Válasz a „Miért?”-re

2017.10.12

Két napnak kellett eltelni ahhoz, hogy - eredeti szándékommal ellentétben - naplóbejegyzésem[1] okát (vagyis a "Miért?"-re adott választ) viszonylag "szalonképes" formában leírjam. Azt, hogy egyáltalán írok, elsősorban Jakab Károly levele, másodsorban az írással kapcsolatos vélemények váltották ki belőlem.

Atyai Barátaim (Bálint Sándor és Badiny Jós Ferenc), valamint tanítóm (Kalmár László) a hatvanas évektől a nyolcvanas évekig olyan ismerethalmazzal láttak el, aminek a feldolgozása még most is tart. A feldolgozáshoz kellett a nyolcvanas évekbeli elrendelt-, és a kilencvenes évekbeli önkéntes száműzetésem magánya, ami lehetővé tette megismerni az irodalomból elérhető "hozzárendeléseket" (elméleti és gyakorlati bizonyítékokat) a mezopotámiai agyagtábláktól Hérodotoszon át Bibó Istvánig.

A rendezett ismeretanyag - mint egy szillogikai rendszer premissza-halmaza - azt a következtetést eredményezte, hogy a Szent Korona által közvetített Lélek Fénye egy logikai rendszerben ad iránymutatást a valóságot megjelenítő anyag uralására és formálására, így válik kettős egységgé az anyagtalan és az anyagi világ.

A hivatalos oktatási rendszerben szerzett, látszólag egymástól távol álló (jog és matematika) ismereteim szükséges eszközök voltak ahhoz, hogy rájöhessek, az anyagtalan- és az anyagi-világ rendszerben működő szerves egységként működik.

Ez a megállapítás alapvetően tér el az ezeregyszáz éve tanított és túlélési szabályok alapját adó istenképtől és az attól erőszakkal szétválasztott működési feltételektől[2] (jog, közgazdaság, matematika, fizika, biológia).

Ugyanakkor őstörténelmünk eseményeinek meg nem semmisített leírásai elegendő bizonyítékot szolgáltattak annak megállapításához, hogy ez a gondolkodási mód minta (premissza, vagy koreszme) egyrészt közszabadságot adott a kötelezettségek és jogok egységében, másrészt a magyarságban folyamatosan élt, amit Wass Albert "A hagyaték" c. művében Apó, a nemzet táltosa által elmondott intelem bizonyít. (Ez Bálint Sándor hasonlatában a Szent Korona búvópatakból tiszta forrássá változása.)

A rendezett ismeretanyagból levont következtetésnek a továbbadására kaptam Küldetést, (Aquinói Szent Tamás megfogalmazása szerint transzcendentális premisszát).

Meggyőződésem, hogy azért kellett most közvetítenem a Szent Korona Értékrendet, mert a Teremtő adott egy lehetőséget az Emberiségnek arra, hogy elkerülje a Sátán világméretű pusztulást hozó haláltusájának hatását.

A Magyarság most megtagadni készül Küldetését, az emberi életről szóló mintaadást, és ezzel megtagadni készül önmagát, megerősíteni készül a Teremtővel kötött Szövetség megtagadását.

Ha nem tudnám, hogy képtelenség, azt mondanám, az EU-19-es mastergén mutálódott.

Visszakényszeríteni készülünk magunkat a földiből a világkorszaki (ezeréves) Léptékbe.

A nemzetek és emberek érdekérvényesítésének összehangolásával (a konföderativitás elve szerint) működő koreszme-hagyatékunk 973 húsvétjáig volt jog szerint (de iure) társadalomszervezésünk alapja. Tény szerint (de facto) 907-ig, de legfeljebb 940-ig (Bulcsú Konstantin előtt tett - kettős fejedelemségről a királyságra váltó hatalomgyakorlási rendszerre vonatkozó kijelentéséig) volt hatályban.

Az ezeregyszáz éve tanított és a túlélési szabályok alapját adó koreszme 973 húsvétjától, az EU elődjét jelentő Quedlinburgi Szerződés megkötésétől biztosít alapot a nemzetek és emberek feletti érdekérvényesítésnek (a föderalizmusnak).

A konföderatív koreszme alapja (Alkotmánya) az Isteni Iránymutatás (történelmi alkotmányosság), aminek következtében emberközpontú, míg a föderatív paradigma Emberi Iránymutatásra (történeti alkotmányosságra) épül, amiből eredően - a megosztottságon keresztül - gazdaságközpontú.

Az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás alatt szocializálódott ember számára nehezen érthető, hogy a korszakváltás hogyan teszi - a jelenlegivel szemben - élhetővé az ő és családja jelenét és jövőjét, hiszen alapfogalmak értelmezését kell megváltoztatni.

