Gondolatok (nem csak) Apró Juhász Jánosnak

2018.10.28

Kedves János!

dr. Gazda Gyula közvetítésével (és beszélgetés-vezetése mellett) novemberben és decemberben egy-egy rendezvény lesz a Szegedi Közéleti Kávéház szervezésében a Jogi Karon. (Az időpontot később határozzuk meg.)

A novemberi előadás címe: Az alkotmányosság alternatívái

Témacímek:

Alkotmány, alaptörvény, jogrendszer, jogalkotás, jogalkalmazás.

Decemberben a Szent Korona Értékrend Adventi Ajándékát adom át minden magyar embernek, "Az anyagtalan világ iránymutatásának hatása az anyagi világ működésére" alcímmel.

(Nem az én ajándékom, én csak közvetítő vagyok. Éppúgy, ahogy nem az a lényeg, hogy ki az, aki a gyémántot kibányászta, hanem a gyémánt maga.)

Témacímek:

Rendszerkapcsolat a természetes mátrix-elmélet alapján.

A mindennapi élet részterületei összehangolásának eszköze az emberközpontú konföderatív koreszme (paradigma).

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének bemutatása.

A két előadás szerves egységet alkot.

Az elsőben alapok tisztázása, értelmezése történik, valamint a nyugati civilizáció föderatív- és az ősi civilizáció konföderatív koreszméjének logikai összevetése, amelyben

- az egyik oldalról a Lisszaboni Szerződés[1], valamint Magyarország hatályos Alaptörvénye[2],

- másik oldalról az ősi civilizáció magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei[3]

adják az érvütköztetés alapját.

A második alkalommal tapasztalati adatok felhasználásával (tehát empirikus módszerrel) azt bizonyítom - a több mint 100 millió adatelemből álló adatbázis kapcsolatrendszerén keresztül -, hogy az ősi civilizáció társadalomszervezési rendszere megvalósítható a társadalom alulról építkezésével. A tapasztalati adatok azt is bizonyítják - és ez a leglényegesebb -, hogy a magyar társadalom emberi és természeti lehetőségeivel még képes a tényleges koreszme (paradigma) váltásra.

(A Nemzetállam Magyarország[4] című honlap-csoporton már elérhető minden település és kerület 430 legáltalánosabb adata és adatkapcsolata szórólap és törvény-keret formában.)

A fentieket három okból írtam le:

- egyrészt leveled "leleplezéseihez" kapcsolódik az ok pontosítása,

- másrészt a "szögediesség" feladatát határozza meg,

- harmadrészt meghívást jelent Neked és minden magyar embernek a jelzett előadásra és ajándék-átadásra.

I. "Leleplezéseid"

Arisztotelész szerint az igazsághoz az alábbi három kérdésre adott válasszal jutunk el: "miért?", "mit?" és "hogyan?".

Leveledben - hasonlóan sok más emberhez, a "leleplezőkhöz" - a "miért?"-re keresed a választ a következmények felsorolásával, de az ok megjelölése felszínes marad (tartok attól, hogy ez nemcsak a "politikai korrektség" számlájára írható). Mivel az ok értelmezése hiányos, a "mit?"-re és a "hogyan?"-ra - értelemszerűen - csak jelmondat-szinten tudsz válaszolni.

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel (és nem Tannal!) közvetített társadalomszervezési rendszer mindhárom kérdésre választ ad, sőt, a válaszokkal feltárt igazság érvényesítésének a lehetőségét is tartalmazza.

Novemberi előadásomban és az Adventi Ajándékban részletesen kifejtem alábbi megállapításaimat:

1. A "hogyan?"-ra adott következmény-válaszok premisszaként alapozzák meg a konklúzió-alternatívákat egy szillogisztikus rendszeren belül.

Az alternatívák lényegileg két típusúak:

a./ a nyugati civilizáció koreszméjének (paradigmájának) változtatására vonatkoznak, illetve

b./ a nyugati gondolkodási mód mintának (paradigmának) az ősi civilizáció koreszméjével történő felcserélése szükségességét és lehetőségét határozza meg.

A kérdés az, hogy mit támogat a transzcendentális premissza (Aquinói Szent Tamás) és az észérvek alátámasztják-e annak alkalmazhatóságát.

2. A "mit?"-re adott választ a választott konklúzió határozza meg.

A Szent Korona Értékrend a paradigmaváltást támogatja, ami három részének (eszmei, szabályozási - jogi - és feltétel-biztosítási - gazdasági) leírását a 2007-ben nyilvánosságra hozott tanulmány[5] tartalmazza.

3. A "hogyan?"-ra adott válasz az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere, amely működésének eszköze az alulról, összehangolt önellátási módszerrel építkező, emberközpontú Kormányos (kibernetikai) alrendszer. Ez a Szent Korona Értékrend Ajándéka, amit a Magyarság gondjaira bízok[6] .

II. A "szögediesség"

A Corvin-köz három meghatározó vezetője (Pongrátz Gergely - a parancsnok, Ábrahám Dezső - a hadtápos és Nagy András - a "doki") 2002. február 20-án azért jött Szegedre, mert - előzetes beszélgetéseink eredményeként - nyilvánvalóvá vált, hogy 56 három célja egybeesik a Szent Korona Értékrend Isteni iránymutatásával, a Szabadság Alkotmányával[7].

Miután 56 Szegedről indult, a célokat joggal nevezhetjük "Szegedi Gondolatnak".

Amikor az I. Világháború, Trianon és a Magyar Útkeresés anyagait 2004 és 2006 között elemeztem, bizonyítottá vált Trianon oka[8] és az is, hogy Horthy Miklós a magyarságot a Szent Korona Értékrendet követő útra irányította.

Horthy Miklós Szegeden hirdette meg kormányzásának alapjait, amit "Szegedi Gondolatnak" neveztek. A magyar szabadság alapfeltételét az 1920-as törvények azzal határozták meg, hogy a Szent Korona Tagjainak (államalapító és államalkotó nemzetek) kizárólagos jogává tették a hatalomgyakorlást, amely Szent Korona Értékrend alapvető Iránymutatása.

(A gazdaságközpontúság[9] mellett ezzel áll kibékíthetetlen - antagonisztikus - ellentétben Orbán Viktor politikája[10].)

Az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszerének elméleti és gyakorlati kidolgozására (a gyémánt kibányászására) Szeged kapta meg a kegyelmet.

Így hát egyértelmű:

Három Szegedi Gondolat mutat utat a magyarságnak ahhoz, hogy a Magyar Küldetést teljesítse: az 1920-as, az 1956-os és (az Adventi Ajándékként teljességében átadott) 2018-as.

Szeretettel, Halász József


[1] Lisszaboni Szerződés az európai unióról szóló szerződés és az európai közösséget létrehozó szerződés módosításáról

[2] Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

[3] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei

[4] Nemzetállam Magyarország a Nemzetállamok Európai Szövetségében

[5] Paradigmaváltás Az ősi civilizáció és a nyugati civilizáció közötti különbség, gondolkodási mód minta (paradigma) részenként

[6] El kell engednem

[7] Válaszd 1956 szellemét!

[8] A pohár betelt

[9] Emberközpontú relációs adatbázis-kezelő rendszer és játékelmélet-alkalmazás

Emberközpontú közgazdaságtan

Kérlek, írj véleményt a naplómmal kapcsolatban! Köszönöm.