Nyílt levél Thián Pál Lászlónak

2018.04.21

Az 1045 ével ezelőtti, 973-as Húsvét (ami akkor március 23-24-re esett) a magyarok számára nem a szabadság hírnöke, Jézus feltámadásának a mintáját adta, hanem Nagypénteket és annak meghatározatlan időre történt meghosszabbítását jelentette a Quedlinburgi Szerződéssel.

Tisztelt Thián Pál úr[1]!

A bevezető gondolat idegen a közvéleményt formáló, hivatalos "köztiszteletben álló emberek" számára (Vona Gábor szerint én velük konfrontálódom folyamatosan), akik folytatják az 1045 éve tartó "adatgyomlálást, emlékezetirtást" (Grandpierre K. Endre szavaival). Ezzel a mondattal erre - az eretnekségnek kikiáltott Igazságra - akartam a magyarság figyelmét felhívni. Ezért lepleztem le a nyugati civilizáció koreszméjét követő pártok programjainak elemzésével[2] a pártok (közte az "Értünk-értetek - a hiteles párt") arra vonatkozó egységes szándékát, hogy a magyarság számára a Nagypénteket meghosszabbítsák.

Így aztán, egyszerű a válasz arra a kérdésére, hogy kinek a megbízásából tettem ezt. Senki nem bízott meg az Ön felfogása szerint (sem pénzt, sem egzisztenciális előnyt nem kaptam), de ténylegesen mindenki megbízott, aki a Nagypéntek szenvedhetetlen igája alatt él. Ennek a megbízásnak a teljesítése és annak hatása sokkal többet ér, mint bármekkora összeg, bármilyen pozíció.

I.

A thiánpálok nem az igazságot keresik, hanem egy ok következményét igyekeznek ok-szintre emelni. Ez a demagógia, amelynek veszélyére József Attila hívta fel a figyelmet: "Az igazat mondd, ne csak a valódit!" (Remélem, felesleges ide írnom a forrást, de biztos, ami biztos: "Thomas Mann üdvözlése").

Hogy beválik-e a demagógia módszerének alkalmazása? Igen. Nem volt eredmény nélküli az 1045 éves adatgyomlálás, emlékezetirtás, vagyis a lélek- és agymosás.

Túlélési szokásként a magyarság elfogadta a nagypénteki félrabszolgaságot (ezt Amarthya Sen - szelíd iróniával - "negatív" vagy "passzív" szabadságnak nevezi):

"- Megszoktuk, hogy szenvedő (negatív) szabadságban (Rákóczi szavaival: szenvedhetetlen iga alatt) élünk.

- Megszoktuk, hogy mások döntenek rólunk, megkérdezésünk nélkül.

- Megszoktuk, hogy idegen érdekérvényesítés uralkodik felettünk.

- Megszoktuk, hogy a gazdaságért vagyunk és nem a gazdaság értünk.

- Megszoktuk, hogy mások hatalomvágya hoz ránk vészhelyzetet.

- Megszoktuk, hogy azokat a túlélési szabályokat tartjuk be, amelyeket fennmaradásunk érdekében kényszerítettünk magunkra."

(2/a végjegyzet)

II.

A demagógia másik megnyilvánulási formája az elferdítés.

Az Ön dühöngése erre hajazhatatlan példa.

Egy állítást az abban lévő Igazság elferdítésével idéz.

Ezt írja: "HJ csinált egy egymás ellen hangoló, saját maga által minősítő összehasonlítást a nemzeti szervezetek programjaiból. Mert ő megmondja.)"

1. "Egymás ellen hangoló"

Mivel az elemzett pártok mindegyike a jelenlegi rendszer továbbéltetésének egy-egy változatát képviseli, ennek bizonyítása nem az egymás ellen hangolást, a "nemzeti szervezetek" megosztását szolgálja, hanem rámutat arra, hogy az ego osztotta meg az Önök által meghatározott "céltömeget", hiszen az azonos szándékot nem egységben képviselik.

