lehet pótolni, hét év múlva pedig a NATO-ra sem lesz szükségünk

Orbán Viktor: csalóka a magyar növekedés, jön az új csomag

Óriási a baj a munkabérekkel: emiatt is nőhetnek az árak Magyarországon

Szép csendben készülhet valamire a kormány

Mi Hazánk = Fidesz. Orbán menekülőutat választ, ha kipukkan a Kis Gömböc

Szaporodnak az elbocsátások: eljött a tömeges kirúgások időszaka Magyarországon?

Orbán: Cudar állapotok vannak, nehéz évek jönnek

Belátta a kormány: "rendszerhiba van"

Egészségügyi nagykutyák és kórházláncok állnak ugrásra készen a magyar határon

Ránk ég a ház az egészségügyben, ezért jön a digitális forradalom

Nagy változás jöhet a nyugdíjkifizetésnél - íme, a tervek

[xviii] Magyar Biblia (A Világosság beszéde  13 - 44. oldal) SZÖVETSÉG

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban a tatika1945@gmail.com címre! Köszönöm.