2002-ben, Nagyboldogasszony napján Alsó-Pusztaszeren nyilvánosságra hoztam a "Gondoskodó Magyarország" programot[3], amely tételesen írja le, hogy egy-egy település, vagy társadalmi csoport számára mit jelent a történelmi alkotmányosságra áttérés, amit a "Szabadság Alkotmánya" egyidejű nyilvánosságra hozásával támasztottam alá. (Azóta már "önálló életet él". Forrásra hivatkozás nélkül idézik, mint saját gondolatukat egyes "népvezérek".)

Mivel az öt iránymutatás-pont különbözőképpen magyarázható, a félreértelmezés elkerülése érdekében szükségesnek tartottam leírni a paradigmaváltás lényegét és hatását[4], valamint jogszabály-tervezetekként a társadalmi együttélés javasolt szabályait[5].

Szükségesnek tartottam egy jogrendszer-összehasonlítást is elvégezni, azért, hogy mindenkinek lehetősége legyen megismerni a válság, mint következmény okait[6].

Azért, hogy tudatosodjon: a Szent Korona az Emberiség értékrendje, és a Magyarságnak mintaadó feladata van (a Magyar Küldetés), a nemzetek érdekérvényesítésének összehangolását ennek szellemében írtam le több tanulmányomban[7].

Ezzel jutottam el a "Miért"-re adott válaszhoz

Koreszme (paradigma) váltásra van szükség ahhoz, hogy az erkölcsi, gazdasági és társadalmi válság oka - és ezzel minden következménye - megszűnjön.

Ezt a megállapítást gyakorlatilag senki nem vitatja a "nemzeti" gondolkodásúak közül.

Az alkotmányozás (iránymutatás-adás) jogosultja vonatkozásában viszont lényegi különbség van a szerint, hogy a történeti (emberi) vagy a történelmi (isteni) alkotmányosság elve érvényesüljön.

A "Miért?"-re adott válaszokat rávezető kérdésként fogalmazom meg:

1. Milyen tényekkel bizonyítod Brindza András, hogy a Szent Korona Értékrend a Szent Korona Tan átirata?

Az eredet és a szabadság-értelmezés között nem a alapvető különbség?

A közszabadság és a Mózes I. könyvében leírt megosztás között nem a alapvető különbség?

Minden ember Isten-gyermekként értelmezése és a Noé leszármazottjai közötti különbség nem alapvető? Mondhatnám XXIII. János "mindenki Isten édes gyermeke" és a II. János Pál "a zsidók Isten édes gyermekei, mi fogadott gyermekek vagyunk" szemlélet között nem alapvető a különbség?

Az ellentmondási és ellenállás jog mindenkit megillető és a kizárólag a püspökök, jobbágyurak és nemesek által gyakorolható jogosultsága között nem alapvető a különbség?

Az irányítás és a vezetés kettős egységével szembenálló egyszemélyes vezetés között nem alapvető a különbség?

A teljes megismerhetőség (gnoszticizmus) és a dogma-szemlélet (agnoszticizmus) között nem alapvető a különbség?

Az Isteni Iránymutatás és az Emberi Iránymutatás alkotmányossága között nem alapvető a különbség?

A jogrendszer társadalmi együttélés szabályozásaként és a hatalom érdekét védő eszközként történő meghatározása között nem alapvető a különbség?

Az összehangolt önellátás és a kínálat által manipulált kereslet elve között nem alapvető a különbség?

2. Van, aki már azt sem érti, hogy miért alapvető az alkotmányozással kapcsolatos különbség a két szemlélet között.

Hogy a bánatos, büdös fenében lehet megkérdezni, hogy "az Alaptörvény legitim-e?"

Melyik alkotmány-értelmezés szerint, drága jó öcsém-uram, Geri Tibor?

A történeti alkotmányosság szerint egyértelműen legitim, hiszen minden szabályozás legitím, amely a hatalom érdekeit szolgálja.

A történelmi alkotmányosság szerint a kérdés értelmetlen, hiszen az Alaptörvény az Alkotmány egy történelmi időszakra vonatkozó irányelveit tartalmazza, vagyis, ha nem az Isteni Iránymutatás az Alkotmány, akkor nincs Alaptörvény sem.

Különösen érthetetlen ez a kérdés, ha figyelembe veszem, hogy Ti, kedves Tibor, meghirdettétek, hogy "a nép alkotmányozzon". Vagyis, az Emberi Iránymutatást tekintitek alkotmányozási alapnak.

3. Hogyan mered módosítani Brindza András a Szabadság Alkotmányát, amely az anyagtalan és anyagi világ egységét logikai rendszerbe foglalja?