E szerint a nyugati civilizáció három irányzatának (ld. alább) megfelelően három pártnak kellene indulnia a választáson.

2. "saját maga által minősítő összehasonlítás"

Az összehasonlítás a pártok dokumentumainak szövegeivel történik, tehát az Ön megjegyzése érdemben csak a "saját maga által minősítő" témákra vonatkozik.

A tíz éve megjelent (és eddig két kiadást megélt) jogszabály-tervezet gyűjteményem[3] rövid indoklásában felhívom tanult jogász kollégáim figyelmét arra, hogy "A jogrendszer a logika és a jog egységére épül", ezért természetes alapja egy logikai mátrix, amely a társadalmi együttélés szabályrendszerét rendszerszemléletűvé teszi.

A jelen kor legfontosabb eseményei adnak egy logikai hálót, amelynek legtöbb kapcsolatot meghatározó elemeit emeltem ki, vagyis a kiemelés objektív (a kapcsolati hálót a 2011-es népszámlálás, valamint a minisztériumok és az eurostat tényadataiból állítottam össze - vagyis empirikus módszert alkalmaztam).

A kiemelt témák:

Részletezésüket az általános értékelés (2/a végjegyzet) tartalmazza. Mivel Ön nem tudta értelmezni az ott leírtakat, más megközelítést alkalmazok az alábbiakban.

- Szent Korona értelmezése, elfogadása vagy elutasítása - akár elismeri valaki, akár nem - azt az irányelvet fejezi ki, ami egy társadalomszervezési rendszer alkotmányosságát határozza meg. A 2011-es alkotmányossági viták ezt bizonyították. Ugyanebben a vitában fogalmazódott meg a két alkotmányossági kategória: a történeti (vagy "ezeréves") és az ezt megelőző történelmi (vagy "ősi")[4].

A teljesség kedvéért: a történeti alkotmányosság eszmei alapja a Szent Korona Tan, míg a történelmié a Szent Korona Értékrend.

Hozzávetőleg ezerszer leírtam, elmondtam, hogy mi a kettő közötti különbség. Mivel Ön láthatólag még mindig nem ismeri, ide másolom a három paradigma-részben megmutatkozó eltéréseket, amelyek részletezését is megismerheti[5].


A Szent Koronához kapcsolódó értelmezések közötti egyik legjelentősebb különbséget, a gazdaságközpontúság és emberközpontúság közötti eltérést elemző tanulmányomat[6], amelyben - bizonyítékokkal részletesen alátámasztva - cáfolom azt a megállapítást, amelyet - az Önöket is támogató - "köztiszteletben álló személyek" hangoztatnak, mi szerint az ősi civilizáció azonos egy primitív társadalomszervezéssel. Gondolom, nem olvasta ezt a tanulmányt, ezért cáfolatom végkövetkeztetését ide másolom:

"Az ősi civilizáció nem tévesztendő össze a kiforratlan (primitív) civilizációval, amely társadalomszervezési alapja a káosz, vagyis az egymástól elszigetelt (izolált) elemek véletlenszerű halmaza. Ennek jelentése a számismeretben (matematikában) "ésszerűtlenül meghatározó" (irracionálisan determinált) rendszer; ilyen a nyugati civilizáció koreszméjének alapja.

Ezért a kiforratlan, kaotikus (primitív) civilizáció nem az ősi civilizációval, hanem a nyugati civilizációval azonos!"

Kedves Thián úr!

Valószínűleg elkerülte az Önök figyelmét a Szent Koronával kapcsolatos értelmezési különbség - aminek következménye a történeti- és történelmi alkotmányosság közötti antagonizmus -, mert követendőként mindkét kifejezés szerepel dokumentumaikban, báralapító nyilatkozatuk záró mondatában egyértelművé teszi ezzel kapcsolatos álláspontját: "Történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet."

A Szent Korona alkotmányossági dominanciája mutatkozott meg a diktatúratípus-váltás (hibásan: rendszerváltás) utáni első - 1989-es - Alkotmánytervezetben is, amelyben még az SzDSz is elfogadta a Szent Koronára - mint az alkotmányosság alapjára - történő hivatkozást.

A 2012. január elsején hatályba lépett Alaptörvény Preambuluma ezt tartalmazza: "Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét."

- Európa

A Szent Korona értelmezéséből, elfogadásából vagy elutasításából eredő alkotmányosság meghatározza, hogy egy állam társadalomszervezési rendszere föderatív (ember és nemzet fölötti érdekérvényesítés), vagy konföderatív (ember és nemzet összehangolt érdekérvényesítése).

A föderatív paradigma szerint a nemzetek közössége szövetségi államot alkot, amelyben minden területen általános az emberek és nemzetek feletti érdekérvényesítés, ezzel megszűnik a "nemzeti ego" - a szabadkőművesek akaratának megfelelően. Az EU Európai Egyesült Államokká alakulása ezt a szövetségi formát jelenti.

A konföderatív államközösségbenaz emberek és nemzetek lelki-, szellemi- és anyagi igényeit a lehetőségek összehangolt önellátásával elégítik ki.

Magyarország jövője szempontjából lényeges, hogy a pártok föderatív vagy konföderatív szövetségi formát támogatnak-e.

Az EU jelenleg föderatív koreszmét képvisel általános irányelvként, kivételesen alkalmazott konföderatív árnyalattal.

A nyugati civilizáció "nemzeti" és "európai" irányzatát képviselő pártok programjukban további konföderatív elemek beépítését javasolják az EU jogrendszerébe (azok pontos megjelölése nélkül), a domináns föderatív alap (a gazdasági integritás) változatlanul hagyása mellett.

Ez az "óvatosan haladó" taktika, amely a meghagyott föderatív alap súlya miatt csak késleltetni képes az EU Európai Unióvá alakulását, de megakadályozni nem.

A nyugati civilizáció "atlanti" irányzatát képviselő pártok a nemzeti ego azonnali és feltétel nélküli feladását hirdették meg, azzal a céllal, hogy az EU mielőbbi Európai Egyesült Államokká alakulhasson.

Az általános értékelésben (2/a végjegyzet) a pártprogram-idézetek mutatják, hogy az egyes pártok hogyan tervezik az EU jövőjét. Egyetlen párt sincs (közte az "Értünk-értetek - a hiteles párt"), amely az EU Európai Egyesült Államokká történő átalakulásával szemben alternatívát - az Európai Konföderációt - jelölne meg.

- Trianon

Ugyancsak a Szent Korona értelmezése, elfogadása, vagy elutasítása határozza meg Trianon megítélését.

A nyugati- és az ősi civilizáció koreszméje közötti különbség remélem, a fentiek alapján Önnek is egyértelmű. Ezt alapul véve egyszerű a következtetés, amelyet egy két évvel ezelőtti tanulmányomban[7] így összegeztem:

"Trianon olyan "Miért?", amely a nyugati civilizáció paradigmájának igazságtalan társadalomszervezését legszemléletesebben bizonyítja, mert a Szent Korona államalapító (magyar) nemzete mellett minden államalkotó nemzet számára élettér-csonkítást jelent.

Magyar kérdéssé szűkítése tehát alapvetően elhibázott. Ennek tudatosítása minden érintett számára kulcskérdés."

Tisztelt Thián úr!

Ön ezt írja: "Mert halászjózsefek, akik nem csinálnak, nem építenek semmit, a feszültségkeltésre jók."

Ha eddig nem volt elég a cáfolat, a "feszültségkeltéssel" és a "semmit nem csinálással" kapcsolatban ajánlok még szíves figyelmébe egy tizenkét évvel ezelőtti tanulmányt a Magyarságtudományi Intézet anyagai közül[8].