A hatalomgyakorlás és a birtoklás Szent Korona Tagok kizárólagos jogaként történő meghatározása lényeg-adó alapelv. Ennek megváltoztatása az egyetemes magyarság fölötti idegen érdekérvényesítés (a nyugati civilizáció föderalizmusa) támogatását jelenti!

Hogyan mered ezt a magyarellenességet hangoztatni?

4. Drábik János! A "Miért?"-re adott kiváló leleplezéseiddel bizonyítod, hogy a nyugati civilizáció gazdaságközpontú társadalomszervezése alapjaiban rohadt.

Ez alapján érthetetlen, hogy ennek a paradigmának a változtatását határozod meg "rendszerváltásnak", a helyett, hogy a "Mit?"-re adott válaszként a tényleges paradigmaváltást - vagyis a gazdaságközpontúság emberközpontúságra váltását - adnád meg?

5. Molnár V. József, Szántai Lajos, Pap Gábor! Milyen alapon követtek el történelemhamisítást - követve "köztiszteletben álló" elődeiteket - hatalmas értéket képviselő alapkutatásaitok hamis alkalmazásával? Hogyan állíthatjátok történelmi múltunkat a zsidókereszténység szolgálatába?

Hogyan állíthatod Molnár V. József, hogy Géza és István a Turul Nemzetség szentjei? (nem árulói)?

Milyen alapon mersz zsigeri alapon gúnyolódni a "koppányosokon" Szántai Lajos, ahelyett, hogy nyílt vitában érvelnél a Quedlinburgi Szerződés előzményei és hatásai alapján?

Miért hamisítod meg a Szent Koronát, Pap Gábor? Őstörténetünk szakértőjeként tudnod kell, hogy a Szent Korona az Isteni Iránymutatást közvetítő értékrend, aminek anyagi jelképe a tárgy, aminek csak akkor van szakrális ereje, ha a Teremtő által meghatározott értékrendet közvetíti? Mi köze ehhez annak, hogy ferde-e a kereszt, vagy milyen zománcképek vannak rajta? Ez a lényegről való figyelemelterelés eszköze, a zsidókereszténység létének igazolására.

6. Bene Gábor és mindenki, aki a történeti alkotmányosság (emberi iránymutatás) alapján áll!

Hogyan mertek rendszer nélküli, fércmunkákkal előállni?

Mi az, hogy "most pontokat hirdetünk meg, majd később szabályozzuk a részleteket"? A pártok ugyanezzel az "ígéretlista" módszerrel bizonyítják a nyugati civilizáció választási rendszerének elfogadhatatlanságát!

Ha nincs társadalomszervezési rendszeretek, fogjátok be a szátokat!

Hasonlítsátok össze saját programotok megoldásait a Lisszaboni Szerződéssel, pontonként. Ne lepődjetek meg azon, hogy lényegi különbséget nem találtok!

Azzal, hogy kimásoltok a Szent Korona Értékrend társadalomszervezési rendszeréből egy-egy részt és azt kiszínezve, idegen környezetbe illesztve használjátok, semmit sem értek el! Ez egyrészt plágium, másrészt demagógia, hiszen (remélem) ismeritek József Attila ide vonatkozó sorát: "Az igazat mondd, ne csak a valódit!" Ti ezzel az igazságból kiszakított valódival fényezitek magatokat.

7. És végül: azok, aki hangyaszorgalommal adtok tovább, osztotok meg következményeket "leleplező" anyagokat!

Vegyétek végre észre, hogy munkátok ma már az égvilágon semmit sem ér! A "Miért?"-re adott válaszok már bőven elegek ahhoz, hogy az alapján a Mit?"-re és a "Hogyan?"-ra válaszolni lehessen.

Miért nem erre fordítjátok időtöket, erőtöket?

Kelt Szegeden, 2017. Magvető havának 12. napján

Halász József

az Isteni Iránymutatás közvetítője


[1] "Egy nem kedves hangú levél"

[2] Ennek a kijelentésnek a jelenlegitől eltérő értelmezése miatt kell hivatkoznom az "Emberközpontú közgazdaságtan" c. könyvem"Bevezető" fejezetének "A kiterjedés (dimenzió)", "A paradigma-visszaváltás eszköze a tudomány-alapú társadalomszervezés" és "Izolált és egyetemes tudomány-szemlélet" címeire.

[3] "Gondoskodó Magyarország"

[4] "Paradigmaváltás"

[5] "Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona

[6] Szent Korona Értékrend Akadémia első fokozat munkaanyaga A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona értékrenden alapuló természetes rendszer (A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal) 101 - 238. oldal

[7] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II. - Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei

A Szent Korona Értékrend "miért", "mit" és "hogyan" kérdésre adott válasza a Világtörténelmi Korszakváltáshoz

Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe

Kiút a válságból - a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.