- Migráció

A nyugati civilizáció (és a Szent Korona Tanon alapuló történeti alkotmányosság) jellemzője a politikai korrektség, azaz a tabuk tisztelete. Ezért jutnak el az ok keresésében egy kapuig, amit kinyitni nem illik, mert olyan tények tűnnének fel, amelyek megsértenék az aktuális "nagy testvért", az USA-t. Ez alapján olyan kötelezettség válna nyilvánvalóvá, amely azon nemzetek életterének visszaállítására köteleznék, amelyeket lerombolva hazájuk elhagyására kényszerítettek.

Amíg az USA és a NATO terror-háborúja tart, addig állandósul a migráns-áradat.

Ez az ok-meghatározás és ennek megoldási kötelezettsége minden párt programjából hiányzik.

3. "a nemzeti szervezetek programjaiból"

Ön nem határozza meg a "nemzeti szervezetek" fogalmát, ebből eredően minden pártot "nemzeti szervezetnek" minősít, hiszen az elemzés 13 párt programját és alapító okiratát tartalmazza, köztük vannak az MSzP, a DK, az Együtt, a Momentum, a Magyar Liberális Párt dokumentumai is.

Én - a programok alapján - megtettem a definiálást az elemző anyagban, azt állapítva meg, hogy a 2018-as választáson induló pártok (az elemzésben feldolgozott tizenhármas mintavétel alapján) a nyugati civilizáció három irányzatát képviselik:

a./ "nemzeti" irányzat, amely az ezeregyszáz év túlélési szokásjog (történeti alkotmányosság) képviselete, ami a megosztottságot isteni akaratnak tekinti, a zsidó-keresztény Szent Korona Tant követve,

b./ az "európai" irányzat, mely az EU elődje, az Otto által 973-ban megteremtett birodalom - a gazdasági és katonai integráció mellett érvényesülő nemzeti érdekeket jelentő - megosztó szellemét kizárólagos "európai értékként" kezeli és

c./ az "euro-atlanti" irányzat,amely a kozmopolitizmust, a - jelen kor definíciója szerint "szabadosságként" értelmezett - liberalizmust a legelemibb nemzeti érdekek eltiprására használja.

Tisztelt Thián úr!

Vegye a fentieket úgy, mint ahogyan a vicomte-nak vennie kellett Syrano orr-monológját!

Kérem, fontolja meg:

Nem önmagában, önmagukban kellene keresni a várható választási kudarc okát?

Nem kellett volna egységre lépni a többi "nemzeti" párttal?

És - leginkább - nem kellett volna minden területre kiterjedő, rendszerszemléletű programot készíteniük?

Tisztelettel:

dr. Halász József


[1] Halász József és a l'art pour l'art elemzések...céljuk, eredményük...

(HJ csinált egy egymás ellen hangoló, saját maga által minősítő összehasonlítást a nemzeti szervezetek programjaiból. Mert ő megmondja.)

A nemzeti pártok egymás ellen hangolása, szembeállítása. Ez cél ölt, s eredmény lett. Az együttműködés helyett, a vetélkedés. S kinek a megbízásából? Ki tudja.

Mert halászjózsefek, akik nem csinálnak, nem építenek semmit, a feszultségkeltésre jók.
Ennyi értelme volt a hülye, haszontalan táblázatnak.

Sikerült kígyóként az almát bedobni Ádámok és Évák közé...

Ügyes volt, József! Nem lesz a nemzeti radikalizmus a parlamentben.

Megírtam, mert nincs senki, aki megmondja, hogy amit így csinál, az már ártalmas.

Tián Pál

[2] A nyugati civilizáció pártjai választási programjainak elemzése az ősi civilizáció koreszméje alapján -

- a teljes honlap-csoport,

- külön:

a./ A pártprogramok általános értékelése

b./ Általános tapasztalatok a pártprogramok összehasonlításával kapcsolatban

[3] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei

[4] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Szakvizsga jegyzet

[5] Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként

[6] Emberközpontú közgazdaságtan

[7] A paradigmaváltásról Trianon kapcsán

[8] Halász József dr.: Az amerikai mintát csak Magyar Bálint követi? -  2006. május 16.

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.